Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Eurodac-ehdotus Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän tehostamiseksi

Bryssel, 30. toukokuuta 2012 – EU:n 27 jäsenvaltiota saivat vuonna 2011 yli 300 000 turvapaikkahakemusta. Vaikka määrä jää alle tähänastisen ennätyksen (425 000 hakemusta vuonna 2001), se on silti 16,2 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010. Turvapaikkahakemusten määrän kasvu koettelee joidenkin jäsenvaltioiden vastaanottokapasiteettia. Komissio on sen vuoksi tänään antanut ehdotuksen turvapaikanhakijoiden sormenjälkiä keräävän Eurodac-järjestelmän tehostamiseksi. Järjestelmän avulla voidaan nopeasti selvittää turvapaikkahakemuksesta vastuussa oleva jäsenvaltio.

Uusi Eurodac-ehdotus on olennainen osa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän perustamiseksi tarvittavaa toimenpidepakettia. Se tarjoaa kansallisille lainvalvontaviranomaisille tietyissä tarkkaan määritellyissä erityistilanteissa mahdollisuuden tarkistaa sormenjälkitietoja Eurodac-tietokannasta silloin, kun on kyse erittäin vakavien rikosten ja terrorismin torjunnasta. Hakuja voidaan tehdä ainoastaan sen selvittämiseksi, tuottavatko ne osumia. Eurodac-tarkistus on lisäksi mahdollinen vain silloin, kun kansallisista tietokannoista tehdyt haut eivät ole tuottaneet tulosta. Käyttöön on otettu tiukkoja turvatoimia, joilla varmistetaan, että perusoikeuksia ja yksityisyyttä kunnioitetaan ja ettei turvapaikkaoikeutta vaaranneta millään tavoin, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Vuodesta 2003 käytössä ollut Eurodac-järjestelmä on olennainen osa Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää.

Tänään esitetty ehdotus sisältää selkeämmät määräajat tiedonsiirtoja varten. Sillä varmistetaan lisäksi, että säännökset ovat täysin yhdenmukaisia uusimman turvapaikkalainsäädännön kanssa ja että tietosuojavaatimukset on otettu entistä paremmin huomioon. Uudet säännökset antavat myös jäsenvaltioiden esittämän pyynnön mukaisesti kansallisille lainvalvontaviranomaisille mahdollisuuden tehdä hakuja Eurodac-tietokannasta silloin, kun kyse on terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjunnasta, havaitsemisesta ja tutkimisesta.

Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin hallussa olevien sormenjälkitietojen vertaileminen Eurodac-järjestelmään tallennettuihin tietoihin on mahdollista vain selkeästi määritellyissä erityistapauksissa. Lainvalvontaviranomaiset eivät ehdotuksen mukaan voi järjestelmällisesti tehdä hakuja Eurodac-tietokannasta. Säännöksissä kielletään lisäksi saatujen henkilötietojen luovuttaminen kolmansiin maihin tai ulkopuolisille organisaatioille tai yhteisöille. Niissä edellytetään tiukkoja turvatoimia käsiteltävien henkilötietojen turvaamiseksi ja vaaditaan, että riippumattomat tietosuojaviranomaiset valvovat henkilötietojen käsittelyä.

Näillä tietojen käyttöä ja tietoturvaa koskevilla säännöksillä varmistetaan, että niiden henkilöiden, joiden sormenjäljet tallennetaan Eurodac-järjestelmään, perusoikeuksia noudatetaan ja että turvapaikanhakijoiden ja luvattomien maahanmuuttajien yksityisyyttä suojataan.

Tausta

Eurodac-asetus on ensimmäinen turvapaikka-asioiden alalla hyväksytty säädös (asetus (EY) N:o 2725/2000). Eurodac on eurooppalainen biometrinen tietojärjestelmä, jolla autetaan varmistamaan Dublin-asetuksen asianmukainen täytäntöönpano helpottamalla sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten henkilöllisyyden selvittämistä, joilla ei ole henkilöllisyystodistusta. Se on osoittautunut hyödylliseksi myös silloin, kun on selvitettävä turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio ja kun tavoitteena on estää turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttö varmistamalla, ettei sama henkilö voi tehdä turvapaikkahakemusta useammassa jäsenvaltiossa.

Järjestelmä on nyt ollut käytössä jo useita vuosia, ja sitä on tullut aika päivittää. Erityisesti on tarpeen vähentää aikaa, joka joillakin jäsenvaltioilla kuluu tietojen siirtoon eli aikaa, joka tarvitaan sormenjälkien ottamisesta niiden lähettämiseen Eurodac-järjestelmän keskusyksikköön.

Jotta koko turvapaikkapaketin käsittelyä voitaisiin edistää, ehdotuksessa esitetään, että jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset voivat hakea tietoja Eurodac-tietokannasta silloin, kun kyse on terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjunnasta, havaitsemisesta ja tutkimisesta.

Ehdotus esitetään sisäasianministereille oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 7. ja 8. kesäkuuta 2012.

Lisätietoa

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Sisäasioiden pääosaston kotisivu:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar