Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Eurodac-voorstel: het gemeenschappelijke Europees asielstelsel vervolledigen

Brussel, 30 mei 2012 – In 2011 werden in de 27 EU‑lidstaten meer dan 300 000 asielverzoeken ingediend, een stijging met 16,2% in vergelijking met 2010. Hoewel dat nog steeds veel minder is dan de piek van 425 000 asielverzoeken in 2001, kunnen toenemende asielstromen de opvangcapaciteit van een aantal lidstaten onder druk zetten. Vandaag stelde de Commissie voor Eurodac doeltreffender te maken. Eurodac is het systeem dat het mogelijk maakt snel en correct vast te stellen welke lidstaat een asielverzoek moet behandelen.

''Het nieuwe Eurodac‑voorstel vormt een integrerend deel van het pakket maatregelen dat nodig is om een gemeenschappelijk Europees asielstelsel in te stellen. Nationale rechtshandhavingsinstanties krijgen de mogelijkheid om in zeer beperkte en specifieke omstandigheden vingerafdrukken te vergelijken met de Eurodac‑gegevensbank met het oog op het voorkomen en bestrijden van de zwaarste misdrijven en terrorisme. Doorzoekingen zullen alleen mogelijk zijn op 'treffer'/'geen treffer'‑basis en een Eurodac‑controle zal alleen kunnen worden verricht wanneer voorafgaande doorzoekingen van nationale gegevensbanken of gegevensbanken van de lidstaten geen resultaat hebben opgeleverd. Er zijn stevige waarborgen ingebouwd om de volledige eerbiediging van de grondrechten te garanderen en om ervoor te zorgen dat geen afbreuk wordt gedaan aan het recht op asiel", aldus Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken.

Eurodac, een systeem om vingerafdrukken van asielzoekers te verzamelen, is sinds 2003 operationeel en is een fundamenteel onderdeel van het gemeenschappelijke asielstelsel van de EU.

Het voorstel van vandaag voorziet in duidelijker termijnen voor de toezending van gegevens, houdt ten volle rekening met de meest recente asielwetgeving en zorgt voor een betere eerbiediging van de voorschriften inzake gegevensbescherming. Ook krijgen rechtshandhavingsinstanties de mogelijkheid om de Eurodac‑gegevensbank te raadplegen met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten, zoals is gevraagd door de EU-lidstaten.

De vergelijking van vingerafdrukken die zijn bewaard door de aangewezen rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en door Europol met de in de Eurodac-gegevensbank bewaarde gegevens zal alleen mogelijk zijn in specifieke gevallen en in duidelijk omschreven omstandigheden. Het voorstel sluit uitdrukkelijk uit dat rechtshandhavingsinstanties de Eurodac-gegevensbank systematisch doorzoeken en verbiedt die instanties om verkregen persoonsgegevens te delen met derde landen, organisaties of entiteiten. Daarnaast bevat het voorstel strenge beveiligingsmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat persoonsgegevens veilig worden verwerkt en regelt het het toezicht op de verwerking door onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteiten.

Aldus worden de grondrechten van degenen van wie vingerafdrukken in Eurodac worden bewaard, geëerbiedigd en wordt de persoonlijke levenssfeer van asielzoekers en onregelmatige migranten beschermd.

Achtergrond

Eurodac was het eerste instrument op het gebied van asiel (Verordening (EG) 2725/2000). Het is een Europees baanbrekend biometrisch IT-systeem dat moet zorgen voor de goede uitvoering van de Dublinverordening en moet helpen bij de identificatie van onderdanen van derde landen die over het algemeen niet in het bezit zijn van identiteitsdocumenten. Het is een nuttig instrument gebleken om te kunnen vaststellen welke lidstaat een asielverzoek moet behandelen en om misbruik van het asielstelsel te bestrijden door te voorkomen dat eenzelfde persoon meerdere asielverzoeken in verschillende lidstaten indient.

Na meerdere jaren te hebben gefunctioneerd, moet het systeem echter worden bijgewerkt, met name om de termijn voor toezending door sommige lidstaten in te korten, d.w.z. de tijd tussen het nemen van vingerafdrukken en het toezenden ervan naar de centrale eenheid van Eurodac.

Om vooruitgang te kunnen boeken bij het gehele asielpakket, is in het voorstel thans ook bepaald dat rechtshandhavingsinstanties Eurodac kunnen raadplegen met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten.

Het voorstel zal op de volgende Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 7 en 8 juni 2012 worden gepresenteerd aan de ministers van Binnenlandse Zaken.

Voor meer informatie

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage van DG Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar