Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie – Persbericht

Staatssteun: Commissie breidt haar diepgaande onderzoek naar de ordelijke resolutie van de Dexia Groep uit en keurt de verlenging van de financieringsgaranties aan Dexia SA en DCL tijdelijk goed

Brussel, 31 mei 2012 – De Commissie heeft beslist om haar diepgaande onderzoeksprocedure naar Dexia SA en haar dochterbedrijf Dexia Crédit Local (DCL) uit te breiden om het ordelijk resolutieplan van Dexia SA dat door België, Frankrijk en Luxemburg ingediend werd op 21 en 22 maart 2012 formeel te bestuderen. Ook heeft de Commissie de drie lidstaten uitgenodigd om commentaar te leveren op de herkapitalisatie van Dexia SA door Arcofin in oktober 2008. Bovendien heeft de Commissie, middels een aparte beslissing, besloten om - tot 30 september 2012 - haar goedkeuring te verlenen aan een verlenging van de garantie van € 45 miljard die de drie lidstaten aan Dexia SA en DCL hebben toegekend om de financieringsbehoefte van de groep te dekken.

Op 21 december 2011 had de Commissie de garantie van € 45 miljard tijdelijk goedgekeurd tot 31 mei 2012 op voorwaarde dat de lidstaten een herstructureringsplan dan wel een ordelijk resolutieplan zouden indienen (IP/11/1592). Dit plan werd ingediend bij de Commissie op 21 en 22 maart 2012.

Uitbreiding van het onderzoek

Het ingediende plan is gebaseerd op de veronderstelling dat de drie lidstaten verdere garanties zullen toekennen om herfinancieringsmaatregelen te dekken die uitgegeven worden tot eind 2021. De vergoeding voor deze garanties zou in de buurt van nul liggen. De Commissie twijfelt eraan of deze vergoedingsniveaus in overeenstemming zijn met de staatssteunregels, vooral als deze steun gebruikt zou worden om nieuwe leningen aan te gaan. De Commissie zal ook beoordelen of het ingediende plan geloofwaardig is met het oog op de ordelijke resolutie van de bank en of het plan concurrentieverstoringen tot het minimum beperkt.

Volgens het ingediende plan zou Dexia Municipal Agency ('DMA') in 'going concern' verkocht worden aan de Franse Staat, de Caisse des Dépôts et Consignations en La Banque Postale, en zijn activiteiten voortzetten. De Commissie is op dit ogenblik van oordeel dat het verkoopproces - zoals voorzien in het voorgelegde plan - alleen mogelijk is dankzij de steun verleend aan Dexia en een aantal bijkomende garanties die als doel hebben om de verkoop mogelijk te maken.

De Commissie is op dit ogenblik van mening dat de steun die Dexia heeft gekregen niet gebruikt zou mogen worden om het mislukte bedrijfsmodel van Dexia voort te zetten op het niveau van DMA. Meer in het bijzonder twijfelt de Commissie eraan dat de voortzetting van de activiteiten van DMA minder concurrentieverstorend en minder duur is voor de lidstaten dan mogelijke alternatieven.

Daarbij heeft de Commissie, in tegenstelling tot de beoordeling van de Commissie in de beslissing van 26 februari 2010, aanwijzingen gevonden dat de bijdrage van Arcofin aan de herkapitalisatie van Dexia in oktober 2008 staatssteun zou kunnen bevatten. Vandaar dat de betrokken lidstaten uitgenodigd worden om commentaar te leveren in verband met de bijdrage van Arcofin aan de herkapitalisatie van Dexia.

De uitbreiding van het diepgaande onderzoek geeft derden de kans om commentaar te leveren op het resolutieplan. Dexia Bank België (omgedoopt tot 'Belfius' in maart 2012), dat al voorwerp is van een formele onderzoeksprocedure die geopend werd op 17 oktober 2011, wordt niet getroffen door de beslissing van vandaag.

Verlenging van de garantie

Verder heeft de Commissie vandaag in een aparte beslissing, tot 30 september 2012, tijdelijk haar goedkeuring verleend aan een verlenging van de garantie van de drie lidstaten om de financiering van Dexia SA en DCL te dekken. Deze garantie, die een maximum nominaal bedrag van € 45 miljard omvat, was in eerste instantie goedgekeurd van 21 december 2011 tot 31 mei 2012.

De tijdelijke garantie dekt de financieringsmaatregelen van de bank met een maximale looptijd van drie jaar voor een maximaal nominaal bedrag van € 45 miljard. Deze garantie is verlengd –gezamenlijk en niet-hoofdelijk– door België (60,5%), Frankrijk (36,5%) en Luxemburg (3%). Het doel van deze garantie is om – gegeven het systemisch belang van Dexia SA - de financiële stabiliteit in de betrokken lidstaten te bewaren en om de bank in staat te stellen om haar resolutieplan te voltooien in overeenstemming met de staatssteunregels totdat de Commissie een definitieve positie over het plan kan innemen.

De Commissie heeft echter op dit ogenblik twijfels of de tijdelijke garantiemaatregel in overeenstemming is met de interne markt, aangezien de nieuwe steun bovenop de steun komt die al goedgekeurd werd door de Commissie op 26 februari 2010 als deel van het herstructureringsplanen met mogelijk bijkomende steun in het ingediende resolutieplan. De Commissie zal een definitieve beslissing nemen over de tijdelijke garanties als deel van haar uiteindelijke beoordeling van het resolutieplan.

Achtergrond

De Dexia groep heeft aanzienlijke staatssteun van Frankrijk, België en Luxemburg ontvangen, in 2008/2009, in de vorm van een herkapitalisatie, financieringsgaranties en een garantie voor toxische activa. De beslissing van 26 februari 2010 keurde deze steun goed, op basis van een herstructureringsplan dat voleindigd moest zijn tegen eind 2014 (zie IP/10/201).

Het oorspronkelijke herstructureringsplan liet Dexia SA toe om de stabiliteit van zijn financieringsbronnen te verbeteren, zijn leverage te verminderen en zijn niet-strategische activa af te bouwen. De bank liep echter achterstand op bij het implementeren van dit plan en sinds vorige zomer is het onevenwicht in zijn financieringsbronnen opnieuw verslechterd.

Sindsdien hebben de betrokken lidstaten bijkomende steun aangemeld, via de verkoop van DBB aan de Belgische overheid (zie IP/11/1203), de verkoop van Dexia BIL (zie IP/12/346) en bijkomende staatsgaranties voor nieuwe financiering van Dexia SA en haar dochteronderneming Dexia Crédit Local (DCL) (zie IP/11/1592).

Op 21 december 2011 heeft de Commissie beslist om een formele onderzoeksprocedure te openen op basis van artikel 108(2) VWEU met betrekking tot nieuwe herstructureringssteun waarvan de tijdelijke garantiemaatregel deel uitmaakt en vroeg de betrokken lidstaten om binnen de drie maanden een herstructurerings- of liquidatieplan in te dienen. De lidstaten hebben aan deze vraag voldaan en hebben een ordelijk resolutieplan ingediend op 21 en 22 maart 2012, dat de Commissie in het huidige diepgaande formele onderzoek zal bestuderen. Bovendien hebben de lidstaten, op 25 mei 2012, een verlenging gevraagd van de uitgifteperiode van de herfinancieringsmaatregelen die gedekt worden door hun garantie.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie onder zaaknummers SA.33760, SA.33764, SA.33763 en SA.26653. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.

Contacts :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Maria Madrid Pina (+32 2 295 45 30)


Side Bar