Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA KOMISJON – PRESSITEADE

Komisjon seab uued sihid stabiilsuse, majanduskasvu ja töökohtade tagamiseks

Brüssel, 30. mai 2012. Euroopa Komisjon on vastu võtnud eelarvemeetmeid ja majandusreforme käsitleva soovituste pakme, mille eesmärk on parandada finantsstabiilsust, hoogustada majanduskasvu ja luua uusi töökohti kõikjal Euroopa Liidus. Soovitused on riigipõhised ja neis võetakse arvesse konkreetse liikmesriigi olukorda. Komisjon on esitanud ka soovitused kogu euroala kohta ning avaldanud oma seisukoha selle suhtes, millist ELi tasandi strateegiat oleks vaja täiendamaks riiklikke meetmeid, et saavutada ELi kahetasandilise kasvualgatuse ambitsioonikad eesmärgid. Samuti on esitatud makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse raames tehtud kaheteistkümne riigispetsiifilise analüüsi tulemused. Komisjon on ka esitanud nõukogule soovitused ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse suhtes.

President Barroso ütles: Täna võttis komisjon vastu tähtsad otsused, millest tuleb edaspidi juhinduda nii liikmesriikide kui ka ELi tasandi tegevuses, et parandada meie konkurentsivõimet, hoogustada majanduskasvu ja märgatavalt tugevdada majandus- ja rahaliitu. Need otsused näitavad komisjoni keskset rolli Euroopa majanduse juhtimisel. Meie soovituste puhul on aluseks võetud iga liikmesriigi olukord, ent samas on need osa Euroopa majanduse tasakaalustamise ühtsest tegevuskavast. Me oleme olnud edukad: riikide rahanduse olukord on paranemas ja tasakaalustamatuse probleemist hakatakse üle saama. Meil on kindel suund. Peame mitmekordistama oma jõupingutusi nii oma riigis kui ka Euroopa tasandil, et kiiremini ja tulemuslikumalt edasi liikuda.”

Käesolev riigipõhiste soovituste pake, mis on järjekorras teine, sisaldab mitut olulist teemat. Riigi rahanduse valdkonnas võib nentida, et liikmesriigid on üldjoontes võtnud meetmeid, mida on vaja jätkusuutlikkuse taastamiseks, ent sageli võinuks riigi rahanduse konsolideerimise käigus rohkem majanduskasvu toetada. Töötus, eriti noorte töötus on raske probleem. Kiireid lahendusi siin ei ole, kuid siiski tuleks kohe hakata tegutsema selle nimel, et parandada tootlikkust ja viia töötajate oskused ja väljaõpe paremini vastavusse tööturu vajadustega. Mitmes liikmesriigis on käimas ulatuslikud struktuurireformid, sealhulgas tööturu valdkonnas. Kõnealused reformid aitavad parandada konkurentsivõimet ja korrigeerida makromajanduslikku tasakaalustamatust Euroopas. Kõikjal ELis on aga vaja teha veel palju rohkem, et leida moodused majanduskasvu potentsiaali ärakasutamiseks, luua võimalused äritegevuse arendamiseks ning rakendada teenuste ja energiasektor ning digitaalmajandus töökohtade loomise eesmärgi teenistusse.

Komisjon on ka kirjeldanud peamisi samme, mis tuleks astuda täieliku majandus- ja rahaliidu loomiseks, sealhulgas pangaliidu, euroala finantsjärelevalve ja kogu euroalas hoiuste tagamise küsimuses. Selles protsessis tuleks arvesse võtta õiguslikke aspekte, näiteks aluslepingu ja põhiseaduste muutmise vajadust, et tagada suurema integreerituse korral demokraatlik õiguspärasus ja vastutus.

Soovituste paketi sisu

Paketil on kolm selgesti eristuvat, ent samas omavahel seotud osa. Kõigepealt on seal 27 riigipõhiste soovituste kogumit, millest igaüks vastab konkreetse liikmesriigi oludele, ning üks soovitus euroala kui terviku kohta, milles käsitletakse eelarve- ja majanduspoliitikat. Soovituste aluseks olev analüüs on esitatud 28 töödokumendis. Poliitika peamised sõnumid on kokku võetud teatises, milles käsitletakse meetmeid stabiilsuse, majanduskasvu ja töökohtade tagamiseks.

Teiseks avaldab komisjon seal riigispetsiifiliste analüüside tulemused. Aasta alguses otsustati teha analüüs kaheteistkümne liikmesriigi kohta, keda arvati olevat makromajandusliku tasakaalustamatuse ohus. Komisjon jõudis järeldusele, et kõigis kaheteistkümnes liikmesriigis esineb tasakaalustamatust, kuid praegusel hetkel ei ole see liiga suur. Riigipõhised soovitused sisaldavad ka juhiseid tasakaalustamatuse vältimise kohta.

Kolmandaks soovitab komisjon nõukogul tühistada Bulgaaria ja Saksamaa suhtes käivitatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus. Samuti soovitatakse nõukogul vastu võtta otsus, milles nenditakse, et Ungari on võtnud tulemuslikke meetmeid oma ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks ning seega tuleks tema puhul lõpetada Ühtekuuluvusfondi kulukohustuste võtmise peatamine.

1. Riigipõhised soovitused 2012. aastaks (vt MEMO/12/386)

Riigipõhised soovitused, mis komisjon täna esitas, annavad liikmesriikidele tegevussuunised, kuidas kujundada oma eelarvepoliitikat ja läbi viia majandusreforme järgneva 12 kuu jooksul, et hoogustada konkurentsivõimet ja hõlbustada töökohtade loomist. Soovituste vastuvõtmine kujutab endast majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta lõppjärku. Seekordne Euroopa poolaasta algatati komisjoni majanduskasvu analüüsi avaldamisega 23. novembril 2011 (IP/11/1381, MEMO/11/821). Euroopa Ülemkogu peab oma 28.-29. juunil toimuval kohtumisel soovitused heaks kiitma ning juulikuus peab nõukogu need ametlikult vatsu võtma.

Kõnealuste soovituste koostamisel on aluseks võetud eelmisel aastal vastuvõetud soovituste rakendamise põhjalik hinnang ning riikide reformikavade ja stabiilsus- või lähenemisprogrammide põhjalik analüüs,1 mille liikmesriigid esitasid 2012. aasta 30. aprilliks. Soovituste aluseks olev analüüs on esitatud 28 töödokumendis (üks iga liikmesriigi kohta ja üks kogu euroala kohta). Sel aastal kajastavad soovitused esmakordselt ka makromajandusliku tasakaalustamise menetluse raames tehtud kaheteistkümne riigispetsiifilise analüüsi tulemusi.

Soovitused hõlmavad laia teemade ringi, muu hulgas riigi rahandust ja struktuurireforme sellistes valdkondades nagu maksustamine, pensionid, avalik haldus ja teenused ning tööturu küsimused, eelkõige noorte töötus. Kohandamisprogrammi kohaldavad riigid (Kreeka, Portugal, Iirimaa ja Rumeenia) saavad vaid ühe soovituse: rakendada meetmeid, mis on nende programmis nõutud.

2. Kaheteistkümne põhjaliku analüüsi järeldused (vt MEMO/12/388)

Tänavu kasutatakse esmakordselt makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust, mis on kehtestatud sellise tasakaalustamatuse ennetamiseks ja korrigeerimiseks. Menetluse üks osa on põhjaliku analüüsi koostamine. See kord on seesugune analüüs esitatud kaheteistkümne liikmesriigi kohta, kelle olukord nõuab 14. veebruari 2012. aasta häiremehhanismi aruande (IP/12/132, MEMO/12/104) sõnul täiendavat majandusanalüüsi, et teha kindlaks makromajandusliku tasakaalustamatuse olemasolu või selle tekkimise oht. Need liikmesriigid on Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Küpros, Prantsusmaa, Rootsi, Sloveenia, Soome, Taani, Ungari ja Ühendkuningriik. Igas analüüsis uuritakse põhjalikult võimalike makromajandusliku tasakaalustamatuse ilmingute põhjuseid, laadi ja raskusastet. Analüüsitakse nii tasakaalustamatuse olemasolu kui ka seda, milline on selle laad.

Kõigi kaheteistkümne liikmesriigi puhul kinnitab põhjalik analüüs makromajandusliku tasakaalustamatuse esinemist, mida tuleb korrigeerida ja hoolikalt jälgida. Samuti järeldatakse, et üldjoones töö majandusliku tasakaalustamatuse korrigeerimiseks käib, nagu näitab ka jooksevkonto puudujäägi vähenemine, tööjõuühiku kulude ühtlustumine, krediidivoogude piiramine või kinnisvarahindade korrektsioon. Mõnel juhul on siiski raske öelda, kas kohandamismeetmed on lõpule viidud ja püsivad või kas neid võetakse piisavalt kiiresti. Tihti on sisemine ja välimine tasakaalustamatus kumuleerumise tulemusena omandanud sellised mõõtmed, et see kujutab endast endiselt tohutut probleemi, näiteks avaliku ja erasektori võlakoormuse puhul.

3. Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus (vt MEMO/12/385)

Koos riigipõhiste soovitustega ja põhjalike analüüside järeldustega esitab komisjon täna nõukogule ühtlasi kolm ettepanekut seoses ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega.

Esiteks soovitab komisjon nõukogul tunnistada eelarvepuudujäägi menetlus vastavalt aluslepingu artikli 126 lõikele 12 kehtetuks Bulgaaria ja Saksamaa puhul. Nimelt teatasid Bulgaaria ja Saksamaa märtsis, et nende valitsemissektori eelarve puudujääk oli 2011. aastal alla 3% SKPst. Kuna Eurostat kinnitas 23. aprillil 2012 nende andmete õigsust ja komisjoni 2012. aasta kevadprognoosi kohaselt peaks mõlema riigi puudujääk jääma püsivalt alla 3% SKPst, järeldab komisjon, et ülemäärase puudujäägi korrigeerimine on kindlustatud.

Teiseks on komisjon võtnud vastu ettepaneku nõukogu määruse kohta, millega lõpetatakse Ühtekuuluvusfondi kulukohustuste võtmise peatamine Ungari puhul. See on võimalik tänu sellele, et Ungari on komisjoni järelduse kohaselt võtnud vajalikud meetmed oma ülemäärase eelarvepuudujäägi korrigeerimiseks vastavalt nõukogu 13. märtsi 2012. aasta soovitusele. Täpsemalt järeldab komisjon oma hinnangus, et Ungari saavutab 2012. aasta puhul eesmärgiks seatud puudujäägi 2,5% SKPst ja et 2013. aastal oodatav puudujääk jääb tunduvalt alla kontrollmäära, milleks on 3% SKPst. Nende eesmärkide täitmist ei takista ka makromajandusliku keskkonna mõningane halvenemine, millele osutab komisjoni 2012. aasta kevadprognoos. Vastavalt stabiilsuse ja kasvu paktile jälgib komisjon ka edaspidi tähelepanelikult Ungari eelarvesuundumusi.

Lisateave:

Strateegia „Euroopa 2020” veebisait (riigipõhised soovitused):

http://ec.europa.eu/europe2020/index_et.htm

Kontaktisikud:

Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)

Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

1 :

Euroala riigid esitavad stabiilsusprogrammi, eurotsooni mittekuuluvad liikmesriigid aga lähenemisprogrammi. Programmis esitatakse riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamise kava. Riiklikes reformiprogrammides esitatakse peamised poliitikameetmed, mille abil tagada majanduskasv, luua töökohti ja saavutada strateegia "Euroopa 2020" eesmärgid.


Side Bar