Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Edukacja obywatelska jest obecnie przedmiotem nauczania we wszystkich państwach europejskich, lecz brakuje specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli

Bruksela, dnia 31 maja 2012 r. – Wszystkie państwa członkowskie UE włączyły „edukację obywatelską” do swych programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich, aczkolwiek według opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską sprawozdania przyjęte podejścia są różne. Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności potrzebnych do nauczania tego przedmiotu wciąż stanowi wyzwanie, jednak tylko dwa kraje (Zjednoczone Królestwo/Anglia oraz Słowacja) oferują szkolenia w ramach programów wstępnego kształcenia nauczycieli dla przyszłych nauczycieli specjalizujących się w tej dziedzinie. Ze sprawozdania wynika, że panuje ogólna zgoda co do tego, iż celem edukacji obywatelskiej powinno być kształtowanie krytycznego myślenia, umiejętności analitycznych i postaw sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu szkolnym i społecznym.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Dzięki edukacji obywatelskiej uczniowie uzyskują wiedzę, umiejętności i wartości niezbędne, by móc aktywnie angażować się w życie naszego społeczeństwa. Musimy temu sprzyjać, ponieważ aktywne uczestnictwo leży u podstaw naszych demokratycznych wartości europejskich. Musimy również położyć większy nacisk na szkolenie nauczycieli w tej dziedzinie, aby młodzież mogła czerpać inspirację do stawania się aktywnymi obywatelami".

W sprawozdaniu stwierdza się, że szkoły we wszystkich państwach europejskich wprowadziły zasady i zalecenia, których celem jest propagowanie zwyczajów demokratycznych i uczestnictwa w demokracji poprzez, przykładowo, wybory przedstawicieli klas, tworzenie rad uczniowskich i reprezentację uczniów w organach zarządzających szkołami. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że młodzież będzie się aktywnie angażować w życie społeczne i polityczne.

We wszystkich państwach istnieją wytyczne, w myśl których uczniom należy się głos w kwestii zarządzania ich szkołą, natomiast począwszy od 2007 r. ponad połowa państw1 wdrożyła co najmniej jeden finansowany ze środków publicznych program lub projekt na rzecz kultywowania poza szkołą wartości i postaw obywatelskich. Są to m.in. inicjatywy na rzecz zachęcenia uczniów z różnych grup etnicznych i społeczno-ekonomicznych do włączenia się we wspólne działania (np. Łotwa zapoczątkowała projekt oparty na takich założeniach) lub na rzecz zapoznania dzieci ze szkół podstawowych ze starszymi osobami przebywającymi w domach opieki (Francja znajduje się wśród państw propagujących takie „międzypokoleniowe” projekty).

Kryterium aktywnego uczestnictwa jest także w coraz większym stopniu stosowane w ramach oceny uczniów. Ponad jedna trzecia państw europejskich2 bierze obecnie pod uwagę uczestnictwo w działaniach na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej przy ocenianiu uczniów.

Kontekst

Sprawozdanie „Edukacja Obywatelska w Europie”, sporządzone dla Komisji przez sieć Eurydice, obejmuje 31 państw europejskich – państwa członkowskie UE, Islandię, Norwegię, Chorwację i Turcję.

Jego celem jest zwięzłe przedstawienie ewolucji polityki i środków związanych z edukacją obywatelską w ostatnich latach. Sprawozdanie zawiera przegląd pięciu głównych tematów: 1) celów i organizacji programów nauczania; 2) uczestnictwa uczniów i rodziców w życiu szkół; 3) kultury szkolnej i uczestnictwa uczniów w życiu społecznym; 4) kwestii oceniania; 5) wsparcia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. W sprawozdaniu zwraca się również uwagę – tam, gdzie jest to oczywiste – na postępy poczynione od czasu poprzedniego badania Eurydice na ten temat w 2005 r. Rokiem odniesienia jest rok szkolny 2010/11.

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli, potrzebnych do nauczania o kwestiach obywatelskich, wciąż stanowi wyzwanie. Edukacja obywatelska jest na ogół włączana w zakres wykładów w ramach wstępnego kształcenia nauczycieli specjalizujących się w nauczaniu takich przedmiotów jak historia i geografia na poziomie szkoły średniej, natomiast tylko dwa spośród 31 ocenionych krajów (Anglia i Słowacja) szkolą przyszłych nauczycieli jako specjalistów w zakresie edukacji obywatelskiej. Ponadto pomimo tego, że kilka państw zreformowało w ostatnich latach swe programy nauczania w zakresie edukacji obywatelskiej, reformy te tylko sporadycznie wprowadzano we wstępnym kształceniu nauczycieli lub programach ciągłego doskonalenia zawodowego.

W sprawozdaniu stwierdzono również ciągły powszechny brak znormalizowanych metod, które stanowiłyby dla nauczycieli wskazówki przy ocenie uczniów.

Eurydice

Sprawozdanie zostało opracowane przez sieć Eurydice, która oferuje analizy i informacje dotyczące europejskich systemów kształcenia i polityki w tym zakresie. Należy do niej 37 biur krajowych znajdujących się we wszystkich 33 państwach uczestniczących w unijnym programie „Uczenie się przez całe życie” (państwa członkowskie UE, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja). Jest ona koordynowana i zarządzana przez unijną Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Informacje dodatkowe

Pełny tekst sprawozdania w jęz. angielskim jest dostępny pod adresem:

Edukacja obywatelska w Europie

Główne punkty sprawozdania

Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie

Strona internetowa Androulli Vassiliou

Czytaj wpisy Androulli Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

ZAŁĄCZNIK

1. Regulacje i oficjalne zalecenia przewidujące uczestnictwo reprezentantów uczniów w organach zarządzających szkołami (na poziomie szkoły podstawowej i średniej), 2010/11

2. Centralne wytyczne w zakresie oceny aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły lub społeczności lokalnej (kształcenie średnie), 2010/11

3. Cele edukacji obywatelskiej według zaleceń w krajowych programach nauczania, 2010/11

1 :

Belgia (Wspólnota Francuska), Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Węgry, Litwa, Austria, Polska, Rumunia, Szwecja, Norwegia, Islandia i Chorwacja.

2 :

Bułgaria, Niemcy, Irlandia, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Holandia, Polska, Słowenia, Słowacja i Turcja.


Side Bar