Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Eurodac-forslag, der supplerer det fælles europæiske asylsystem

Bruxelles, den 30. maj 2012 – I 2011 modtog de 27 medlemsstater flere end 300 000 asylansøgninger, hvilket er en stigning på 16,2 % i forhold til 2010. Selv om det fortsat ligger langt under tallet for 2001, hvor antallet af asylansøgninger toppede med 425 000, kan stigninger i asylstrømmene lægge pres på visse medlemsstaters modtagelseskapacitet. Kommissionen har i dag fremsat forslag om at forbedre Eurodac-systemets generelle effektivitet. Eurodac er et system, der skal gøre det lettere hurtigt og korrekt at fastslå, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for at behandle en asylansøgning.

Cecilia Malmström, der er kommissær med ansvar for indre anliggender, udtalte, at det nye Eurodac-forslag er en integreret del af en pakke af foranstaltninger, der er nødvendige for at oprette et fælles europæisk asylsystem, og at det giver nationale retshåndhævende myndigheder mulighed for under meget begrænsede og klart definerede omstændigheder at foretage kontrol af fingeraftryk i Eurodac-databasen for derved at være med til at forebygge og bekæmpe alvorlig kriminalitet og terrorisme. Hun tilføjede, at det kun vil være muligt at tjekke, om fingeraftrykkene findes i basen eller ej ("hit/ingen hit"), og at det først er muligt at foretage dette tjek i Eurodac, hvis forudgående søgninger i nationale eller medlemsstaternes databaser ikke har givet resultat. Hun sagde endvidere, at der er indført omfattende sikkerhedsforanstaltninger, der skal garantere, at de grundlæggende rettigheder og retten til privatlivets fred fuldt ud respekteres, og at retten til asyl på ingen måde påvirkes negativt.

Eurodac, der er et system for indsamling af asylansøgeres fingeraftryk, har været i brug siden 2003 og udgør en vigtig del af EU's fælles asylsystem.

Dagens forslag sikrer klarere frister for videregivelsen af oplysninger, samt at den nyeste asyllovgivning overholdes, og at kravene vedrørende databeskyttelse i højere grad efterkommes. I forslaget gives der også mulighed for, at de nationale retshåndhævende myndigheder kan søge i Eurodac-databasen for at forebygge, påvise og efterforske terrorhandlinger og anden alvorlig kriminalitet, således som EU-medlemsstaterne har anmodet om.

Sammenligningen af de fingeraftryk, medlemsstaternes udpegede retshånd­hævende myndigheder og Europol ligger inde med, med dem, der er lagret i Eurodac-databasen, vil kun blive mulig i særlige tilfælde under klart definerede omstændigheder. I forslaget udelukkes det udtrykkeligt, at de retshåndhævende myndigheder systematisk kan søge i Eurodac-databasen, og det er forbudt, at de udveksler personoplysninger, der er indhentet fra tredjelande, organisationer eller enheder. Der fastsættes heri også strenge sikkerhedsforanstaltninger, der skal garantere sikkerheden i forbindelse med de behandlede personoplysninger, og der indføres tilsyn med behandlingen af personoplysninger, som skal foretages af uafhængige offentlige databeskyttelsesmyndigheder.

Disse bestemmelser om adgang til data og datasikkerhed sikrer, at de grundlæggende rettigheder for dem, hvis fingeraftryk er lagret i Eurodac, respekteres, og at asylansøgere og ulovlige indvandreres ret til privatlivets fred beskyttes.

Baggrund

Eurodac var det første instrument, der blev vedtaget på asylområdet (forordning (EF) nr. 2725/2000). Det er et europæisk flagskib, hvad angår biometriske it-systemer. Det skal være med til at sikre en korrekt gennemførelse af Dublinforordningen, og det bidrager til at identificere tredjelandsstatsborgere, som generelt ikke har id-papirer. Det har vist sig at være et nyttigt redskab, når det skal fastslås, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og til at beskytte asylsystemet mod misbrug som følge af, at den samme asylansøger indsender flere ansøgninger i forskellige medlemsstater.

Efter flere års drift var det imidlertid nødvendigt med visse ajourføringer, navnlig for at mindske forsinkelsen i videregivelsen af oplysninger i visse medlemsstater, dvs. den tid, der går, fra fingeraftrykkene tages, til de sendes til Eurodacs centrale enhed.

For sikre, at der lettere gøres fremskridt i behandlingen af hele asylpakken, giver forslaget nu også mulighed for, at retshåndhævende myndigheder kan søge i Eurodac for at forebygge, påvise og efterforske terrorhandlinger og anden alvorlig kriminalitet.

Forslaget vil blive forelagt ministrene for indre anliggender på deres næste møde i Rådet (retlige og indre anliggender) den 7.-8. juni 2012.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Websted for Cecilia Malmström, EU-kommissær med ansvar for indre anliggender

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Websted for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar