Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Vďaka úspešnej konferencii je európska iniciatíva občanov opäť o krok bližšie k realite

Brusel 26. januára 2012 – Viac ako 400 účastníkov zavítalo dnes na konferenciu, ktorá predstavuje kľúčovú etapu záverečnej prípravy európskej iniciatívy občanov. Svoje príspevky pri tejto príležitosti predstavili podpredseda Európskej komisie zodpovedný za európsku iniciatívu občanov Maroš Šefčovič, dánsky minister pre európske záležitosti Nicolai Wammen, poslanci Európskeho parlamentu priamo zapojení do tohto mechanizmu, ako aj poprední predstavitelia Facebooku, Googla, Twitteru a Dailymotion.

Konferencia, ktorá sa koná v Bruseli, nesie názov „Príprava na iniciatívu občanov.“ Jej cieľom je spojiť všetkých hlavných aktérov zapojených do využívania tejto iniciatívy a do zabezpečovania jej účinného fungovania a zároveň oficiálne spustiť webovú stránku Komisie určenú na registráciu žiadostí či predstaviť voľne prístupný a bezplatný softvér, ktorý môžu občania využívať na elektronický zber podpisov.

Účastníci sa okrem toho dozvedia, ako bude táto iniciatíva fungovať v praxi, ako budú členské štáty tento nový nástroj implementovať a akú dôležitú úlohu by v súvislosti s touto iniciatívou mohli zohrávať sociálne média. Súčasne sa bude diskutovať aj o tom, ako následne postupovať v prípade, že iniciatíva občanov získa potrebnú podporu jedného milióna signatárov z minimálne siedmich členských štátov.

Podpredseda Šefčovič vyhlásil: „Týmto novým právom začneme písať novú kapitolu v dejinách demokracie EÚ. Občanom zabezpečí, aby boli ich názory vypočuté priamo v Bruseli a zároveň podnieti skutočnú cezhraničnú diskusiu o záležitostiach týkajúcich sa EÚ.

Som presvedčený, že sociálne média budú zohrávať dôležitú úlohu pri podpore tejto iniciatívy vo všetkých kútoch EÚ. Preto sa teším, že sú tu dnes tak početne zastúpené.

Obrovský záujem o túto konferenciu predznamenáva úspech tohto nového mechanizmu. Želám veľa šťastia všetkým, ktorí sa pripravujú predkladať od apríla iniciatívy“.

Medzi pozvanými hosťami sú aj vysokí predstavitelia verejnej správy členských štátov a Komisie, ako aj predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Staffan Nilsson či predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bresso.

Kontext

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou. Umožní jednému miliónu občanov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrhy právnych aktov v oblastiach, v ktorých má právomoci.

Organizátori európskej iniciatívy občanov, tzv. občiansky výbor zložený z najmenej siedmich občanov EÚ pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, budú mať jeden rok na zozbieranie potrebných vyhlásení o podpore navrhovanej iniciatívy. Počet vyhlásení o podpore budú musieť overiť príslušné orgány v členských štátoch. Komisia bude mať potom tri mesiace na preskúmanie iniciatívy a na vydanie rozhodnutia, ako na ňu bude reagovať.

Nariadenie o európskej iniciatíve občanov bolo prijaté 16. februára 2011. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že niektoré členské štáty si vyžiadali čas na zavedenie mechanizmov určených na osvedčovanie vyhlásení o podpore, budú môcť občania iniciatívy začať predkladať až od 1. apríla 2012.

Odkaz na novú webovú stránku európskej iniciatívy občanov:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sk

Odkaz na nariadenie o európskej iniciatíve občanov:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:SK:PDF

Kontaktné osoby :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

ANNEX

Upozorňujeme, že v súlade s nariadením bude možné využiť inštitút európskej iniciatívy občanov až od 1. apríla 2012.

Ako bude európska iniciatíva občanov fungovať?

 • Organizátori

  • Iniciatívu musí organizovať občiansky výbor, ktorý tvoria aspoň 7 občania EÚ s pobytom v najmenej 7 rôznych členských štátoch EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu sa medzi týchto 7 osôb nezapočítavajú.

 • Minimálny počet signatárov

  • Iniciatíva musí mať podporu (vo forme tzv. vyhlásení o podpore) aspoň 1 milióna občanov EÚminimálne 7 členských štátov (vyžaduje sa aspoň štvrtina všetkých členských štátov EÚ – v súčasnosti má Únia 27 členských štátov).

 • Minimálny počet signatárov z jednotlivých členských štátov

  • V týchto 7 členských štátoch musia organizátori zozbierať istý minimálny počet vyhlásení (počet poslancov Európskeho parlamentu za daný štát vynásobený číslom 750). Minimálny počet vyhlásení o podpore podľa jednotlivých členských štátov je uvedený v prílohe I nariadenia.

 • Minimálny vek

  • Minimálny vek organizátora alebo signatára iniciatívy je vek, v ktorom občania získavajú právo voliť poslancov do Európskeho parlamentu (16 rokov v Rakúsku a 18 rokov v ostatných členských štátoch).

 • Registrácia navrhovaných iniciatív

  • Organizátori musia požiadať o registráciu svojej navrhovanej iniciatívy v jednom z úradných jazykov EÚ v elektronickom registri, ktorý na tento účel sprístupnila Komisia Komisia musí odpovedať v priebehu dvoch mesiacov.

  • Komisia odmietne zaregistrovať navrhovanú iniciatívu, ak

     • zloženie jej občianskeho výboru nie je v súlade s pravidlami alebo

     • je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh požadovaného právneho aktu alebo

     • predstavuje zjavné zneužitie práva, je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca alebo

     • je zjavne v rozpore s hodnotami EÚ.

  • Po registrácii môžu organizátori do registra doplniť preklady navrhovanej iniciatívy v ďalších úradných jazykoch .

 • Zber vyhlásení o podpore

  • Organizátori iniciatívy môžu zbierať vyhlásenia o podpore v papierovej alebo elektronickej forme. Tieto vyhlásenia musia byť v súlade so vzormi vyhlásení o podpore (pozri prílohu III nariadenia). Vzory formulárov vyhlásenia o podpore sú rozdielne v závislosti od členského štátu, ktorý bude vyhlásenia overovať, pretože rozsah údajov, ktoré signatári musia poskytnúť, sa v jednotlivých členských štátoch líši.

  • Organizátori môžu vyhlásenia o podpore zbierať počas jedného roka od registrácie iniciatívy.

 • Elektronický zber

  • Pred tým, ako organizátori začnú zbierať elektronické vyhlásenia o podpore, musia požiadať príslušný orgán členského štátu, na území ktorého sa budú údaje uchovávať, o vydanie osvedčenia pre svoj elektronický systém zberu. Príslušný orgán musí odpovedať v priebehu 1 mesiaca.

  • Komisia sprístupní softvér s voľne prístupným zdrojovým kódom, ktorý môžu organizátori využiť na elektronický zber vyhlásení o podpore. Komisia takisto prijala technické špecifikácie s cieľom pomôcť organizátorom vybudovať ich vlastný systém zberu.

 • Overovanie a osvedčovanie vyhlásení o podpore

  • Keď organizátori zozbierajú v jednotlivých štátoch požadovaný počet vyhlásení, predložia ich v každom štáte príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ktorý vykoná ich overenie a osvedčenie.

  • Tieto orgány v lehote troch mesiacov vydajú osvedčenia indikujúce počet platných vyhlásení o podpore, ktoré sa organizátorom podarilo zozbierať. Na overenie vyhlásení budú vnútroštátne orgány používať vhodné kontroly, ktoré môžu zahŕňať náhodne vybraté vzorky.

 • Predloženie a posúdenie iniciatívy občanov

  • Po získaní osvedčení od vnútroštátnych orgánov organizátori predložia svoju iniciatívu Komisii.

  • Komisia má na posúdenie a zaujatie stanoviska tri mesiace. Počas tohto trojmesačného obdobia sa na primeranej úrovni stretne s organizátormi, ktorí budú mať príležitosť na vysvetlenie otázok, ktoré sú predmetom iniciatívy.

  • Organizátori budú mať navyše možnosť predstaviť svoju iniciatívu na verejnom vypočutí, ktoré zorganizuje Európsky parlament.

  • Komisia vo svojom stanovisku, ktoré bude mať podobu oznámenia, uvedie svoje závery týkajúce sa predloženej iniciatívy, opatrenia, ktoré má (prípadne) v úmysle prijať, a odôvodnenie.

 • Transparentná podpora a financovanie

  • Organizátori musia Komisii poskytovať pravidelne aktualizované informácie o zdrojoch podpory a financovania navrhovanej iniciatívy.

 • Pravidelné preskúmanie

  • Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade prvú správu o uplatňovaní tohto nariadenia do 1. apríla 2015. Po tomto dátume bude správu predkladať každé tri roky.


Side Bar