Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság – Sajtóközlemény

A Bizottság ismerteti a következő, a stabilitást, a növekedést és a munkahelyteremtést elősegítő lépéseket

Brüsszel, 2012. május 30. – Az Európai Bizottság a pénzügyi stabilitást, a gazdaság fellendítését és a munkahelyteremtést szolgáló, költségvetési intézkedéseket és gazdasági reformokat tartalmazó ajánláscsomagot fogadott el. Az ajánlások országspecifikusak; figyelembe veszik az egyes tagállamok egyedi helyzetét. A Bizottság az euróövezetre vonatkozó ajánlásokat is megfogalmazott, és ismertette nézeteit azzal az uniós szintű politikai fellépéssel kapcsolatban is, amelyre a nemzeti intézkedések mellett szükség van ahhoz, hogy egy ambiciózus, kétszintű uniós növekedési kezdeményezést lehessen megvalósítani. A Bizottság bemutatta a makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárással kapcsolatos tizenkét részletes felülvizsgálat következtetéseit, és ajánlásokat intézett a Tanácshoz a túlzotthiány-eljárás tekintetében.

Barroso elnök a következőket nyilatkozta: „A Bizottság ma fontos döntéseket hozott azokkal a jövőbeli intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek valamennyi tagállamnak a szintjén, valamint uniós szinten is szükségesek ahhoz, hogy növeljük versenyképességünket, fellendítsük a gazdaságot, munkahelyeket teremtsünk és hosszú távra megerősítsük gazdasági és monetáris uniónkat. E döntések egyben tükrözik azt, hogy Európa gazdasági kormányzásában a Bizottság döntő szerepet tölt be. Ajánlásaink az egyes tagállamok helyzetére szabottak, egyben egy, az európai gazdaságot egyensúlyba hozó, koherens megközelítés részét képezik. Jelentős előrehaladásról számolhatunk be, hiszen az államháztartások helyzete javul, az egyensúlyhiányok pedig csökkenni kezdtek. Az irányvonal adott. Erőfeszítéseinket most mind nemzeti, mind európai szinten meg kell sokszoroznunk, hogy gyorsabban és tovább haladhassunk.”

A másodízben bemutatott, éves, országspecifikus ajánlásokban több kulcsfontosságú megállapítás körvonalazódik. Az államháztartásokat illetően, a tagállamok összességében megfelelő intézkedéseket hoznak a fenntarthatóság érdekében, több esetben azonban a konszolidálásnak jobban kell segítenie a növekedést. A munkanélküliség, különösen a fiatalok munkanélkülisége súlyos problémát jelent. Bár nem létezik rá gyors megoldás, azonnali intézkedéseket kell hozni a termelékenység fokozása érdekében, valamint azért, hogy a készségeket és a szakképzést jobban össze lehessen hangolni a munkaerő-piaci igényekkel. Több tagállam jelentős strukturális reformokat hajt végre, beleértve a munkaerőpiacaikat is. Ezek a reformok segítenek Európa-szerte a versenyképesség fellendítésében és a makrogazdasági egyensúlyhiány kiigazításában, azonban sokkal nagyobb erőfeszítésre van szükség az Unióban ahhoz, hogy a bennünk rejlő növekedési potenciált felszabadítsuk, lehetőségeket teremtsünk a vállalkozásfejlesztésre, és kiaknázzuk a szolgáltatások, az energia és a digitális gazdaság ágazataiban rejlő munkahely-teremtési lehetőségeket.

Végül, a Bizottság megfogalmazta a teljes gazdasági és monetáris unió elérése érdekében teendő fő lépéseket, beleértve a bankúniót, az euróövezet pénzügyi felügyeletét, valamint az euróövezet egységes betétbiztosítási rendszerét is. Ez a folyamat fontos jogi szempontokat is fegyelembe kell, hogy vegyen, úgymint a Szerződések és az alkotmányok módosítása, miközben magasabb szintű demokratikus legitimitást és elszámoltathatóságot biztosít a további integrációs lépéseknek.

A mai intézkedéscsomag tartalma

Az intézkedéscsomag három külön, egymással összefüggő részből áll. Az első rész tartalmazza a költségvetési és gazdaságpolitikákról szóló 27 országspecifikus ajánlást, valamint egy ajánlást az euróövezet egészéről. Az ajánlásokat alátámasztó elemzést 28 bizottsági szolgálati munkadokumentum tartalmazza, az egészet átfogó szakpolitikai állásfoglalás pedig az „Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében” című bizottsági közleményben található.

A második részben a Bizottság közzéteszi a részletes felülvizsgálatok eredményeit, melyeket azon 12 tagállamban folytattak, amelyek esetében a Bizottság megítélése szerint jelentős a makrogazdasági egyensúlyhiány kockázata. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy mind a tizenkét tagállam esetében egyensúlyhiány áll fenn, jelenleg azonban egyik sem túlzott mértékű. A megelőzéshez szükséges intézkedésekről az országspecifikus ajánlások tartalmaznak iránymutatást.

A harmadik részben a Bizottság a Bulgária és a Németország elleni túlzotthiány-eljárás megszüntetését javasolja a Tanácsnak. A Bizottság egy tanácsi határozatot is javasol, amely kimondja, hogy Magyarország eredményes intézkedéseket hozott a túlzott hiány kiigazítása érdekében, így a Kohéziós Alapból származó, 2013-as kötelezettségvállalásainak felfüggesztését meg kell szüntetni.

1. A 2012-es országspecifikus ajánlások (lásd: MEMO/12/386)

A Bizottság ma elfogadott országspecifikus ajánlásai operatív iránymutatást nyújtanak a tagállamoknak a költségvetési politikáik kidolgozásaihoz, valamint a következő tizenkét hónapban megvalósítandó, a versenyképesség fellendítését elősegítő és a munkahelyteremtést megkönnyítő gazdasági reformjaikhoz. Az ajánlások elfogadása a Bizottság 2011. november 23-i éves növekedési jelentésével indított (IP/11/1381, MEMO/11/821) gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterének lezáró fázisát jelenti. Az ajánlásokat a június 28-29-én ülésező Európai Tanács hagyja jóvá, majd a Tanács júliusi ülésén kerülnek hivatalosan elfogadásra.

Az ajánlások a tavaly elfogadott ajánlások végrehajtásának alapos értékelésén alapulnak, amelyet a tagállamok által 2012. április 30-ig benyújtott nemzeti reformprogramok és a stabilitás- vagy konvergenciaprogramok1 részletes felülvizsgálata egészít ki. Az ajánlásokat alátámasztó elemzést 28 bizottsági szolgálati munkadokumentum tartalmazza (szintén tagállamok szerint egy, valamint egy az euróövezet egészéről). Az ajánlások idén először a tizenkét részletes felülvizsgálat eredményeit is tükrözik, amelyeket a makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás keretében dolgoztak ki (lásd alább).

Az ajánlások számos kérdésre kiterjednek, az államháztartás és az adózási, nyugdíjügyi, közigazgatási, szolgáltatási strukturális reformok, valamint a munkaerő-piaci kérdések terén, különös tekintettel a fiatalok munkanélküliségére. A programországok (Görögország, Portugália, Írország és Románia) csak egy-egy ajánlást kapnak, melyek a programjuk keretében megegyezett intézkedések végrehajtásáról szólnak.

2. A 12 részletes felülvizsgálat következtetései (lásd: MEMO/12/388)

A részletes felülvizsgálatok a makrogazdasági egyensúlyhiányok esetén követendő eljárás részét képezik, amelyet a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzése és kiigazítása érdekében vezettek be, és amely idén először kerül lefolytatásra. Az eljárás tizenkét tagállamra terjed ki, amelyek esetében a riasztási mechanizmus keretében elfogadott, 2012. február 14-i jelentés (IP/12/132, MEMO/12/104) további gazdasági elemzést tartott szükségesnek ahhoz, hogy meg lehessen állapítani esetükben a makrogazdasági egyensúlyhiány meglétét, vagy kialakulásának kockázatát. Ezek a tagállamok: Belgium, Bulgária, Ciprus, Dánia, az Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Svédország és Szlovénia. Mind a tizenkét részletes felülvizsgálat elemzi a lehetséges makrogazdasági egyensúlyhiányok eredetét, jellegét és súlyosságát, valamint értékeli azt, hogy az adott ország esetében egyensúlyhiány áll-e fenn, és ha igen, az milyen jellegű.

Az elemzések megerősítik azt, hogy az érintett tizenkét tagállam esetében makrogazdasági egyensúlyhiány áll fenn, amelyet ki kell igazítani és szorosan nyomon kell követni. Az elemzések következtetései szerint a gazdasági egyensúlyhiány kiigazítása folyamatban van, amit a folyó fizetési mérlegek csökkentése, a fajlagos munkaköltségek konvergenciája, a hiteláramlások korlátozása és az ingatlanárak korrekciói is tükröznek. Több esetben azonban nem világos, milyen mértékben bizonyul a kiigazítás teljesnek vagy fenntarthatónak, valamint az sem, hogy a sebessége megfelelő-e. A halmozott külső és belső egyensúlyhiány több esetben jelentős kihívást jelent, például a magán- és a közszféra eladósodottsága tekintetében.

3. A túlzotthiány-eljárással kapcsolatos javaslatok (lásd: MEMO/12/385)

Az országspecifikus ajánlások és a részletes felülvizsgálatok mellett a Bizottság ma három javaslatot is a Tanács elé terjeszt a túlzotthiány-eljárással kapcsolatban.

A Bizottság először is azt a javaslatot terjeszti a Tanács elé, hogy a Szerződés 126. cikke (12) bekezdésében foglaltak szerint szüntesse meg a Bulgária és a Németország elleni túlzotthiány-eljárást. Márciusban Bulgária és Németország értesítette a Bizottságot arról, hogy 2011-ben az államháztartásuk hiánya a GDP 3%-nál alacsonyabb volt. Miután az Eurostat 2012. április 23-án megerősítette ezeket az adatokat, és tekintettel arra, hogy a Bizottság 2012-es tavaszi előrejelzése szerint e deficitek tartósan a GDP 3%-nál alacsonyabbak maradnak, a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a túlzott hiányok kiigazítása biztosított.

Másodsorban, az Európai Bizottság elfogadta a Magyarország esetében a Kohéziós Alapból származó, 2013-as kötelezettségvállalások felfüggesztésének megszüntetéséről szóló tanácsi határozat javaslatát, miután arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország, a 2012. március 13-i tanácsi ajánlásnak megfelelően, hatékony intézkedéseket tett a túlzott hiány kiigazításának érdekében. A Bizottság értékelésében arra a következtetésre jutott, hogy a GDP 2,5%-nak megfelelő 2012-es költségvetési hiánycél várhatóan teljesül, és a 2013-ban várható költségvetési hiány jóval a 3%-os referenciaérték alatt lesz, annak ellenére, hogy a makrogazdasági környezet, a Bizottság 2012-es tavaszi előrejelzésében megállapítása szerint, enyhén romlik. A Bizottság a Stabilitási és Növekedési Paktummal összhangban továbbra is szorosan nyomon követi Magyarország költségvetésének alakulását.

További információk:

az Európa 2020 stratégia honlapon (országspecifikus ajánlások):

http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm

Kapcsolattartók:

Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

A stabilitási programokat azon tagállamok nyújtják be, amelyek az euróövezet tagjai, a konvergenciaprogramokat pedig azok, amelyen nem euróövezeti tagállamok. A programok a fenntartható államháztartással kapcsolatos terveket tartalmazzák. A nemzeti reformprogramok azon kulcsfontosságú politikai intézkedéseket mutatják be, amelyek – az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek elérése érdekében – a növekedés és a munkahelyteremtés növelésére irányulnak.


Side Bar