Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

EURODAC pasiūlymas. Bendros Europos prieglobsčio sistemos plėtojimas

Briuselis, 2012 m. gegužės 30 d. 2011 m. 27 ES valstybės narės gavo daugiau kaip 300 000 prieglobsčio prašymų – 16,2 proc. daugiau nei 2010 m. Nors šis skaičius yra gerokai mažesnis už 2001 m. gautą rekordinį paraiškų skaičių (425 000), dėl didėjančių prieglobsčio prašytojų srautų kai kurios valstybės narės priverstos didinti paraiškų priėmimo pajėgumus. Šiandien Komisija pasiūlė gerinti bendrą EURODAC veiksmingumą. EURODAC – tai sistema, kuri padeda greitai ir teisingai nustatyti už prieglobsčio prašymo vertinimą atsakingą valstybę narę.

„Naujasis EURODAC pasiūlymas – priemonių rinkinio, skirto bendrai Europos prieglobsčio sistemai sukurti, sudėtinė dalis. Juo nacionalinėms teisėsaugos institucijoms suteikiama galimybė vos keliomis konkrečiomis aplinkybėmis patikrinti pirštų atspaudus EURODAC duomenų bazėje, kad būtų lengviau užkirsti kelią sunkiems nusikaltimams ir terorizmui ir su jais kovoti. Atliekant paieškas bus galima sužinoti tik tai, ar yra atitiktis, ar jos nėra, be to, EURODAC patikrinimus bus galima atlikti tik jei paieškos nacionalinėse ar valstybių narių duomenų bazėse nedavė rezultatų. Griežtos apsaugos priemonės nustatytos siekiant visiškai užtikrinti pagrindines teises ir privatumą, taip pat tam, kad nebūtų neigiamai paveikta teisė į prieglobstį“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

EURODAC – prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudų rinkimo sistema – veikia nuo 2003 m. ir yra itin svarbi ES bendros Europos prieglobsčio sistemos dalis.

Šiandienos pasiūlymu aiškiau nustatyti duomenų perdavimo terminai, užtikrintas visiškas suderinamumas su naujausiais prieglobsčio teisės aktais ir geriau atsižvelgta į duomenų apsaugos reikalavimus. Jame taip pat numatyta galimybė nacionalinėms teisėsaugos institucijoms naudotis EURODAC duomenų baze teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos bei nustatymo, jų tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais, kaip to reikalauja ES valstybės narės.

Valstybių narių paskirtųjų teisėsaugos institucijų ir Europolo saugomus pirštų atspaudus lyginti su EURODAC duomenų bazėje saugomais pirštų atspaudais būtų galima tik konkrečiais atvejais ir aiškiai nustatytomis sąlygomis. Pasiūlyme aiškiai nustatyta, kad teisėsaugos institucijos EURODAC duomenų bazėje negali atlikti sistemingų paieškų, joms taip pat uždrausta gautais asmens duomenimis dalytis su trečiosiomis valstybėmis, organizacijomis ar subjektais. Be to, pasiūlymu nustatytos griežtos saugumo priemonės, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų saugumas, ir nepriklausomų viešų duomenų apsaugos institucijų vykdoma duomenų tvarkymo veiklos priežiūra.

Šios naudojimosi duomenimis ir duomenų saugumo nuostatos užtikrina, kad būtų paisoma asmenų, kurių pirštų atspaudai saugomi EURODAC sistemoje, pagrindinių teisių ir saugomos prieglobsčio prašytojų ir nelegalių migrantų privatumo teisės.

Pagrindiniai faktai

EURODAC buvo pirmoji prieglobsčio srities priemonė (Reglamentas Nr. 2725/2000/EB). Tai Europos pavyzdinė biometrinė IT sistema, kuri padeda užtikrinti tinkamą Dublino reglamento įgyvendinimą ir nustatyti trečiųjų valstybių piliečių, kurie paprastai neturi asmens tapatybės dokumentų, tapatybę. EURODAC – naudinga priemonė, padedanti nustatyti už prieglobsčio prašymo vertinimą atsakingą valstybę narę ir apsaugoti prieglobsčio sistemą nuo piktnaudžiavimo siekiant išvengti tų pačių asmenų daugkartinių prašymų skirtingose valstybėse narėse.

Tačiau po keleto metų veikimo reikėjo atnaujinti tam tikrus reikalavimus, visų pirma siekiant sutrumpinti kai kurių valstybių narių duomenų perdavimo terminą, t. y. laiką, kuris praeina nuo pirštų atspaudų paėmimo iki išsiuntimo į EURODAC centrinį padalinį.

Siekiant palengvinti viso prieglobsčio teisės aktų rinkinio pažangą, pasiūlymu taip pat ketinama teisėsaugos institucijoms leisti naudotis EURODAC sistema teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevencijos bei nustatymo, jų tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.

Pasiūlymas bus pateiktas vidaus reikalų ministrams kitame Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje 2012 m. birželio 7–8 d.

Išsamesnė informacija

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilios Malmström interneto svetainės pradžios tinklalapis

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainės pradžios tinklalapis

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm.

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar