Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Eurodac: det sista steget för att fullborda det gemensamma europeiska asylsystemet

Bryssel den 30 maj 2012 – De 27 EU-medlemsstaterna mottog under 2011 över 300 000 asylansökningar, en ökning på 16,2 % från 2010. Även om detta ligger långt under den högsta noteringen på 425 000 ansökningar 2001, kan ökningar i asylströmmarna innebära stora påfrestningar för vissa medlemsstaters mottagningskapacitet. Idag lade kommissionen fram ett förslag om att förbättra den övergripande effektiviteten i Eurodac, ett system som syftar till göra det lättare att snabbt och korrekt fastställa vilken medlemsstat som ansvarar för att pröva en asylansökan.

Det nya Eurodac-förslaget är ett nödvändigt inslag i det paket av åtgärder som krävs för att inrätta ett gemensamt europeiskt asylsystem (Ceas), säger Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor. Genom förslaget ges de brottsbekämpande myndigheterna i medlemsstaterna möjlighet att under mycket väl avgränsade och specifika förutsättningar kontrollera fingeravtryck mot Eurodac-databasen, vilket ökar möjligheterna att förhindra och bekämpa de grövsta formerna av brottslighet och terrorism. Det kommer endast vara möjligt att göra sökningar på s.k. ”hit-/no hit basis”, och en Eurodac-kontroll kan endast göras om föregående sökningar i nationella databaser inte gett några resultat. Kraftfulla säkerhetsmekanismer har införts för att garantera full respekt för grundläggande rättigheter och privatliv samt för att se till att rätten till asyl inte i något avseende påverkas negativt.

Eurodac, som är ett system för att samla in asylsökandes fingeravtryck, har varit i drift sedan 2003 och är en väsentlig del av EU:s gemensamma asylsystem.

Det förslag som läggs fram idag ger klarare bestämmelser om vilka tidsfrister som gäller för överföring av uppgifter, säkerställer full överensstämmelse med den senaste asyllagstiftningen samt tar större hänsyn till kraven när det gäller uppgiftsskydd. Det innebär också en möjlighet för de brottsbekämpande myndigheterna i medlemsstaterna att använda Eurodac-databasen för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott, i enlighet med vad medlemsstaterna har efterlyst.

Fingeravtryck som finns hos medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol skulle endast kunna jämföras med fingeravtryck som lagras i Eurodac-databasen i specifika fall och under väl avgränsade förutsättningar. Förslaget utesluter uttryckligen att brottsbekämpande myndigheter gör systematiska sökningar i Eurodac-databasen och framtagna personuppgifter får inte vidarebefordras till tredjeländer eller utomstående organisationer eller enheter. I förslaget föreskrivs också stränga säkerhetsåtgärder för att garantera skyddet för behandlade personuppgifter och fastställer att uppgiftsbehandlingen ska övervakas av oberoende offentliga datatillsynsmyndigheter.

Dessa bestämmelser om tillgång till uppgifter och uppgiftsskydd garanterar att personer vars fingeravtryck lagras i Eurodac åtnjuter skydd för sina grundläggande rättigheter och att asylsökandes och irreguljära migranters rätt till skydd för privatlivet respekteras.

Bakgrund

Eurodac var det första instrument som antogs på asylområdet (förordning 2725/2000/EG). Det är ett högprioriterat europeiskt it-system som bygger på biometri. Systemet bidrar till att garantera ett korrekt genomförande av Dublinförordningen och gör det möjligt att identifiera tredjelandsmedborgare som saknar id-handlingar. Det har visat sig vara ett användbart verktyg för att fastställa vilken medlemsstat som ansvarar för prövningen av en asylansökan och skydda asylsystemet från missbruk genom att förhindra att samma person ger in flera ansökningar i olika medlemsstater.

Efter det att systemet har varit i drift ett antal år krävs emellertid vissa uppdateringar, särskilt för att minska de fördröjningar i överföringen som har konstaterats med avseende på vissa medlemsstater, t.ex. när det gäller den tid som förflyter från det att fingeravtrycken tas till dess de översänds till Eurodacs centrala enhet.

För att underlätta arbetet med att införa asylpaketet i dess helhet ska de brottsbekämpande myndigheterna enligt förslaget nu också ha möjlighet att göra sökningar i Eurodac i avsikt att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.

Förslaget kommer att läggas fram för inrikesministrarna vid nästa RIF-rådsmöte den 7–8 juni 2012.

Närmare upplysningar

Webbplatsen för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbplatsen för GD Inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar