Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Πρόταση EURODAC: ολοκλήρωση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2012 – Το 2011, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν περισσότερες από 300 000 αιτήσεις χορήγησης ασύλου, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση 16,2% σχέση με το 2010. Μολονότι το ποσοστό αυτό παραμένει πολύ χαμηλότερο από το αριθμητικό ρεκόρ των 425 000 αιτήσεων που υποβλήθηκαν το 2001, η αύξηση των ροών των αιτούντων άσυλο μπορεί να δυσχεράνει την ικανότητα υποδοχής ορισμένων κρατών μελών. Σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε να βελτιωθεί η γενική αποτελεσματικότητα του «Eurodac», του συστήματος που διευκολύνει την ταχεία και ορθή αναγνώριση του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου.

«Η νέα πρόταση για το «Eurodac} αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας δέσμης μέτρων που απαιτούνται για τη σύσταση ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (Common European Asylum System - CEAS). Παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές επιβολής, υπό πολύ περιορισμένες και ειδικές συνθήκες, να κάνουν ελέγχους δακτυλικών αποτυπωμάτων με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων EURODAC με σκοπό την αποτροπή και την καταπολέμηση των σοβαρότερων εγκληματικών και τρομοκρατικών ενεργειών. Θα είναι μόνον δυνατή η διεξαγωγή ερευνών με βάση τα αποτελέσματα και οι έλεγχοι EURODAC θα μπορούν να γίνονται μόνον εφόσον δεν έχουν αποδώσει καρπούς οι έρευνες σε βάσεις δεδομένων των κρατών μελών ή άλλων κρατών. Έχουν θεσπιστεί άρτιοι μηχανισμοί ασφαλείας που εγγυώνται την πλήρη τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ζωής και εξασφαλίζουν ότι το δικαίωμα ασύλου δεν επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο αρνητικά»δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις.

Η EURODAC, ένα σύστημα συλλογής των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων άσυλο, λειτουργεί από το 2003 και είναι ουσιαστικό μέρος του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου της ΕΕ.

Η σημερινή πρόταση προβλέπει σαφέστερες προθεσμίες για τη διαβίβαση των δεδομένων, εξασφαλίζει την πλήρη συμβατότητα με την πλέον πρόσφατη νομοθεσία για το άσυλο και ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων. Επίσης, προβλέπει τη δυνατότητα για τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων EURODAC με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων και άλλων σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, κατόπιν αιτήσεως των κρατών μελών της ΕΕ.

Η αντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυπωμάτων που τηρούν οι αρχές επιβολής του νόμου που έχουν ορίσει τα κράτη και η Ευρωπόλ με τα δακτυλικά αποτυπώματα που φυλάσσονται στη βάση δεδομένων EURODAC θα είναι δυνατή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και σε σαφώς καθορισμένες περιστάσεις. Η πρόταση αποκλείει ρητά τη δυνατότητα για τις αρχές επιβολής του νόμου να διεξάγουν έρευνες στη βάση δεδομένων EURODAC σε συστηματική βάση και τους απαγορεύει να κοινοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλέξει σε τρίτες χώρες, οργανισμούς ή οντότητες. Επιπλέον, προβλέπει αυστηρά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, και αναθέτει την εποπτεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σε ανεξάρτητες δημόσιες αρχές προστασίας των δεδομένων.

Οι διατάξεις αυτές σχετικά με την πρόσβαση στα δεδομένα και την ασφάλεια των δεδομένων εξασφαλίζουν την τήρηση των θεμελιωδών δικαιώματα των προσώπων των οποίων τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι αποθηκευμένα στο EURODAC και την προστασία των δικαιωμάτων που άπτονται της ιδιωτικής ζωής των αιτούντων άσυλο και των παράνομων μεταναστών.

Ιστορικό

Η EURODAC ήταν το πρώτο μέσο που θεσπίστηκε στον τομέα του ασύλου (κανονισμός 2725/2000/EΚ). Πρόκειται για ένα εμβληματικό ευρωπαϊκό βιομετρικό σύστημα πληροφορικής, το οποίο διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου, συμβάλλοντας στην αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν γενικά δεν διαθέτουν έγγραφα ταυτότητας. Έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του στον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης ασύλου και για την προστασία του συστήματος χορήγησης ασύλου από καταχρήσεις με την αποφυγή πολλαπλών αιτήσεων από το ίδιο πρόσωπο σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Ωστόσο, μετά από διάφορα έτη λειτουργίας, απαιτήθηκαν ορισμένες επικαιροποιήσεις, συγκεκριμένα για να μειωθεί η καθυστέρηση διαβίβασης των δεδομένων από ορισμένα κράτη μέλη, δηλαδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων και την αποστολή τους στην κεντρική μονάδα του EURODAC.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόοδος σε ολόκληρη τη δέσμη μέτρων για το άσυλο, η παρούσα πρόταση προβλέπει επίσης να επιτρέψει στις αρχές επιβολής του νόμου να συμβουλεύονται τη βάση δεδομένων EURODAC για την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων.

Η πρόταση θα υποβληθεί στους υπουργούς Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το επόμενο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουνίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar