Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kansalaiskasvatus nyt kaikkien Euroopan maiden opetusohjelmassa, mutta opettajien erikoistumiskoulutus puutteellista

Bryssel 31. toukokuuta 2012 – Kansalaiskasvatus on kaikissa EU-maissa sisällytetty peruskoulujen ja toisen asteen koulujen opetussuunnitelmiin, joskin lähestymistapoja on monenlaisia. Tämä käy ilmi tänään julkaistusta Euroopan komission kertomuksesta. Aineen opettamiseen tarvittavien tietojen ja taitojen parantaminen on kuitenkin edelleen haaste, sillä vain kahden maan (Yhdistyneen kuningaskunnan ja Slovakian) opettajankoulutusohjelmissa koulutetaan aineeseen erikoistuneita opettajia. Kertomuksen mukaan kansalaiskasvatuksen tavoitteista ollaan yksimielisiä: sillä olisi pyrittävä kehittämään kriittistä ajattelua, analyysitaitoja ja asenteita, jotka edistävät aktiivista osallistumista niin koulussa kuin yhteiskunnassa.

”Kansalaiskasvatuksella annetaan oppilaille ne tiedot, taidot ja arvot, joita aktiivinen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan edellyttää. Siihen on kannustettava, sillä aktiivinen osallistuminen on Euroopan demokraattisten arvojen perusta. Lisäksi on painotettava enemmän aineen opettajien kouluttamista, jotta nuoret saavat virikkeitä aktiiviseen kansalaisuuteen”, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Kertomuksessa todetaan, että koulut kaikissa Euroopan maissa ovat ottaneet käyttöön sääntöjä ja suosituksia, joilla edistetään demokraattisia käytäntöjä ja osallistumista. Tätä varten järjestetään esimerkiksi luokkien yhteysoppilaiden, oppilaskuntien ja kouluneuvoston opiskelijajäsenten vaaleja. Tällä tavalla nuoret todennäköisemmin toimivat tulevaisuudessa aktiivisesti yhteiskunnassa ja politiikassa.

Kaikissa maissa on ohjeena antaa oppilaille mahdollisuus vaikuttaa oman koulunsa toimintaan, ja vuodesta 2007 alkaen yli 50 prosentissa1 maista on toteutettu vähintään yksi julkisin varoin rahoitettu ohjelma tai hanke, jolla on kehitetty kansalaisuuteen liittyviä arvoja ja asenteita koulun ulkopuolella. Kyseisillä aloitteilla on esimerkiksi kannustettu erilaisista etnisistä ja sosioekonomisista ryhmistä tulevia oppilaita osallistumaan yhteiseen toimintaan (muun muassa Latviassa on käynnistetty tämän tyyppinen hanke) tai edistetty peruskoululaisten ja vanhainkotien asukkaiden kohtaamista (esimerkiksi Ranskassa tuetaan tällaisia sukupolvien välisiä hankkeita).

Aktiivista osallistumista käytetään yhä useammin myös perusteena oppilasarvioinnissa. Euroopan maista yli kolmasosassa2 oppilaita arvioitaessa otetaan nykyisin huomioon heidän osallistumisensa koulun tai yhteisön toimintaan.

Taustaa

Eurydice-verkon komissiolle laatima kertomus Citizenship Education in Europe kattaa 31 Euroopan maata, jotka ovat EU:n jäsenvaltiot, Islanti, Norja, Kroatia ja Turkki.

Kertomuksen tavoitteena on esittää kooste kansalaiskasvatukseen liittyvien toimintalinjojen ja toimenpiteiden kehittymisestä viime vuosina. Siinä tarkastellaan viittä keskeistä aihetta: 1) opinto-ohjelmien tavoitteet ja järjestäminen, 2) oppilaiden ja vanhempien osallistuminen koulujen toimintaan, 3) koulukulttuuri ja oppilaiden osallistuminen yhteiskunnan toimintaan, 4) arviointi, 5) tuki opettajille ja koulunjohtajille. Lisäksi kertomuksessa valotetaan edellisen asiaa koskevan Eurydice-tutkimuksen (2005) jälkeen tapahtunutta edistystä. Viitevuosi on lukuvuosi 2010–2011.

Opettajien tietojen ja taitojen parantaminen kansalaiskasvatuksen opettamista varten on edelleen haaste. Kansalaiskasvatus on yleensä sisällytetty esimerkiksi historian ja maantieteen aineenopettajiksi erikoistuvien perusopintokursseihin, mutta tarkastelluista 31 maasta vain kahdessa (Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Slovakiassa) koulutetaan kansalaiskasvatukseen erikoistuneita opettajia. Lisäksi on todettava, että vaikka useissa maissa on viime vuosina uudistettu kansalaiskasvatuksen opetussuunnitelmia, uudistuksia ei useinkaan ole tehty opettajien peruskoulutukseen eikä ammatillisiin jatkokoulutusohjelmiin.

Standardoituja menetelmiä, jotka ohjaisivat opettajia oppilasarvioinnissa, ei edelleenkään useimmiten ole, kuten kertomuksessa todetaan.

Eurydice

Kertomuksen on laatinut Eurydice-verkko, joka tuottaa analyysejä ja tietoa Euroopan koulutusjärjestelmistä ja ‑politiikasta. Verkostoon kuuluu 37 kansallista yksikköä kaikissa 33 maassa, jotka osallistuvat EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan (EU-maat, Kroatia, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki). Sitä koordinoi ja hallinnoi EU:n koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto.

Lisätietoja

Englanninkielinen kertomus lyhentämättömänä:

Citizenship Education in Europe

Kertomuksen pääkohdat

Euroopan komissio: Education and training

Androulla Vassilioun verkkosivusto

Seuraa Androulla Vassiliouta Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

LIITE

1. Koulujen hallintoelinten oppilasedustusta koskevat säännöt ja viralliset suositukset (peruskoulutus ja toinen aste), 2010/11

2. Oppilaiden aktiivista osallistumista koulun tai yhteiskunnan toimintaan koskevat keskitetyt arviointiohjeet (toisen asteen koulutus), 2010/11

3. Kansallisissa opetussuunnitelmissa suositetut kansalaiskasvatuksen tavoitteet, 2010/11

1 :

Belgiassa (ranskankielinen yhteisö), Bulgariassa, Tšekissä, Tanskassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Latviassa, Unkarissa, Liettuassa, Itävallassa, Puolassa, Romaniassa, Ruotsissa, Norjassa, Islannissa ja Kroatiassa.

2 :

Bulgariassa, Saksassa, Irlannissa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Latviassa, Alankomaissa, Puolassa, Sloveniassa, Slovakiassa ja Turkissa.


Side Bar