Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Wniosek dotyczący EURODAC: ukończenie wspólnego europejskiego systemu azylowego

Bruksela, 30 maja 2012 r. – W 2011 r. 27 państw członkowskich UE otrzymało ponad 300 000 wniosków o udzielenie azylu, czyli o 16,2 % więcej niż w 2010 r. Chociaż jest to nadal znacznie mniej niż rekordowa liczba 425 000 wniosków otrzymanych w 2001 r., wzrost przepływów azylowych może nadwerężyć możliwości niektórych państw członkowskich w zakresie przyjmowania azylantów. Komisja zaproponowała dziś poprawę ogólnej wydajności systemu EURODAC, który ułatwia szybkie i prawidłowe ustalenie państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie azylu.

„Nowy wniosek dotyczący systemu EURODAC stanowi integralną część pakietu środków niezbędnych do ustanowienia wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS). Umożliwia on krajowym organom ścigania sprawdzanie odcisków palców w bazie EURODAC w bardzo ograniczonych i ściśle określonych sytuacjach, aby pomagać im w zapobieganiu najpoważniejszym przestępstwom i terroryzmowi oraz ich zwalczaniu. Wyszukiwanie będzie możliwe jedynie na zasadzie uzyskania pozytywnego wyniku lub braku wyniku, a sprawdzanie w bazie EURODAC będzie dopuszczalne jedynie w sytuacji, gdy uprzednie przeszukiwanie w krajowych bazach danych lub bazach danych innych państw członkowskich nie przyniesie żadnych wyników. Wprowadzono solidne zabezpieczenia w celu zagwarantowania pełnego poszanowania praw podstawowych i prawa do prywatności oraz w celu dopilnowania, by system nie wywierał w żaden sposób negatywnego wpływu na prawo do azylu” – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych.

System EURODAC, umożliwiający gromadzenie odcisków palców osób ubiegających się o azyl, funkcjonuje od 2003 r. i stanowi zasadniczy element wspólnego europejskiego systemu azylowego UE.

Dzisiejszy wniosek przewiduje bardziej przejrzyste terminy przekazywania danych, zapewnia pełną zgodność z najnowszym prawodawstwem w dziedzinie azylu oraz lepiej odpowiada wymogom w zakresie ochrony danych. Przewiduje on również możliwość przeglądania bazy danych EURODAC przez krajowe organy ścigania w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom oraz wykrywania i ścigania tych przestępstw, zgodnie z żądaniami państw członkowskich UE.

Porównanie odcisków palców przechowywanych przez wyznaczone organy ścigania państw członkowskich i Europol z odciskami przechowywanymi w bazie danych EURODAC będzie możliwe jedynie w szczególnych przypadkach zgodnie ze ściśle zdefiniowanymi kryteriami. Wniosek wyraźnie wyklucza możliwość systematycznego przeszukiwania bazy danych EURODAC przez organy ścigania oraz zabrania im udostępniania uzyskanych danych osobowych państwom trzecim, organizacjom i innym podmiotom. Ustanawia on również rygorystyczne zabezpieczenia mające zagwarantować bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych oraz poddaje przetwarzanie danych nadzorowi niezależnych publicznych organów ochrony danych.

Te przepisy dotyczące dostępu do danych i bezpieczeństwa danych gwarantują przestrzeganie praw podstawowych osób, których odciski palców są przechowywane w bazie danych EURODAC, oraz ochronę prawa do prywatności osób ubiegających się o azyl i nielegalnych migrantów.

Kontekst

EURODAC był pierwszym instrumentem przyjętym w dziedzinie azylu (rozporządzenie 2725/2000/EC). Jest to sztandarowy europejski informatyczny system biometryczny, który pomaga zapewnić właściwe wdrażanie rozporządzenia dublińskiego, ułatwiając identyfikację obywateli państw trzecich, którzy zazwyczaj nie posiadają dokumentów tożsamości. Okazał się on skutecznym narzędziem ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za ocenę wniosku o udzielenie azylu oraz ochrony systemu azylowego przed nadużyciami poprzez zapobieganie składaniu przez tę samą osobę wielu wniosków w różnych państwach członkowskich.

Jednak po kilku latach funkcjonowania konieczne jest wprowadzenie pewnych uaktualnień, zwłaszcza w celu ograniczenia opóźnień w przekazywaniu danych przez niektóre państwa członkowskie, tj. czasu jaki upływa od momentu pobrania odcisków palców do momentu wysłania ich do centralnej jednostki EURODAC.

Aby ułatwić postępy w zakresie wprowadzania całego pakietu azylowego, wniosek umożliwia obecnie również przeglądanie bazy danych EURODAC przez organy ścigania w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom oraz wykrywania i ścigania tych przestępstw.

Wniosek zostanie przedstawiony ministrom do spraw wewnętrznych na następnym posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 7-8 czerwca 2012 r.

Dodatkowe informacje

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilii Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar