Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Výchova k občanství se nyní vyučuje ve všech evropských zemích, odborná příprava pro učitele však stále chybí

Brusel 31. května 2012 – Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské komise začlenily „výchovu k občanství“ do svých učebních osnov pro primární a sekundární vzdělávání všechny členské státy EU, i když jejich přístupy jsou odlišné. Zlepšování znalostí a dovedností pro výuku tohoto předmětu je však i nadále problematické. Pouze dvě země (Spojené království – Anglie a Slovensko) nabízí odbornou přípravu pro budoucí specializované učitele v počátečních programech vzdělávání učitelů. Zmíněná zpráva uvádí, že všeobecně se má za to, že výchova k občanství by se měla zaměřit na rozvoj kritického myšlení, analytických dovedností a postojů nutných k tomu, aby se posílila aktivní účast ve škole i ve společnosti.

Komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou k tomu uvedla: „Výchova k občanství vybaví žáky znalostmi, dovednostmi a hodnotami nezbytnými pro jejich aktivní zapojení do společnosti. Tento trend musíme podporovat, jelikož aktivní účast je základem našich evropských demokratických hodnot. Rovněž se musíme více zaměřit na vzdělávání učitelů v této oblasti, aby mladí lidé byli motivováni k tomu stát se aktivními občany.“

Ve zprávě se konstatuje, že školy ve všech evropských zemích zavedly pravidla a doporučení zaměřená na podporu demokratických postupů a účasti, například prostřednictvím volených třídních zástupců, studentských rad a zastoupení studentů v řídících orgánech škol. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že mladí lidé se budou aktivně zapojovat do společenského a politického života.

Ve všech zemích existují pokyny, které žákům umožňují podílet se na řízení jejich školy, a od roku 2007 uskutečnila více než polovina z nich1 alespoň jeden veřejně financovaný program nebo projekt s cílem rozvíjet hodnoty a postoje související s občanstvím i mimo školu. Součástí těchto programů a projektů jsou iniciativy zaměřené na podporu žáků z různých etnických a socioekonomických skupin obyvatelstva, aby se zapojili do společných činností (projekt na toto téma již zahájilo například Lotyšsko), nebo aby se děti ze základních škol setkávaly se staršími osobami v domovech důchodců (mezi země, které podporují takové „mezigenerační“ projekty, patří například Francie).

Aktivní účast se rovněž stále více promítá i do hodnocení žáků. Více než třetina evropských zemí2 nyní při hodnocení studentů přihlíží k účasti na školních činnostech nebo činnostech organizovaných místní komunitou.

Souvislosti

Zpráva s názvem Výchova k občanství v Evropě, vypracovaná pro Komisi sítí Eurydice, se týká 31 evropských zemí – členských států EU, Islandu, Norska, Chorvatska a Turecka.

Jejím cílem je poskytnout shrnutí toho, jak se v posledních letech vyvíjely politiky a opatření vztahující se k výchově k občanství. Zpráva poskytuje přehled pěti hlavních témat: 1) cíle a organizace osnov; 2) účast studentů a rodičů ve školách; 3) školní kultura a studentská účast ve společnosti; 4) posuzování a hodnocení; 5) podpora pro učitele a vedení škol. Uvedená zpráva rovněž upozorňuje na pokrok, jehož bylo prokazatelně dosaženo od zveřejnění předchozí studie Eurydice na toto téma v roce 2005. Referenčním rokem je rok 2010/2011.

Zdokonalování znalostí a dovedností učitelů pro výuku výchovy k občanství zůstává i nadále výzvou. Výchova k občanství je sice obecně začleněna do počátečních kurzů vzdělávání pro středoškolské učitele odborných předmětů, jako je dějepis a zeměpis, ale pouze dvě z 31 posuzovaných zemí (Anglie a Slovensko) školí budoucí učitele jako odborníky na výchovu k občanství. Kromě toho několik zemí sice v posledních letech reformovalo své osnovy pro výchovu k občanství, ale tyto reformy byly jen zřídkakdy začleněny do počátečního vzdělávání učitelů nebo do programů dalšího odborného vzdělávání učitelů.

Zpráva dále uvádí, že je také stále velký nedostatek standardizovaných metod, které jsou pomůckou pro učitele při jejich hodnocení žáků.

Eurydice

Tuto zprávu vypracovává síť Eurydice, která poskytuje analýzy a informace o evropských vzdělávacích systémech a politikách. Skládá se z 37 národních jednotek ve všech 33 zemích, které jsou zapojeny do programu celoživotního učení EU (členské státy EU, Chorvatsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko). Je koordinována a řízena Výkonnou agenturou EU pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Úplná zpráva v angličtině je k dispozici zde: Citizenship Education in Europe

Hlavní body zprávy

Evropská komise: Výchova a vzdělávání

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Twitter: @VassiliouEU

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

PŘÍLOHA

1. Předpisy a oficiální doporučení týkající se zastoupení studentů v řídících orgánech škol (primární a sekundární vzdělávání), 2010/2011

2. Centrální pokyny pro hodnocení aktivní účasti studentů ve škole nebo v místní komunitě (sekundární vzdělávání), 2010/2011

3. Cíle výchovy k občanství podle doporučení národních učebních osnov, 2010/2011

1 :

Belgie (francouzské společenství), Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Maďarsko, Litva, Rakousko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, Norsko, Island a Chorvatsko.

2 :

Bulharsko, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko a Turecko.


Side Bar