Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Предложение във връзка с ЕВРОДАК: завършване на общата европейска система за убежище

Брюксел, 30 май 2012 г. — През 2011 г. 27 държави — членки на ЕС, получиха над 300 000 молби за убежище, което представлява увеличение с 16,2 % спрямо 2010 г. Въпреки че този брой е много под най-високата цифра от 425 000 молби, получени през 2001 г., нарастването на потоците от лица, търсещи убежище, може да затрудни капацитета за прием на някои държави членки. Днес Комисията предложи да се подобри цялостната ефективност на ЕВРОДАК — системата, която улеснява бързото и правилно определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище.

„Новото предложение във връзка с ЕВРОДАК е неделима част от пакет от мерки, необходими за създаване на обща европейска система за убежище. То предвижда възможността при силно ограничени и конкретни обстоятелства националните правоприлагащи органи да правят проверки за пръстови отпечатъци в базата данни на ЕВРОДАК с цел подпомагане на предотвратяването и борбата с най-тежките престъпления и тероризма. Търсене ще може да се прави само на база положителен/отрицателен резултат, а проверка в ЕВРОДАК може да се прави само ако извършените преди това проверки в националните бази данни или базите данни на държавите членки не дават резултат. Въведени са солидни предпазни мерки, за да се гарантира пълното спазване на основните права и на неприкосновеността на личния живот и за да се гарантира, че правото на убежище не бива по никакъв начин накърнено,“ заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на вътрешните работи.

ЕВРОДАК (система за събиране на пръстови отпечатъци на лицата, търсещи убежище) функционира от 2003 г. и е съществена част от общата европейска система на ЕС за убежище.

Днешното предложение предвижда по-ясни срокове за предаването на данни, осигурява пълна съвместимост с последното законодателство в областта на убежището и разглежда по-добре изискванията във връзка със защитата на данните. Тя предвижда също възможността националните правоприлагащи органи да правят справки в базата данни на ЕВРОДАК с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични и други тежки престъпления, както поискаха държавите — членки на ЕС.

Сравняването на пръстовите отпечатъци, съхранявани от компетентните правоприлагащи органи на държавите членки и от Европол, с тези, които се съхраняват в базата данни на ЕВРОДАК, ще бъде възможно само в определени случаи при ясно определени обстоятелства. Предложението изрично изключва възможността правоприлагащите органи да търсят систематично в базата данни на ЕВРОДАК и им забранява да обменят лични данни, получени от трети държави, организации или субекти. Определят се и строги мерки за сигурност, с които се гарантира сигурността на обработваните лични данни, и се предвижда надзор на дейностите по обработка от независими публични органи за защита на личните данни.

С тези разпоредби за достъпа до данни и сигурността на данните се гарантира спазването на основните права на лицата, чиито пръстови отпечатъци се съхраняват в ЕВРОДАК, както и защитата на правата на неприкосновеност на личния живот на лицата, търсещи убежище, и на нередовните мигранти.

Контекст

ЕВРОДАК бе първият инструмент, приет в областта на убежището (Регламент 2725/2000/ЕО). Това е водеща европейска информационна система за биометрични данни, която спомага за обезпечаване на правилното прилагане на Регламента от Дъблин, като подпомага идентифицирането на гражданите на трети държави, които обикновено не притежават документи за самоличност. Тя е доказала, че е полезен инструмент при определянето на държавата членка, отговорна за разглеждането на дадена молба за убежище, и за предпазване на системата за убежище от злоупотреби чрез избягване на многократните молби от едно и също лице в различни държави членки.

При все това след няколко години функциониране са необходими някои актуализации, по-специално с цел намаляване на забавянето на предаването от някои държави членки, т.е. времето между вземането на пръстови отпечатъци и изпращането им на централното звено на ЕВРОДАК.

За да се улесни напредъкът по пакета от мерки в областта на убежището, предложението сега възнамерява също да позволи на правоприлагащите органи да правят справки в ЕВРОДАК с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични и други тежки престъпления.

Предложението ще бъде представено на министрите на вътрешните работи на следващото заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, което ще се проведе на 7 и 8 юни 2012 г.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/news_intro_en.htm

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом, комисар по въпросите на вътрешните работи

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакт:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar