Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT SL

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU edellyttää Suomelta toimia laittomien maahanmuuttajien työnantajien rankaisemiseksi

Bryssel 31. toukokuuta 2012 – Kaikki jäsenvaltiot eivät vieläkään sovella EU:n sääntöjä, jotka koskevat laittomia maahanmuuttajia hyväksikäyttäviin työnantajiin kohdistuvia seuraamuksia. Tänään komissio päätti jatkaa rikkomismenettelyjä antamalla perustellut lausunnot, joissa Suomea, Portugalia ja Sloveniaa kehotetaan saattamaan lainsäädäntönsä vastaamaan työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia koskevaa direktiiviä (direktiivi 2009/52/EY). Kyseinen direktiivi olisi pitänyt panna täytäntöön 20. heinäkuuta 2011 mennessä.

Direktiivi on keskeinen tekijä EU:n toiminnassa laittoman siirtolaisuuden torjumiseksi. Se kohdistuu työnantajiin, jotka väärinkäyttävät laittomien maahanmuuttajien heikkoa asemaa ja palkkaavat heitä tyypillisesti huonoissa työoloissa tehtäviin matalapalkkaisiin töihin. Direktiivillä myös vahvistetaan yksittäisen maahanmuuttajan oikeuksia velvoittamalla työnantajat maksamaan työntekijöille näiden palkkasaatavat. Siinä kielletään EU:n ulkopuolelta tulevien laittomien siirtolaisten palkkaaminen, ja kieltoa rikkoneita rangaistaan sakoilla tai vakavimmissa tapauksissa jopa rikosoikeudellisilla seuraamuksilla. Koska monet laittomasti EU:ssa oleskelevat maahanmuuttajat työskentelevät yksityisissä kotitalouksissa, direktiiviä sovelletaan myös työnantajina toimiviin yksityishenkilöihin. Direktiivi sitoo kaikkia jäsenvaltioita lukuun ottamatta Tanskaa, Irlantia ja Isoa-Britanniaa.

Viralliset ilmoitukset (rikkomismenettelyn ensimmäinen vaihe) lähetettiin Suomelle ja Portugalille 30. syyskuuta 2011 ja Slovenialle 10. lokakuuta 2011. Nämä kolme maata eivät kuitenkaan edelleenkään ole ilmoittaneet kaikista toimista, joita direktiivin täysimääräinen täytäntöönpano edellyttää. Tästä syystä komissio päätti antaa perustellut lausunnot, joissa näitä maita pyydetään virallisesti noudattamaan EU:n lainsäädäntöä. Niillä on kaksi kuukautta aikaa vastata kyseisiin lausuntoihin.

Tausta

Rakennusala, maatalousala, siivousala sekä hotelli- ja ravintola-ala ovat esimerkkejä aloista, joilla monet EU:ssa laittomasti oleskelevat maahanmuuttajat tyypillisesti työskentelevät. Tieto tällaisen työn saatavuudesta houkuttaa ihmisiä saapumaan EU:hun laittomasti ja pysymään täällä. Työnantajat puolestaan käyttävät laittomien maahanmuuttajien heikkoa asemaa hyväkseen ja palkkaavat heitä tyypillisesti huonoissa työoloissa tehtäviin vähäistä ammattitaitoa vaativiin töihin. On hyvin epätodennäköistä, että laittomasti maassa olevat valittaisivat työoloistaan tai palkastaan. Tämä asettaa heidät erittäin haavoittuvaan asemaan.

Direktiivi auttaa lopettamaan väärinkäytökset. Siinä asetetaan koko EU:ta koskevat vähimmäisvaatimukset seuraamuksille ja toimenpiteille, joita sovelletaan laittomasti maassa oleskelevia EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia palkkaaviin työnantajiin.

Direktiivin mukaan työnantajan, joka aikoo palkata EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen, on ennen palvelukseen ottamista selvitettävä, onko kyseisellä henkilöllä oikeus oleskella EU:ssa, ja jollei ole, ilmoitettava tästä toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. Jos työnantaja voi osoittaa noudattaneensa velvoitetta ja toimineensa hyvässä uskossa, häneen ei kohdistu seuraamuksia. Työnantajiin, jotka palkkaavat laittomia maahanmuuttajia selvittämättä asiaa, sen sijaan kohdistuu taloudellisia seuraamuksia. Niitä ovat esimerkiksi kustannukset, jotka seuraavat laittomasti maassa oleskelevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamisesta kotimaihinsa. Työnantajan on niin ikään maksettava työntekijän palkkasaatavat, verot ja sosiaaliturvamaksut. Vakavimmissa tapauksissa työnantajaan voi kohdistua rikosoikeudellisia seuraamuksia. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa rikkomuksia on tehty toistuvasti tai laittomien siirtolaisten palkkaaminen on koskenut lapsia tai suurta joukkoa ihmisiä.

Direktiivillä suojellaan maahanmuuttajia varmistamalla, että työnantaja maksaa heille heidän palkkasaatavansa. Siinä säädetään myös, että maahanmuuttajilla on oltava mahdollisuus saada tukea esimerkiksi ammattiyhdistyksiltä tai kansalaisjärjestöiltä.

Direktiivissä korostetaan erityisesti sääntöjen täytäntöönpanoa. Monilla EU:n jäsenvaltioilla onkin jo voimassa lainsäädäntöä työnantajiin kohdistuvista seuraamuksista ja torjuntatoimenpiteistä, mutta niiden laajuus ja täytääntönpano vaihtelevat suuresti.

Lisätietoja

MEMO/12/387

Sisäasiain komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index.html

EU:n maahanmuuttoportaali

http://ec.europa.eu/immigration/

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar