Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Medborgarutbildning ingår nu i undervisningen i alla länder i Europa, men det saknas lärarutbildning i ämnet

Bryssel den 31 maj 2012 – Enligt en rapport som Europeiska kommissionen lägger fram idag har EU:s samtliga medlemsstater nu infört medborgarutbildning i grundskolans och gymnasiets läroplaner, fastän tillvägagångssätten skiljer sig åt. Det kvarstår dock att ge dem som undervisar i ämnet bättre kunskaper och färdigheter, eftersom bara två länder (England och Slovakien) erbjuder grundläggande utbildning för blivande specialiserade lärare. Av rapporten framgår ett allmänt samförstånd att medborgarutbildning bör syfta till att utveckla kritiskt tänkande, analysförmåga och attityder som främjar en aktiv delaktighet i skolan och samhället.

– Medborgarutbildning ger eleverna de nödvändiga kunskaperna, färdigheterna och värderingarna för att de ska vara delaktiga i vårt samhälle. Vi måste uppmuntra detta eftersom delaktighet utgör själva grunden för våra europeiska demokratiska värderingar. Vi måste också bättre betona vikten av lärarutbildning på detta område så att unga människor inspireras till att bli aktiva medborgare, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Enligt rapporten har skolor i alla länder i Europa infört regler och rekommendationer för att främja demokratiska processer och delaktighet, till exempel via val av klassrepresentanter, elevråd och elevföreträdare i skolstyrelsen. Detta gör det mer sannolikt att ungdomarna kommer att engagera sig i samhällslivet och politiken.

Medan alla länder har riktlinjer för att eleverna ska få något att säga till om i driften av skolan, har sedan 2007 mer än hälften1 genomfört minst ett program eller projekt som bekostats med offentliga medel för att främja medborgerliga värderingar och attityder utanför skolan. Bland dessa finns initiativ för att uppmuntra elever med olika etnisk och socioekonomisk bakgrund att delta i gemensam verksamhet (i Lettland startades till exempel ett sådant projekt), eller för att sammanföra barn på låg- och mellanstadiet med personer i ålderdomshem (sådana projekt med kontakter mellan generationerna uppmuntras bland annat i Frankrike).

Delaktighet förekommer även allt oftare i bedömningen av eleverna. Mer än en tredjedel av länderna i Europa2 tar numera hänsyn till deltagande i skol- eller närmiljöverksamhet när de bedömer eleverna.

Bakgrund

Rapporten Citizenship Education in Europe , som Eurydice-nätverket sammanställt för kommissionens räkning, omfattar 31 länder i Europa, nämligen EU:s medlemsstater, Island, Norge, Kroatien och Turkiet.

Syftet med rapporten är att sammanfatta hur politik och åtgärder för medborgarutbildning har utvecklats under de senaste åren. I rapporten finns det en översikt över fem huvudämnen, nämligen:1) läroplanernas mål och organisation, 2) elev- och föräldradelaktighet i skolan, 3) skolkultur och elevdelaktighet i samhället, 4) bedömning och utvärdering, 5) stöd till lärare och skolledare. I rapporten betonas också de tydliga framsteg som gjorts sedan föregående Eurydice-undersökning om detta år 2005. Referensåret är 2010–2011.

Lärarnas kunskaper och färdigheter för att undervisa i medborgarutbildning måste bli bättre. Även om medborgarutbildning mestadels ingår i grundutbildningen för lärare på högstadiet och gymnasiet som ska undervisa i sådana ämnen som historia och geografi utbildar bara två av de 31 bedömda länderna i rapporten (England och Slovakien) blivande lärare till specialister inom medborgarutbildning. Även om flera länder lagt om sina läroplaner för medborgarutbildning under de senaste åren har dessa reformer sällan införts i den grundläggande lärarutbildningen eller programmen för fortbildning.

Enligt rapporten saknas även standardiserade metoder som ger lärarna handledning i elevbedömningen.

Eurydice

Rapporten har utarbetats av Eurydice-nätverket, som tillhandahåller analyser av och information om utbildningssystemet och utbildningspolitiken i Europa. Nätverket består av 37 nationella enheter som finns i alla de 33 länder som deltar i EU:s program för livslångt lärande (EU:s medlemsstater, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet). Nätverket förvaltas och samordnas av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Mer information

Den fullständiga rapporten finns på engelska här: Citizenship Education in Europe

Huvudpunkter i rapporten

Europeiska kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

BILAGA

1. Föreskrifter och officiella rekommendationer om elevrepresentanter i skolstyrelsen (grundskola och gymnasium), 2010–2011

2. Centrala riktlinjer för att bedöma elevernas delaktighet i skolan eller närmiljön (högstadiet och gymnasiet), 2010-2011

3. Mål för medborgarutbildning enligt rekommendationer i nationella läroplaner, 2010-2011

1 :

Belgien (franska språkgemenskapen), Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Ungern, Litauen, Österrike, Polen, Rumänien, Sverige, Norge, Island och Kroatien.

2 :

Bulgarien, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Lettland, Nederländerna, Polen, Slovenien, Slovakien och Turkiet.


Side Bar