Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Občianska náuka sa už vyučuje vo všetkých európskych krajinách, odborná príprava pre učiteľov však stále chýba

Brusel 31. mája 2012 – Podľa správy, ktorú dnes zverejnila Európska komisia, občiansku náuku do svojich učebných osnov pre základné a stredné školy začlenili všetky členské štáty EÚ, aj keď pritom uplatňujú rôzne prístupy. Zlepšovanie znalostí a zručností potrebných na výučbu tohto predmetu však zostáva naďalej problémom, pričom len dve krajiny (Spojené kráľovstvo – Anglicko a Slovensko) ponúkajú v rámci počiatočných programov vzdelávania učiteľov odbornú prípravu pre budúcich učiteľov špecializujúcich sa na tento predmet. Podľa správy panuje všeobecná zhoda, že cieľom občianskej náuky by mal byť rozvoj kritického myslenia, analytických zručností a postojov v záujme podpory aktívneho zapojenia sa do života školy a spoločnosti.

Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Občianska náuka poskytuje žiakom znalosti, zručnosti a hodnoty, ktoré potrebujú pre aktívne zapojenie sa do našej spoločnosti. To musíme podporovať, pretože aktívne zapájanie sa je základom našich európskych demokratických hodnôt. Musíme tiež klásť väčší dôraz na odbornú prípravu učiteľov v tejto oblasti, aby mladí ľudia boli inšpirovaní stať sa aktívnymi občanmi.“

V správe sa uvádza, že školy vo všetkých európskych krajinách zaviedli pravidlá a odporúčania zamerané na podporu demokratických postupov a zapojenia, napríklad prostredníctvom voľby zástupcov tried, žiackych rád a zastúpenia žiakov v správnych orgánoch školy. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že mladí ľudia sa budú aktívne zapájať do spoločenského a politického života.

Okrem toho, že všetky krajiny vypracovali usmernenia, ktoré žiakom umožňujú podieľať sa na správe ich školy, od roku 2007 viac ako polovica1 z nich uskutočnila aspoň jeden verejne financovaný program alebo projekt zameraný na rozvoj hodnôt a postojov súvisiacich s občianstvom mimo školy. K nim patria iniciatívy, ktoré povzbudzujú žiakov z rôznych etnických a sociálno-ekonomických skupín, aby sa zapojili do spoločných aktivít (projekt v tomto smere uskutočňuje napríklad Lotyšsko), alebo zabezpečujú stretávanie sa detí zo základných škôl so staršími ľuďmi v domovoch dôchodcov (medzi krajiny, ktoré podporujú takéto „medzigeneračné“ projekty patrí napríklad Francúzsko).

Aktívne zapojenie okrem toho zohráva čoraz väčšiu úlohu pri hodnotení žiakov. Viac ako tretina európskych krajín2 v súčasnosti pri hodnotení žiakov zohľadňuje zapojenie do školských aktivít alebo aktivít v rámci miestneho spoločenstva.

Súvislosti

Správa s názvom Citizenship Education in Europe,(Občianska náuka v Európe), ktorú pre Komisiu zostavila sieť Eurydice, sa týka 31 európskych krajín členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Chorvátska a Turecka.

Jej cieľom je zhrnúť, ako sa v posledných rokoch vyvíjali politiky a opatrenia v oblasti občianskej náuky. Správa poskytuje prehľad o piatich hlavných témach: 1) ciele učebných osnov a ich organizácia; 2) zapojenie žiakov a rodičov do života školy; 3) školská kultúra a zapojenie žiakov do života spoločnosti; 4) posudzovanie a hodnotenie; 5) podpora pre učiteľov a riaditeľov škôl. V správe sa tiež vyzdvihuje pokrok, ktorý sa dosiahol od uskutočnenia predchádzajúcej štúdie siete Eurydice na túto tému v roku 2005. Referenčným rokom je rok 2010/2011.

Zlepšovanie znalostí a zručností učiteľov, pokiaľ ide o výučbu občianskej náuky, zostáva naďalej problémom. Občianska náuka je síce vo všeobecnosti začlenená do počiatočného vzdelávania pre učiteľov stredných škôl vyučujúcich predmety, ako je história a zemepis, ale len dve z 31 posudzovaných krajín (Anglicko a Slovensko) pripravujú budúcich učiteľov ako odborníkov na občiansku náuku. Okrem toho, hoci viacero krajín v posledných rokoch zreformovalo svoje učebné osnovy pre občiansku náuku, tieto reformy boli len zriedkavo zahrnuté do programov počiatočného vzdelávania učiteľov alebo programov ďalšieho odborného vzdelávania.

V správe sa ďalej uvádza, že stále chýbajú štandardizované metódy, ktoré by boli pre učiteľov pomôckou pri hodnotení žiakov.

Sieť Eurydice

Správu vypracovala sieť Eurydice, ktorá poskytuje analýzy a informácie týkajúce sa európskych systémov vzdelávania a politík v tejto oblasti. Pozostáva z 37 národných jednotiek vo všetkých 33 krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ v oblasti celoživotného vzdelávania (členské štáty EÚ, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko). Koordinuje a riadi ju Výkonná agentúra EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie:

Úplné znenie správy v angličtine je dostupné tu: Citizenship Education in Europe

Hlavné body správy

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Príloha

1. Predpisy a oficiálne odporúčania týkajúce sa zastúpenia žiakov v správnych orgánoch škôl (primárne a sekundárne vzdelávanie), 2010/2011

2. Centrálne usmernenia týkajúce sa posudzovania aktívneho zapojenia žiakov v rámci školy alebo miestneho spoločenstva (sekundárne vzdelávanie), 2010/2011

3. Ciele občianskej náuky podľa odporúčaní v učebných osnovách jednotlivých štátov, 2010/2011

1 :

Belgicko (francúzske spoločenstvo), Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Maďarsko, Litva, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Švédsko, Nórsko, Island a Chorvátsko.

2 :

Bulharsko, Nemecko, Írsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko a Turecko.


Side Bar