Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KOMISJON – PRESSITEADE

EURODACi ettepanek Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tõhustamiseks

Brüssel, 30. mai 2012. 2011. aastal esitati ELi 27-le liikmesriigile üle 300 000 varjupaigataotluse – 16,2 % rohkem kui 2010. aastal. Ehkki need numbrid ei küüni senise rekordini (425 000 taotlust 2001. aastal), võib juhtuda, et varjupaigataotlejate kasvavad vood panevad nii mõnegi liikmesriigi vastuvõtuvõime proovile. Täna tegi komisjon ettepaneku tõhustada EURODACi ehk süsteemi, mis hõlbustab varjupaigataotluse hindamise eest vastutava liikmesriigi kiiret ja täpset tuvastamist.

„Uus EURODACi ettepanek moodustab olulise osa Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kehtestamise meetmete paketist. Sellega antakse liikmesriikide õiguskaitseasutustele võimalus teatavatel täpselt määratud tingimustel võrrelda sõrmejälgi EURODACi andmebaasis olevate sõrmejälgedega terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise ja takistamise eesmärgil. Otsinguid on võimalik teha ainult kokkulangevuse või selle puudumise alusel ning EURODACist võib andmeid kontrollida vaid juhul, kui eelnenud otsingud riiklikes või liikmesriikide andmebaasides ei ole tulemusi andnud. Põhiõiguste ja eraelu puutumatuse kaitseks, samuti tagamaks, et varjupaigaõiguse saamise protsessi kuidagi negatiivselt ei mõjutata, on kehtestatud ranged kaitsemeetmed,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Varjupaigataotlejate sõrmejälgede võrdlemise süsteem EURODAC on toiminud juba 2003. aastast ning moodustab ELi Euroopa ühise varjupaigasüsteemi olulise osa.

Tänase ettepanekuga esitatakse konkreetsemad tähtajad andmete edastamiseks, tagatakse täielik vastavus viimastele varjupaigaalastele õigusaktidele ning käsitletakse senisest paremini andmekaitsenõudeid. Samuti antakse liikmesriikide õiguskaitseasutustele liikmesriikide taotlust järgides võimalus kasutada EURODACi andmebaasi terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel.

Liikmesriikide määratud õiguskaitseasutuste ja Europoli valduses olevate sõrmejälgede võrdlemine EURODACi andmebaasi sõrmejälgedega tuleks kõne alla vaid konkreetsete juhtumite puhul täpselt määratletud asjaoludel. Ettepanekus välistatakse selgesõnaliselt võimalus, et õiguskaitseasutused teeksid EURODACi andmebaasis süstemaatiliselt päringuid ning saadud isikuandmeid on keelatud jagada kolmandate riikide, organisatsioonide või üksustega. Samuti kehtestatakse ettepanekus ranged turvameetmed töödeldud isikuandmete turvalisuse tagamiseks ning nähakse ette töötlemistoimingute järelevalve sõltumatute avalike andmekaitseasutuste poolt.

Andmetele juurdepääsu ja andmete turvalisust käsitlevates sätetega tagatakse nende isikute põhiõiguste austamine, kelle sõrmejäljed on EURODACi andmebaasis, ning varjupaigataotlejate ja ebaseaduslike sisserändajate eraelu puutumatuse õiguse kaitse.

Taust

EURODAC oli esimene meede, mis varjupaigaküsimuste valdkonnas vastu võeti (määrus nr 2725/2000/EÜ). Tegemist on Euroopa esmatähtsa biomeetrilise IT-süsteemiga, mille abil tagatakse Dublini määruse nõuetekohane rakendamine seeläbi, et aidatakse tuvastada kolmandate riikide kodanikke, kellel tavaliselt isikut tõendavaid dokumente ei ole. Süsteem on osutunud kasulikuks vahendiks varjupaigataotluse hindamise eest vastutava liikmesriigi kindlaksmääramisel ning varjupaigasüsteemi kaitsmisel väärkasutamise eest, välistades olukorra, et sama isik esitab eri liikmesriikides mitu taotlust.

Siiski on pärast süsteemi aastatepikkust tööd vajalikud mõned uuendused, eelkõige selleks, et vähendada viivitusi mõne liikmesriigi andmete edastamisel ehk sõrmejälgede võtmise ja nende EURODACi kesküksusele saatmise vahele jääval ajaperioodil.

Et lihtsustada kogu varjupaigapaketiga seotud tegevust, kavatsetakse ettepanekuga nüüd anda õiguskaitseasutustele võimalus kasutada EURODACi andmebaasi terroriaktide ja muude raskete kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel.

Ettepanek esitatakse siseministritele justiits- ja siseküsimuste nõukogu järgmisel istungil, mis toimub 7.–8. juunil 2012.

Lisateave

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi kodulehekülg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi kodulehekülg:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktisikud :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar