Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija nustato tolesnius stabilumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų užtikrinimo veiksmus

Briuselis, 2012 m. gegužės 30 d. Kad visoje ES padidėtų finansinis stabilumas, būtų skatinamas ekonomikos augimas ir kuriamos darbo vietos, Europos Komisija priėmė rekomendacijų dėl biudžeto priemonių ir ekonominių reformų rinkinį. Rekomendacijos skirtos konkrečioms šalims, jose atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės padėtį. Komisija taip pat priėmė visai euro zonai skirtas rekomendacijas ir pateikė savo ES lygmens politikos veiksmų viziją, kokių ES lygmens politikos veiksmų reikia papildyti nacionalinėms priemonėms, kad būtų įgyvendinama plataus užmojo, dviejų pakopų ES augimo iniciatyva. Be to, ji pateikė dvylikos nuodugnių apžvalgų, atliktų vykdant makroekonominio disbalanso procedūrą, išvadas ir su perviršinio deficito procedūra susijusias rekomendacijas Tarybai.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: „Šiandien Komisija priėmė svarbius sprendimus ir nustatė tolesnius veiksmus, kurių nacionaliniu lygmeniu turi imtis kiekviena mūsų valstybė narė ir kurių turi būti imtasi ES lygmeniu, kad padidėtų mūsų konkurencingumas, būtų paskatintas ekonomikos augimas bei darbo vietų kūrimas ir gerokai sustiprinta mūsų ekonominė ir pinigų sąjunga. Iš šių sprendimų matyti Komisijai tenkantis itin svarbus vaidmuo valdant Europos ekonomiką. Mūsų rekomendacijos pritaikytos kiekvienai valstybei narei, tačiau jos teikiamos nuosekliai siekiant atstatyti Europos ekonomikos pusiausvyrą. Padarėme nemenką pažangą: viešųjų finansų būklė pradeda gerėti, o disbalansas – mažėti. Kryptis aiški. Dabar turime dėti dvigubai daugiau pastangų – ir nacionaliniu, ir Europos lygmenimis, kad judėtume sparčiau ir toliau.“

Iš šio antrojo metinio konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų rinkinio matyti keli svarbūs aspektai. Apskritai valstybės narės imasi būtinų priemonių viešųjų finansų tvarumui atkurti, bet keliais atvejais konsolidavimas turėtų labiau skatinti augimą. Nedarbas, visų pirma jaunimo, yra rimta problema ir, nors nėra greito būdo ją išspręsti, reikėtų nedelsiant imtis veiksmų didinti našumą ir geriau derinti įgūdžius bei mokymą prie darbo rinkos poreikių. Daug valstybių narių vykdo svarbias struktūrines reformas – taip pat ir savo darbo rinkų. Jos padeda didinti konkurencingumą ir naikinti makroekonominį disbalansą Europoje. Tačiau visoje ES reikia gerokai daugiau veiksmų, kad būtų išnaudotas mūsų augimo potencialas, sudarytos sąlygos plėtoti verslą ir pasinaudota visu paslaugų ir energetikos sektorių bei skaitmeninės ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialu.

Galiausiai Komisija nurodė pagrindinius etapus siekiant visapusiškos ekonominės ir pinigų sąjungos, pavyzdžiui, bankų sąjunga, euro zonos finansų priežiūra ir visos euro zonos indėlių garantijos. Šio proceso metu reikės atsižvelgti į teisinius klausimus, tokius kaip Sutarties ir Konstitucijų pakeitimai, ir didinti tolesnės integracijos demokratinį teisėtumą bei atskaitomybę.

Šiandienos rinkinio turinys

Rinkinį sudaro trys atskiri, bet tarpusavyje susiję komponentai. Pirmiausia, jame yra 27 konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos ir viena visai euro zonai skirta rekomendacija dėl biudžeto ir ekonomikos politikos. Analizė, kuria grindžiamos rekomendacijos, pateikiama 28 Komisijos tarnybų darbiniuose dokumentuose, o svarbiausios politikos idėjos apibendrinamos Komunikate dėl stabilumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų užtikrinimo.

Antra, Komisija skelbia šių metų pradžioje pradėtų nuodugnių apžvalgų, skirtų 12 valstybių narių, kurioms, manyta, kyla makroekonominio disbalanso rizika, rezultatus. Komisija priėjo išvadą, kad visoje dvylikoje valstybių yra disbalansas, bet nė vienoje iš jų jis šiuo metu nėra perviršinis. Į konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas įtrauktos prevencinių veiksmų gairės.

Trečia, Komisija rekomenduoja Tarybai panaikinti Bulgarijai ir Vokietijai taikomą perviršinio deficito procedūrą. Ji taip pat siūlo Tarybai priimti sprendimą, kuriame daroma išvada, kad Vengrija ėmėsi veiksmingų priemonių perviršiniam deficitui panaikinti ir kad būtų atšauktas jos 2013 m. įsipareigojimų iš Sanglaudos fondo vykdymo sustabdymas.

1. 2012 m. konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos (žr. MEMO/12/386)

Šiandien Komisijos paskelbtose konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose pateikiamos biudžeto politikos rengimo ir per ateinančius dvylika mėnesių vykdytinų ekonominių reformų praktinės gairės valstybėms narėms siekiant didinti konkurencingumą ir skatinti darbo vietų kūrimą. Rekomendacijų priėmimu baigiamas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras, pradėtas 2011 m. lapkričio 23 d. Komisijai pateikus metinę augimo apžvalgą (IP/11/1381, MEMO/11/821). Europos Vadovų Taryba jas turėtų patvirtinti birželio 28–29 d., o Taryba oficialiai priimti – liepos mėn.

Šių rekomendacijų pagrindas – nuodugnus praėjusiais metais priimtų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas ir išsami nacionalinių reformų programų bei stabilumo ar konvergencijos programų1, kurias valstybės narės pateikė iki 2012 m. balandžio 30 d., analizė. Analizė, kuria grindžiamos rekomendacijos, pateikiama 28 Komisijos tarnybų darbiniuose dokumentuose (taip pat po vieną kiekvienai valstybei narei ir vienas euro zonai). Šiais metais rekomendacijose pirmąkart atsižvelgiama ir į dvylikos nuodugnių apžvalgų, atliktų vykdant makroekonominio disbalanso procedūrą, išvadas (žr. toliau).

Rekomendacijose nagrinėjami įvairūs klausimai, pavyzdžiui, viešieji finansai, tokių sričių kaip apmokestinimas, pensijos, viešasis administravimas ir paslaugos struktūrinės reformos, taip pat darbo rinkos, ypač jaunimo nedarbo, klausimai. Programos šalims (Graikijai, Portugalijai, Airijai ir Rumunijai) pateikiama tik viena rekomendacija: imtis priemonių, dėl kurių sutarta pagal jų programą.

2. 12 nuodugnių apžvalgų išvada (žr. MEMO/12/388)

Nuodugnios apžvalgos rengiamos atliekant makroekonominio disbalanso procedūrą, įdiegtą siekiant užkirsti kelią makroekonominiam disbalansui ir jį panaikinti. Šiais metais ji taikoma pirmą kartą. Apžvalgos skirtos dvylikai valstybių narių, dėl kurių 2012 m. vasario 14 d. įspėjimo mechanizmo ataskaitoje (IP/12/132, MEMO/12/104) nurodyta, kad reikia atlikti tolesnę ekonominę analizę siekiant nustatyti, ar esama makroekonominio disbalanso arba ar yra rizika, kad jis gali susidaryti. Šios valstybės narės yra Belgija, Bulgarija, Danija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Prancūzija, Slovėnija, Suomija, Švedija ir Vengrija. Kiekvienoje iš dvylikos nuodugnių apžvalgų nagrinėjama galimo makroekonominio disbalanso kilmė, pobūdis ir rimtumas. Jas rengiant vertinama, ar šalyje yra susidaręs disbalansas, ar ne, ir, jei jo esama, koks disbalanso pobūdis.

Apžvalgose patvirtinama, kad šiose dvylikoje valstybių narių yra makroekonominis disbalansas, kuris turi būti panaikintas ir atidžiai stebimas. Jose taip pat daroma išvada, kad apskritai ekonomikos disbalansas koreguojamas, kaip matyti iš einamosios sąskaitos deficito sumažėjimo, vieneto darbo sąnaudų konvergencijos, kredito srautų mažėjimo arba būsto kainų korekcijos. Tačiau kai kuriais atvejais neaišku, kiek koregavimas visapusiškas ir tvarus arba ar koreguojama pakankamai sparčiai. Daugeliu atvejų, pavyzdžiui, privačiojo ir viešojo sektorių įsiskolinimo atveju, susikaupęs vidaus ir išorės disbalansas ir toliau yra didžiulis uždavinys.

3. Su perviršinio deficito procedūra susiję pasiūlymai (žr. MEMO/12/385)

Kartu su konkrečioms šalims skirtomis rekomendacijomis ir nuodugnių apžvalgų išvadomis Komisija šiandien Tarybai pateikia ir tris su perviršinio deficito procedūra susijusius pasiūlymus.

Pirma, Komisija rekomenduoja Tarybai panaikinti Bulgarijai ir Vokietijai taikomą perviršinio deficito procedūrą, kaip numatyta Sutarties 126 straipsnio 12 dalyje. Kovo mėn. Bulgarija ir Vokietija pranešė, kad jų 2011 m. valdžios sektoriaus deficitas buvo mažesnis nei 3 % BVP. Po to, kai 2012 m. balandžio 23 d. šiuos skaičius patvirtino Eurostatas, ir atsižvelgdama į tai, kad pagal Komisijos 2012 m. pavasario prognozę šis deficitas bus ilgą laiką mažesnis nei 3 % BVP, Komisija padarė išvadą, kad jų perviršinio deficito panaikinimas užtikrintas.

Antra, padariusi išvadą, kad laikydamasi 2012 m. kovo 13 d. Tarybos rekomendacijos Vengrija ėmėsi būtinų priemonių panaikinti perviršinį deficitą, Europos Komisija priėmė Tarybos sprendimo pasiūlymą atšaukti Vengrijai taikomą įsipareigojimų iš Sanglaudos fondo vykdymo sustabdymą. Konkrečiau Komisija vertinime padarė išvadą, kad 2012 m. biudžeto deficito tikslas – 2,5 % BVP – turėtų būti pasiektas, o 2013 m. biudžeto deficitas turėtų būti gerokai mažesnis nei 3 % BVP pamatinė vertė, nepaisant nedidelio makroekonominės aplinkos suprastėjimo, kaip Komisija nurodė 2012 m. pavasario prognozėje. Komisija ir toliau atidžiai stebės Vengrijos biudžeto pokyčius pagal Stabilumo ir augimo paktą.

Daugiau informacijos

Strategijos „Europa 2020“ interneto svetainė (konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos)

http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Simon O’Connor (32-2) 296 73 59

Olivier Bailly (32-2) 296 87 17

Amadeu Altafaj Tardio (32-2) 295 26 58

Vandna Kalia (32-2) 299 58 24

Audrey Augier (32-2) 297 16 07

1 :

Stabilumo programas teikia euro zonos valstybės narės, o konvergencijos programas – ne euro zonos valstybės narės. Jose išdėstomi tvarių viešųjų finansų planai. Nacionalinėse reformų programose pateikiamos svarbiausios politikos priemonės, kuriomis siekiama skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą bei strategijos „Europa 2020“ tikslų.


Side Bar