Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Državljanska vzgoja v vseh evropskih šolah, a premalo usposabljanj za učitelje

Bruselj, 31. maja 2012 – Danes objavljeno poročilo Evropske komisije kaže, da so vse države članice EU na primarni in sekundarni stopnji izobraževanja v šolske programe na različne načine vključile „državljansko vzgojo“. Le malo pa je bilo storjenega za izboljšanje znanja in spretnosti učiteljev tega predmeta, saj samo dve državi (Anglija in Slovaška) v sklopu osnovnega izobraževanja učiteljev zagotavljata usposabljanje za bodoče specializirane učitelje. Poročilo kaže na splošno soglasje o cilju državljanske vzgoje, ki mora spodbujati razvoj kritičnega mišljenja ter analitičnih spretnosti in vedenja ter tako spodbujati aktivno udeležbo v šoli in družbi.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala:Z državljansko vzgojo učenci in dijaki pridobijo potrebno znanje, spretnosti in vrednote za aktivno udeležbo v družbi, ki je temelj demokratičnih vrednot Evrope. Zato jo moramo spodbujati. Več pozornosti moramo nameniti tudi usposabljanju učiteljev na tem področju, da bodo mlade spodbujali k razvijanju aktivnega državljanstva.“

Poročilo navaja, da so šole v vseh evropskih državah uvedle pravila in priporočila za spodbujanje demokratičnih praks in udeležbe, na primer z izvolitvijo predstavnikov razreda, dijaških svetov in predstavnikov dijakov v organih upravljanja šol. To povečuje verjetnost, da se bodo mladi tudi pozneje aktivno udeleževali družbenega in političnega življenja.

Vse države imajo smernice za vključevanje učencev in dijakov v vodenje šol, več kot polovica1 pa jih je od leta 2007 izvedla vsaj en javno financiran program ali projekt za spodbujanje državljanskih vrednot in vedenja izven šole, med drugim: pobude za spodbujanje učencev in dijakov iz različnih etničnih in socialno-ekonomskih skupin k udeležbi v skupnih dejavnostih (npr. v Latviji) ali pobude za druženje osnovnošolskih otrok s starejšimi v domovih za ostarele (take „medgeneracijske“ projekte npr. spodbuja Francija).

Aktivna udeležba se vedno bolj uporablja tudi pri ocenjevanju učencev in dijakov. Več kot tretjina evropskih držav2 pri ocenjevanju upošteva udeležbo v dejavnostih šole ali lokalne skupnosti.

Ozadje

Poročilo z naslovom Državljanska vzgoja v Evropi, ki ga je za Komisijo pripravila mreža Eurydice, zajema 31 evropskih držav: države članice EU, Islandijo, Norveško, Hrvaško in Turčijo.

Namen poročila je povzeti razvoj politik in ukrepov v zvezi z državljansko vzgojo v zadnjih letih. Poročilo vsebuje pregled petih glavnih področij: 1) cilji in organizacija učnih načrtov, 2) udeležba učencev in dijakov ter staršev v šolah, 3) šolska kultura in udeležba učencev in dijakov v družbi, 4) ocenjevanje in vrednotenje, 5) pomoč učiteljem in ravnateljem. Poročilo prav tako poudarja primere, kjer je bil od prejšnje študije Eurydice o tej temi iz leta 2005 dosežen očiten napredek. Referenčno leto je šolsko leto 2010/2011.

Izboljšanje znanja in spretnosti učiteljev državljanske vzgoje ostaja izziv. Državljanska vzgoja je na splošno del osnovnega izobraževanja srednješolskih učiteljev za predmete, kot sta zgodovina in geografija, vendar samo dve (Anglija in Slovaška) od 31 držav, ki jih zajema poročilo, usposabljata bodoče učitelje, specializirane za poučevanje državljanske vzgoje. Številne države so v zadnjih letih prenovile učne načrte za državljansko vzgojo, vendar so se reforme le redko dotaknile osnovnega usposabljanja učiteljev ali programov stalnega strokovnega usposabljanja.

Poročilo tudi ugotavlja, da še vedno ni dovolj standardiziranih metod, na katere bi se učitelji lahko oprli pri ocenjevanju učencev in dijakov.

Eurydice

Poročilo je delo mreže Eurydice, ki pripravlja analize in informacije o evropskih izobraževalnih sistemih in politikah. Sestavlja jo 37 nacionalnih enot s sedeži v vseh 33 državah, ki sodelujejo v programu EU za vseživljenjsko učenje (države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija). Usklajuje in vodi jo Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Celotno poročilo (v angleščini) je na voljo na:

Državljanska vzgoja v Evropi

Poudarki iz poročila

Evropska komisija: 

Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Sledite Androulli Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU.

Kontakti:

Dennis Abbott (+32 22959258)

Dina Avraam (+32 22959667)

PRILOGA

1. Pravila in uradna priporočila za predstavništva učencev in dijakov v organih upravljanja šol (primarna in sekundarna stopnja izobraževanja), 2010/2011

2. Skupne smernice za ocenjevanje aktivne udeležbe dijakov v šoli ali lokalni skupnosti (sekundarna stopnja izobraževanja), 2010/2011

3. Cilji državljanske vzgoje, priporočeni v nacionalnih učnih načrtih, 2010/2011

1 :

Belgija (francoska skupnost), Bolgarija, Češka, Danska, Španija, Francija, Italija, Latvija, Madžarska, Litva, Avstrija, Poljska, Romunija, Švedska, Norveška, Islandija in Hrvaška.

2 :

Bolgarija, Nemčija, Irska, Španija, Francija, Italija, Latvija, Nizozemska, Poljska, Slovenija, Slovaška in Turčija.


Side Bar