Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Burgerschapsonderwijs nu in alle Europese landen, maar geen speciale opleiding voor docenten

Brussel, 31 mei 2012 – Alle lidstaten van de EU hebben "burgerschapsonderwijs" geïntegreerd in de leerplannen van de basis- en middelbare scholen, zij het met verschillende benaderingen. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd verslag van de Europese Commissie. Verbetering van de kennis en vaardigheden om in dit vak te kunnen lesgeven blijft echter een uitdaging: slechts twee landen, het Verenigd Koninkrijk (Engeland) en Slowakije, verzorgen initiële lerarenopleidingen voor toekomstige gespecialiseerde leraren. Volgens het verslag is men het er in het algemeen over eens dat burgerschapsonderwijs gericht moet zijn op het ontwikkelen van kritisch denken, analytische vaardigheden en een houding die een actieve betrokkenheid op school en in de samenleving bevordert.

Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, zei hierover: "Burgerschapsonderwijs brengt leerlingen de kennis, vaardigheden en waarden bij die zij nodig hebben om actief deel te nemen aan onze maatschappij. Wij moeten dit stimuleren, want actieve participatie ligt aan de basis van onze democratische waarden in Europa. Ook moeten wij meer aandacht geven aan het opleiden van leraren op dit gebied, zodat jongeren geïnspireerd worden om actieve burgers te worden."

Uit het verslag komt naar voren dat scholen in alle Europese landen regels en aanbevelingen hebben opgesteld om democratische procedures en participatie te stimuleren, bijvoorbeeld door de verkiezing van klassenvertegenwoordigers, leerlingenraden en leerlingenvertegenwoordiging in schoolbesturen. Dit vergroot de kans dat jongeren actief zullen deelnemen aan het maatschappelijke en politieke leven.

Alle landen hebben richtsnoeren om hun leerlingen een stem te geven in het bestuur van hun school, en daarnaast heeft meer dan de helft van de landen1 sinds 2007 minstens één door de overheid gefinancierd programma of project op touw gezet om waarden en een houding waarin burgerschap voorop staat, ook buiten de school te cultiveren. Het gaat hierbij onder meer om initiatieven om leerlingen uit verschillende etnische en sociaaleconomische groepen te stimuleren deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten (onder andere Letland heeft een dergelijk project opgezet) of om kinderen in basisscholen en ouderen in bejaardentehuizen samen te brengen (Frankrijk is een van de landen die dit soort "intergenerationele" projecten stimuleert).

Actieve deelname wordt ook steeds meer gebruikt bij de beoordeling van leerlingen. Meer dan een derde van de Europese landen2 houdt nu rekening met deelname aan activiteiten op school of in de gemeenschap bij het beoordelen van leerlingen.

Achtergrond

Het verslag Burgerschapsonderwijs in Europa, dat voor de Commissie is opgesteld door het Eurydice-netwerk, heeft betrekking op 31 Europese landen – de EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen, Kroatië en Turkije.

Het vat samen hoe het beleid en de maatregelen op het gebied van onderwijs en burgerschap zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Het verslag bevat een overzicht van vijf hoofdonderwerpen: 1) doelstellingen en opzet van de leerplannen, 2) participatie van leerlingen en ouders op scholen, 3) schoolcultuur en maatschappelijke participatie van leerlingen, 4) beoordeling en evaluatie, en 5) steun voor leraren en schooldirecteuren. Het verslag beschrijft ook op welke gebieden vooruitgang is geboekt sinds de vorige studie van Eurydice over dit onderwerp van 2005. Het referentiejaar is 2010/2011.

Om burgerschap te kunnen onderwijzen, zullen de kennis en vaardigheden van leerkrachten moeten worden verbeterd, maar dat blijft een uitdaging. Burgerschapsonderwijs wordt weliswaar meestal geïntegreerd in initiële lerarenopleidingen voor specialisten in het voortgezet onderwijs in vakken als geschiedenis en aardrijkskunde, maar slechts twee van de 31 beoordeelde landen (Engeland en Slowakije) leiden toekomstige docenten op tot specialisten op het gebied van burgerschapsonderwijs. Hoewel verschillende landen hun leerplannen voor burgerschapsonderwijs de afgelopen jaren hebben hervormd, zijn deze hervormingen amper opgenomen in de initiële lerarenopleiding of in bij- en nascholingsprogramma's.

Ook ontbreekt het in veel gevallen nog aan gestandaardiseerde methoden die leerkrachten een leidraad bieden voor de beoordeling van leerlingen, zo blijkt uit het verslag.

Eurydice

Het verslag wordt opgesteld door het Eurydice-netwerk, dat analyses maakt en informatie verstrekt over de onderwijsstelsels en het onderwijsbeleid in Europa. Het bestaat uit 37 nationale eenheden in alle 33 landen die deelnemen aan het EU-programma Een leven lang leren (de EU-lidstaten, Kroatië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Turkije en Zwitserland). Het wordt gecoördineerd en beheerd door het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur van de EU.

Meer informatie

Het volledige verslag (in het Engels) is hier beschikbaar:

Burgerschapsonderwijs in Europa

Hoofdpunten van het verslag

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

BIJLAGE

1. Wettelijke voorschriften en officiële aanbevelingen voor de vertegenwoordiging van leerlingen in schoolbesturen (basis- en voortgezet onderwijs), 2010/2011

2. Centrale richtsnoeren voor de beoordeling van de actieve deelname van leerlingen op school of in de gemeenschap (voorgezet onderwijs), 2010/2011

3. Doelstellingen van burgerschapsonderwijs zoals aanbevolen in de nationale leerplannen, 2010/2011

1 :

België (Franstalige Gemeenschap), Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Hongarije, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Zweden, Noorwegen, IJsland of Kroatië.

2 :

Bulgarije, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Letland, Nederland, Polen, Slovenië, Slowakije en Turkije.


Side Bar