Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Предметът „Гражданско образование“ се въвежда във всички европейски страни, но липсва специализирано обучение за преподавателите

Брюксел, 31 май 2012 г. Всички държави — членки на ЕС, са включили предмета „Гражданско образование“ в учебните програми за основно и средно образование, но прилагат различни подходи, пише в публикувания днес доклад на Европейската комисия. Продължават обаче предизвикателствата, свързани с усъвършенстване на знанията и уменията за преподаване на предмета, като само две страни (Обединеното кралство – Англия и Словакия) предлагат специализирано обучение за бъдещи преподаватели в програмите на първоначалното учителско образование. Според доклада е налице общ консенсус, че гражданското образование би следвало да развива критично мислене, аналитични умения и нагласи, за да стимулира активното участие в училищния и обществения живот.

Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, заяви: „Гражданското образование дава на учениците знанията, уменията и ценностите, необходими за активното им ангажиране в обществото ни. Това заслужава подкрепата ни, защото активното участие е в основата на демократичните ни европейски ценности. Необходимо е също така да наблегнем на обучението на преподавателите в тази област, за да вдъхновим младежите да станат активни граждани.“

Според доклада училищата във всички европейски страни са въвели правила и препоръки, които да насърчават демократичните практики и участието, например чрез избори на делегати на класовете, ученически съвети и представителство на учениците в училищните управителни органи. Така нараства вероятността от активна ангажираност на младите хора в обществения и политическия живот.

Всички страни разполагат с насоки за даване на учениците на право на глас в управлението на училището им, а след 2007 г. повече от половината1 са въвели поне една публично финансирана програма или проект за възпитаване на граждански ценности и нагласи извън училището. Сред тях има инициативи за насърчаване на ученици от различни етнически и социално-икономически групи да участват в съвместни дейности (например в Латвия е започнал такъв проект) или за организиране на срещи на деца от началното училище с възрастни хора от старчески домове (Франция е сред страните, които насърчават подобни проекти за връзка между поколенията).

Активното участие все по-често е фактор при оценяването на учениците. В над една трета от европейските страни2 при оценяването на учениците вече се взема предвид участието им в училищни или обществени дейности.

Контекст

Докладът, изготвен за Комисията от мрежата „Евридика“ обхваща 31 европейски страни: държавите — членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Хърватия и Турция).

Той има за цел да обобщи развитието през последните години на политиките и мерките, свързани с гражданското образование. Докладът съдържа преглед на пет основни теми: 1) Цели и организация на учебната програма; 2) Участие на ученици и родители в училищата; 3) Училищна култура и участие на учениците в обществото; 4) Оценяване 5) Подпомагане на преподавателите и директорите. Докладът също така набляга на постигнатия напредък, където има такъв, след последното проучване на „Евридика“ по този въпрос през 2005 г. Референтната година е учебната 2010—2011 г.

Продължават предизвикателствата пред усъвършенстването на знанията и уменията на учителите за преподаване предмета „Гражданско образование“. Като цяло гражданското образование е включено в курсовете на първоначалното учителско образование за учители в средното образование по предмети като история и география, но само в две от 31-те оценени страни (Англия и Словакия) бъдещите учители се обучават за специалисти по гражданско образование. Освен това през последните години няколко страни реформираха учебните си програми по гражданско образование, но тези реформи рядко биват въвеждани в първоначалното учителско образование или в програмите за продължаващо професионално развитие.

В доклада се твърди, че все още повсеместно липсват стандартизирани методи, от които да ръководят учителите при оценяването на учениците.

„Евридика“

Докладът е изготвен от мрежата „Евридика“, която предоставя анализи и информация за европейските образователни системи и политики. Тя включва 37 национални структури, разположени в 33-те държави, които участват в програмата на ЕС за учене през целия живот (държавите — членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, Хърватия и Швейцария). Мрежата се координира и ръководи от Изпълнителната агенция на ЕС за образование, аудиовизия и култура.

За допълнителна информация

Пълният текст на доклада на английски език можете да намерите тук:

Гражданско образование в Европа

Важните изводи от доклада

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Правилници и официални препоръки за присъствието на ученически представители в училищните управителни органи (в основното и средното образование), учебна 2010—2011 г.

2. Централизирани насоки за оценяване на активното участие на учениците в училището или общността (средно образование), учебна 2010—2011 г.

3. Цели на гражданското образование според препоръките на националните учебни програми, учебна 2010—2011 г.

1 :

Белгия (френската общност), България, Чешка република, Дания, Испания, Франция, Италия, Латвия, Унгария, Литва, Австрия, Полша, Румъния, Швеция, Норвегия, Исландия и Хърватия.

2 :

България, Германия, Ирландия, Испания, Франция, Италия, Латвия, Нидерландия, Полша, Словения, Словакия и Турция.


Side Bar