Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Návrh na změnu systému EURODAC: dokončení společného evropského azylového systému

Brusel 30. května 2012 – V roce 2011 obdrželo 27 členských států EU více než 300 000 žádostí o azyl, tj. o 16,2 % více než v roce 2010. Přestože toto číslo zdaleka nedosahuje úrovně z roku 2001, kdy bylo obdrženo 425 000 žádostí, nárůst počtu azylantů může vyvolat tlak na přijímací kapacitu některých členských států. Cílem dnešního návrhu Komise je zlepšit celkovou účinnost systému EURODAC, který slouží k rychlému a správnému určení členského státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl.

„Nový návrh k systému EURODAC je součástí balíčku opatření pro vytvoření společného evropského azylového systému. Vnitrostátním donucovacím orgánům umožňuje za velmi omezených a specifických okolností ověřování otisků prstů v databázi EURODACu za účelem prevence a boje proti nejzávažnějším zločinům a terorismu. Vyhledávání se bude provádět výlučně na základě systému „záznam/žádný záznam“ a bude možné, jen pokud předchozí vyhledávání ve vnitrostátní databázi či databázích ostatních členských států nepřineslo žádný výsledek. Návrh výrazně chrání základní práva a soukromí a dbá na to, aby nebylo dotčeno právo na azyl“, uvedla komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Systém EURODAC, který shromažďuje otisky prstů žadatelů o azyl, funguje od roku 2003 a je základním prvkem společného evropského azylového systému.

Dnešní návrh jasněji definuje lhůty pro předávání údajů, zajišťuje úplný soulad s nejnovější právní úpravou v oblasti azylu a lépe chrání osobní údaje. Na žádost členských států EU také vnitrostátním donucovacím orgánům umožňuje nahlížet do databáze systému EURODAC pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.

Porovnávání otisků prstů držených vymezenými donucovacími orgány členských států a Europolem s údaji uloženými v databázi Eurodac bude možné pouze ve zvláštních případech a za jasně stanovených okolností. Návrh výslovně vylučuje možnost, že by donucovací orgány vyhledávaly v databázi EURODAC systematicky, a zakazuje těmto orgánům sdílet získané osobní údaje s třetími zeměmi, organizacemi nebo subjekty. Stanoví také přísná bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost zpracovávaných osobních údajů, a zavádí dozor nad jejich zpracováváním, který budou provádět nezávislé veřejné orgány pro ochranu údajů.

Tato ustanovení o přístupu k údajům a zabezpečení údajů zajišťují dodržování základních práv osob, jejichž otisky prstů jsou uloženy v systému EURODAC, jakož i ochranu práva žadatelů o azyl a nelegálních migrantů na soukromí.

Souvislosti

EURODAC byl prvním nástrojem přijatým pro oblast azylu (nařízení (ES) č. 2725/2000). Jedná se o vlajkový evropský biometrický informační systém, který pomáhá zjišťovat totožnost státních příslušníků třetích zemí, kteří obvykle doklady totožnosti nemají, a tak přispívá k řádnému provádění dublinského nařízení. Potvrdilo se, že je užitečným nástrojem pro určování členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl a při ochraně azylového systému před zneužíváním, protože brání tomu, aby jedna osoba podala více žádostí v různých členských státech.

Po několika letech provozu je však nezbytné tento systém aktualizovat. Zejména je třeba zkrátit dobu přenosu údajů mezi některými členskými státy, tj. dobu, která uplyne mezi sejmutím otisků prstů a jejich zasláním do centrální jednotky systému Eurodac.

V zájmu pokroku při provádění celého azylového balíčku návrh nyní vnitrostátním donucovacím orgánům umožní nahlížet do databáze systému EURODAC pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a jiných závažných trestných činů.

Návrh bude předložen ministrům vnitra na následujícím zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 7. a 8. června 2012.

Více informací

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Cecilie Malmströmové, komisařky pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky generálního ředitelství Komise pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar