Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη – Δελτιο Τυπου

Η αγωγή του πολίτη διδάσκεται πλέον σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά υπάρχει έλλειψη ειδικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2012 – Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ενσωματώσει την αγωγή του πολίτη στα προγράμματα σπουδών τους – αν και με διαφορετικές προσεγγίσεις – σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύεται σήμερα. Η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων για τη διδασκαλία του θεματικού αντικειμένου εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, ωστόσο μόνο δύο χώρες (ΗΒ-Αγγλία και Σλοβακία) προσφέρουν κατάρτιση για μελλοντικούς εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Η έκθεση δείχνει ότι υπάρχει η γενική συναίνεση ότι η αγωγή του πολίτη θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναλυτικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών, ώστε να προάγεται η ενεργός συμμετοχή στο σχολείο και την κοινωνία.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεότητας δήλωσε: «Η αγωγή του πολίτη παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία μας. Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή τη διαδικασία, επειδή η ενεργός συμμετοχή αποτελεί τον πυρήνα των δημοκρατικών αξιών στην Ευρώπη. Πρέπει επίσης να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό, έτσι ώστε οι νέοι να εμπνέονται και να είναι πιο ενεργοί πολίτες.»

Η έκθεση διαπιστώνει ότι σχολεία σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει κανόνες και συστάσεις που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση δημοκρατικών πρακτικών και συμμετοχής, μέσω, για παράδειγμα, της εκλογής αντιπροσώπων τάξεων, μαθητικών συμβουλίων και αντιπροσώπων σε σχολικούς και κυβερνητικούς φορείς. Έτσι αυξάνεται η πιθανότητα ενεργού συμμετοχής των νέων στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Αν και όλες οι χώρες διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές για να αποκτήσουν οι μαθητές λόγο στη λειτουργία των σχολείων τους, από το 2007 και μετά περισσότερες από τις μισές1 έχουν εφαρμόσει τουλάχιστον ένα δημόσια χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή σχέδιο για την καλλιέργεια αξιών και συμπεριφορών σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη εκτός σχολείου. Σε αυτά περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνονται μαθητές από διαφορετικές εθνικές και κοινωνικοοικονομικές ομάδες να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες (π.χ. η Λετονία έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο πάνω σε αυτή τη βάση) ή για να έρχονται σε επαφή παιδιά του δημοτικού με ηλικιωμένους σε γηροκομεία (η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που ενθαρρύνουν αυτά τα «διαγενεαλογικά» σχέδια).

Η ενεργός συμμετοχή χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και στην αξιολόγηση των μαθητών. Σε περισσότερες από το ένα τρίτο των ευρωπαϊκών χωρών2 λαμβάνεται πλέον υπόψη στην αξιολόγηση των μαθητών η συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες της τοπικής κοινότητας.

Ιστορικό

Η έκθεση Citizenship Education in Europe (Αγωγή του πολίτη στην Ευρώπη), η οποία συντάχτηκε για την Επιτροπή από το δίκτυο Eurydice, καλύπτει 31 ευρωπαϊκές χώρες – τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Κροατία και την Τουρκία.

Σκοπός της είναι η σύνοψη της εξέλιξης των πολιτικών και των μέτρων που αφορούν την αγωγή του πολίτη τα τελευταία χρόνια. Η έκθεση παρέχει επισκόπηση πέντε κύριων θεμάτων: 1) στόχοι και οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων· 2) συμμετοχή μαθητών και γονέων στα σχολεία· 3) σχολικός πολιτισμός και συμμετοχή των μαθητών στην κοινωνία· 4) αξιολόγηση· 5) υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς και επικεφαλής σχολείων. Η έκθεση επισημαίνει επίσης την πρόοδο, όπου αυτή έχει σημειωθεί, από την προηγούμενη μελέτη για το θέμα αυτό το 2005 (Eurydice study on this topic in 2005). Το έτος αναφοράς είναι το 2010/11.

Η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της αγωγής του πολίτη παραμένει πρόκληση. Ενώ, σε γενικές γραμμές, η αγωγή του πολίτη ενσωματώνεται στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με εξειδίκευση σε θεματικά αντικείμενα, όπως η ιστορία και η γεωγραφία, μόνο δύο από τις 31 χώρες που αξιολογήθηκαν (Αγγλία και Σλοβακία) παρέχουν κατάρτιση στην αγωγή του πολίτη σε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, ενώ πολλές χώρες έχουν αναδιαμορφώσει τα τελευταία χρόνια τα πρόγραμματα σπουδών για την αγωγή του πολίτη, οι αλλαγές αυτές σπάνια εφαρμόστηκαν στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ή σε προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης.

Εξακολουθεί επίσης να υπάρχει έλλειψη τυποποιημένων μεθόδων για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών κατά την αξιολόγηση μαθητών, όπως διαπιστώνει η έκθεση.

Eurydice

Η έκθεση συντάχτηκε από το δίκτυο Eurydice, το οποίο παρέχει αναλύσεις και πληροφορίες σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα και πολιτικές εκπαίδευσης. Αποτελείται από 37 εθνικές μονάδες και στις 33 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διά βίου μάθησης της ΕΕ (κράτη μέλη της ΕΕ, Κροατία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία, Ελβετία και Τουρκία). Ο συντονισμός και η διαχείρισή του γίνονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Η πλήρης έκθεση στα αγγλικά είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

Citizenship Education in Europe

Highlights of the report

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Education and training

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επαφής:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ρυθμίσεις και επίσημες συστάσεις για την εκπροσώπηση των μαθητών σε φορείς σχολικής διοίκησης (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο), 2010/11

2. Κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της ενεργού συμμετοχής μαθητών στο σχολείο ή στην τοπική κοινότητα (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), 2010/11

3. Στόχοι της αγωγής του πολίτη όπως προτείνονται σε εθνικά προγράμματα σπουδών, 2010/11

1 :

Βέλγιο (γαλλόφωνη κοινότητα), Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία και Κροατία.

2 :

Βουλγαρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία και Τουρκία.


Side Bar