Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

EURODAC priekšlikums kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izstrādes pabeigšana

Brisele, 2012. gada 30. maijs. 2011. gadā 27 ES dalībvalstis saņēma vairāk nekā 300 000 patvēruma pieteikumu, kas ir par 16,2 % vairāk nekā 2010. gadā. Kaut arī tas ne tuvu nav pielīdzināms rekordskaitam – 425 000 pieteikumu, kas tika saņemti 2001. gadā, patvēruma plūsmu pieaugums var radīt uzņemšanas spēju pārslodzi dažās dalībvalstīs. Šodien Komisija ierosināja uzlabot vispārējo efektivitāti EURODAC – sistēmai, kas ļauj ātri un pareizi noteikt, kura dalībvalsts ir atbildīga par patvēruma pieteikuma novērtēšanu.

"Jaunais EURODAC priekšlikums ir kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidei nepieciešamo pasākumu paketes neatņemama sastāvdaļa. Tas nodrošina, ka valsts iestādes ļoti ierobežotos un īpašos gadījumos var pārbaudīt pirkstu nospiedumus EURODAC datubāzē, lai palīdzētu novērst vissmagākos noziegumus un terorismu un cīnītos pret tiem. Meklēšana būs iespējama tikai saskaņā ar "trāpījums/ trāpījuma nav" sistēmu, un meklēšanu EURODAC varēs veikt tikai tad, ja iepriekšēja meklēšana valsts vai dalībvalstu datubāzēs nav devusi rezultātus. Ir ieviesti stingri aizsardzības pasākumi, lai garantētu, ka pilnībā tiek ievērotas pamattiesības un privātums un lai nodrošinātu, ka nav nekāda veida negatīva ietekme uz patvēruma tiesībām, " sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

EURODAC – patvēruma pieteikumu iesniedzēju pirkstu nospiedumu vākšanas sistēma – darbojas kopš 2003. gada, un tā ir kopējās Eiropas patvēruma sistēmas neatņemama sastāvdaļa.

Šodien iesniegtajā priekšlikumā ir precīzāk noteikti termiņi datu nosūtīšanai, un tas nodrošina pilnīgu saderību ar jaunākajiem tiesību aktiem patvēruma jomā, kā arī labāk ievēro datu aizsardzības prasības. Tajā arī ir paredzēta iespēja valstu tiesībaizsardzības iestādēm aplūkot datus EURODAC datubāzē teroristu nodarījumu un citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas nolūkā, kā to pieprasīja ES dalībvalstis.

Dalībvalstu norīkoto tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola rīcībā esošo pirkstu nospiedumu salīdzināšana ar EURODAC datubāzē glabātajiem būtu iespējama vienīgi konkrētos gadījumos skaidri noteiktos apstākļos. Priekšlikums nepārprotami izslēdz iespēju, ka tiesībaizsardzības iestādes varētu veikt sistemātiskus meklējumus EURODAC datubāzē, un aizliedz tām veikt iegūto personas datu apmaiņu ar trešām valstīm organizācijām vai vienībām. Ir noteikti arī stingri drošības pasākumi, lai panāktu apstrādāto personas datu drošību, un paredzēts, ka neatkarīgas publiskas datu aizsardzības iestādes veic apstrādes darbību uzraudzību.

Šie noteikumi par piekļuvi datiem un datu drošību nodrošina, ka tiek ievērotas to personu pamattiesības, kuru pirkstu nospiedumi glabājas EURODAC, un tiek aizsargātas patvēruma meklētāju un nelikumīgo migrantu tiesības uz privātumu.

Priekšvēsture

EURODAC bija pirmais patvēruma jomā pieņemtais instruments (Regula 2725/2000/EK). Tā ir Eiropas galvenā biometriskā IT sistēma, kas ļauj nodrošināt Dublinas regulas pareizu piemērošanu, veicinot tādu trešo valstu valstspiederīgo identificēšanu, kam parasti nav personu apliecinošu dokumentu. Tā ir izrādījusies noderīgs līdzeklis, lai noteiktu, kura dalībvalsts ir atbildīga par patvēruma pieteikuma novērtēšanu, un aizsargātu patvēruma sistēmu pret ļaunprātīgu izmantošanu, neļaujot vienai un tai pašai personai iesniegt vairākus pieteikumus dažādās valstīs.

Tomēr pēc vairāku gadu darbības bija nepieciešami vairāki atjauninājumi, jo īpaši, lai samazinātu kavējumus, kādus dažas dalībvalstis pieļauj datu nosūtīšanā, proti, laiku no pirkstu nospiedumu noņemšanas līdz to nosūtīšanai uz EURODAC centrālo vienību.

Lai veicinātu progresu attiecībā uz visu tiesību aktu kopumu patvēruma jomā, priekšlikums paredz arī atļaut tiesībaizsardzības iestādēm aplūkot datus EURODAC datubāzē teroristu nodarījumu un citu smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas nolūkā.

Priekšlikums tiks izklāstīts iekšlietu ministriem nākamajā Tieslietu un iekšlietu padomes sanāksmē 2012. gada 7.-8. jūnijā.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar