Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Comisia stabilește noi măsuri în favoarea stabilității, creșterii economice și locurilor de muncă

Bruxelles, 30 mai 2012 – Comisia Europeană a adoptat un pachet de recomandări privind măsurile bugetare și reformele economice menite să sporească stabilitatea financiară, să stimuleze creșterea economică și să creeze locuri de muncă în UE. Recomandările sunt specifice fiecărei țări, ținând seama de situația existentă în fiecare stat membru. De asemenea, Comisia a emis recomandări pentru zona euro în ansamblu și a prezentat viziunea sa privind acțiunile de politică necesare la nivelul UE pentru completarea măsurilor adoptate la nivel național, astfel încât să se concretizeze o inițiativă ambițioasă de creștere economică a UE, ancorată pe două nivele. Comisia a prezentat, de asemenea, concluziile a 12 analize aprofundate în contextul Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice și a prezentat Consiliului recomandări referitoare la Procedura privind deficitul excesiv.

Președintele Barroso a declarat: „Astăzi, Comisia a luat decizii importante care stabilesc acțiunile următoare ce trebuie adoptate atât la nivel național, de fiecare stat membru, cât și la nivelul UE pentru creșterea competitivității noastre,stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă, precum și pentru consolidarea fermă a Uniunii noastre economice și monetare. Aceste decizii reflectă rolul vital pe care îl îndeplinește Comisia în centrul guvernării economice a Europei. Recomandările noastre sunt adaptate fiecărui stat membru, dar sunt parte dintr-o abordare coerentă în vederea reechilibrării economiei europene. Am realizat progrese importante: finanțele publice încep să se amelioreze, iar dezechilibrele încep să fie eliminate. Direcția de urmat este clară: acum trebuie să ne dublăm eforturile, atât la nivel național, cât și la nivel european, pentru a avansa mai repede, mai departe.”

Din acest al doilea set de recomandări specifice pentru fiecare țară rezultă o serie de mesaje-cheie. Referitor la finanțele publice, statele membre, în ansamblu, adoptă măsurile necesare pentru restabilirea sustenabilității, dar, în unele cazuri, consolidarea ar trebui să fie mai propice creșterii. Șomajul și, în special, șomajul în rândul tinerilor, constituie o problemă gravă - și, cu toate că nu există un remediu instantaneu, trebuie să se întreprindă măsuri urgente pentru creșterea productivității și pentru o mai bună corelare a competențelor și formării profesionale cu cerințele de pe piața muncii. Multe state membre întreprind reforme structurale majore, inclusiv reforma pieței muncii la nivel național. Reformele contribuie la stimularea competitivității și la corectarea dezechilibrelor macroeconomice în Europa. Cu toate acestea, este nevoie de mai multă acțiune la nivelul UE pentru deblocarea potențialului nostru de creștere, crearea de oportunități pentru dezvoltarea întreprinderilor și pentru a permite valorificarea potențialului de creare de locuri de muncă în sectorul serviciilor și în sectorul energiei, precum și în economia digitală.

În fine, Comisia a jalonat principalele etape necesare pentru realizarea unei Uniuni economice și monetare depline, inclusiv a unei Uniuni bancare: supravegherea financiară a zonei euro și garanții de depozit la nivelul întregii zone euro. Acest proces va trebui să țină seama de chestiuni juridice, cum ar fi modificări ale Tratatului și constituționale, dar va conferi o mai mare legitimitate și responsabilitate democratică mișcărilor de integrare viitoare.

Conținutul pachetului prezentat astăzi

Pachetul are trei componente distincte, dar interconectate. În primul rând, există 27 de seturi de recomandări de țară, plus un set de recomandări pentru zona euro în ansamblu, cu privire la politicile bugetare și economice. Analiza pe care se bazează aceste recomandări este expusă în 28 de documente de lucru ale serviciilor Comisiei, în timp ce mesajele generale de politică sunt reunite într-o Comunicare privind acțiunile în domeniul stabilității, creșterii și locurilor de muncă.

În al doilea rând, Comisia publică rezultatele analizelor aprofundate lansate la începutul acestui an cu privire la 12 state membre considerate a fi expuse riscului unor dezechilibre macroeconomice. Comisia a ajuns la concluzia că toate cele 12 state membre se confruntă cu dezechilibre, cu toate că, în prezent, niciunul nu este excesiv. În recomandările de țară sunt incluse îndrumări referitoare la acțiuni preventive.

În al treilea rând, Comisia recomandă Consiliului ca Procedura privind deficitul excesiv să fie abrogată în cazul Bulgariei și Germaniei. De asemenea, Comisia propune o decizie a Consiliului de stabilire a faptului că Ungaria a adoptat măsuri eficiente pentru corectarea deficitului excesiv, și de ridicare a suspendării angajamentelor privind Fondul de coeziune 2013.

1. Recomandările de țară pentru 2012 (a se vedea MEMO/12/386)

Recomandările de țară prezentate astăzi de Comisie oferă îndrumare operațională pentru statele membre la elaborarea propriilor politici bugetare și a reformelor economice care trebuie puse în practică în următoarele 12 luni pentru creșterea competitivității și facilitarea creării de locuri de muncă. Adoptarea recomandărilor marchează faza de încheiere a Semestrului european de coordonare a politicii economice, lansată la 23 noiembrie 2011, cu ocazia Analizei anuale a creșterii, efectuată de Comisie (IP/11/1381, MEMO/11/821). Acestea trebuie aprobate de către Consiliul European la 28-29 iunie, și apoi adoptate în mod oficial de către Consiliu, în luna iulie.

La baza acestor recomandări se află o evaluare aprofundată a implementării recomandărilor adoptate anul trecut, precum și o analiză detaliată a programelor naționale de reformă și a programelor de stabilitate sau de convergență1 pe care statele membre le-au prezentat până la data de 30 aprilie 2012. Analiza pe care sunt fondate recomandările este prezentată în 28 de documente de lucru ale serviciilor Comisiei (după cum s-a menționat, câte unul pentru fiecare stat membru și unul pentru zona euro). În acest an, pentru prima dată, recomandările reflectă și constatările celor 12 analize aprofundate efectuate în contextul Procedurii privind dezechilibrele macroeconomice (a se vedea în continuare).

Recomandările acoperă o gamă amplă de aspecte, inclusiv finanțele publice și reformele structurale în domenii precum impozitarea, pensiile, administrația publică și serviciile, dar și chestiuni legate de piața muncii, în special șomajul în rândul tinerilor. Există o singură recomandare pentru țările care obiectul unui program (Grecia, Portugalia, Irlanda și România): să pună în aplicare măsurile convenite în cadrul programului lor.

2. Concluzia celor 12 analize aprofundate (a se vedea MEMO/12/388)

Aceste analize aprofundate fac parte din Procedura privind dezechilibrele macroeconomice, care a fost introdusă în vederea prevenirii și corectării dezechilibrelor macroeconomice, fiind pusă în aplicare pentru prima dată în acest an. Analizele vizează 12 state membre, identificate în Raportul din 14 februarie 2012 privind mecanismul de alertă (IP/12/132, MEMO/12/104), necesitând o analiză economică mai aprofundată care să stabilească dacă există dezechilibre macroeconomice sau riscuri emergente. Statele membre în cauză sunt Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Ungaria, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit. Fiecare dintre cele 12 analize aprofundate examinează cauza, natura și gravitatea dezechilibrelor macroeconomice eventuale. În aceste documente se evaluează dacă o țară este afectată sau nu de un dezechilibru și, în caz afirmativ, care este natura dezechilibrului.

Analizele confirmă că cele 12 state membre în cauză se confruntă cu dezechilibre macroeconomice care trebuie corectate și monitorizate cu atenție. De asemenea, în analize se conchide că, în mare, ajustarea dezechilibrelor macroeconomice este în desfășurare, după cum se constată din reducerile deficitelor de cont curent, convergența costurilor unitare ale forței de muncă, reducerea fluxurilor de credit sau ajustarea prețurilor la bunurile imobiliare rezidențiale. Cu toate acestea, în unele cazuri nu este clar în ce măsură ajustarea este completă și durabilă sau dacă viteza ajustării este adecvată. În multe cazuri, dezechilibrele interne și externe acumulate constituie în continuare o provocare majoră, de exemplu în ceea ce privește gradul de îndatorare a sectorului privat și a celui public.

3. Propuneri referitoare la Procedura privind deficitul excesiv (a se vedea MEMO/12/385)

Pe lângă recomandările de țară și concluziile analizelor aprofundate, Comisia prezintă astăzi Consiliului trei propuneri referitoare la Procedura privind deficitul excesiv (EDP).

În primul rând, Comisia recomandă abrogarea de către Consiliu a EDP în cazul Bulgariei și Germaniei, astfel cum se prevede la articolul 126 alineatul (12) din Tratat. În luna martie, Bulgaria și Germania au notificat că deficitul public pe 2011 se situa sub 3% din PIB. După validarea acestor cifre de către Eurostat la 23 aprilie 2012 și având în vedere previziunile Comisiei din primăvara anului 2012 conform cărora aceste deficite vor rămâne sub 3% din PIB în mod durabil, Comisia a ajuns la concluzia că aceste țări și-au corectat deficitele excesive.

În al doilea rând, după ce a ajuns la concluzia că Ungaria a adoptat măsurile necesare pentru a-și corecta deficitul excesiv, în conformitate cu Recomandarea Consiliului din 13 martie 2012, Comisia Europeană a adoptat o propunere de decizie a Consiliului de ridicare, în cazul Ungariei, a suspendării angajamentelor privind Fondul de coeziune. Mai precis, în evaluarea efectuată, Comisia a concluzionat că se preconizează atingerea obiectivului privind deficitul bugetar stabilit la 2,5% din PIB pentru 2012 și că deficitul bugetar 2013 ar trebui să fie cu mult inferior valorii de referință de 3% din PIB, în pofida unei ușoare degradări a mediului macroeconomic, după cum se arată în previziunile Comisiei din primăvara 2012. Comisia va continua să monitorizeze cu atenție evoluțiile bugetare ale Ungariei, în conformitate cu Pactul de stabilitate și de creștere.

Pentru informații suplimentare:

Pagina de internet Europa 2020 (pentru recomandările de țară):

http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm

Persoane de contact:

Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Programele de stabilitate sunt prezentate de statele membre din zona euro, în timp ce programele de convergență sunt prezentate de către statele membre din afara zonei euro. Programele respective stabilesc planurile în materie de finanțe publice sustenabile. Programele naționale de reformă prezintă măsuri-cheie de politică pentru stimularea creșterii și a creării de locuri de muncă și pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.


Side Bar