Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja wzywa Niemcy, Francję, Polskę i Portugalię do transpozycji przepisów UE w zakresie harmonizacji systemów kolejowych

Bruksela, 31 maja 2012 r. – Komisja Europejska przesłała dziś uzasadnione opinie do Niemiec, Francji, Polski i Portugalii, ponieważ kraje te nadal nie przyjęły przepisów transponujących dyrektywę w sprawie interoperacyjności kolei do prawa krajowego. Ostateczny termin przyjęcia wspomnianych środków upłynął 31 grudnia 2011 r. Niezastosowanie się do uzasadnionych opinii Komisji może skutkować wniesieniem sprawy do Trybunału.

Przepisy UE

Dyrektywa 2011/18/UE zmienia poprzednie dyrektywy w sprawie interoperacyjności, wprowadzając pewne modyfikacje w opisie systemów kolejowych i określając procedury ich weryfikacji.

Praktyczne skutki niewdrożenia przepisów

Interoperacyjność kolei to europejski projekt mający na celu poprawę konkurencyjności sektora kolejowego, tak aby mógł on skuteczniej konkurować z innymi rodzajami transportu. Inicjatywa ta polega na wprowadzeniu ram regulacyjnych sprzyjających harmonizacji technicznej i normalizacji kolei europejskich oraz przewiduje wspólne procedury wydawania zezwoleń w zakresie przekazywania infrastruktury kolejowej do eksploatacji.

Niewdrożenie przepisów dyrektywy oznacza, że organy krajowe wyznaczone do przeprowadzania procedur weryfikacji nie stosują tych samych przepisów. To z kolei utrudnia swobodny przepływ części kolejowych i wyposażenia kolejowego na rynku UE.

Szczegółowe informacje na temat procedury uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: MEMO/12/387

Kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar