Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise vytyčuje další kroky pro stabilitu, růst a zaměstnanost

Brusel 30. května 2012 – Evropská komise přijala soubor doporučení pro rozpočtová opatření a hospodářské reformy na podporu finanční stability, posílení růstu a vytváření pracovních míst v celé EU. Doporučení jsou adresovaná jednotlivým zemím a zohledňují konkrétní situaci každého členského státu. Komise rovněž vydala doporučení pro eurozónu jako celek, a stanoví svou vizi politických kroků na úrovni EU potřebných k doplnění vnitrostátních opatření, jejichž cílem je realizovat ambiciózní dvoustupňovou iniciativu růstu EU. Komise rovněž předložila závěry dvanácti hloubkových přezkumů v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze a vydala doporučení Radě týkající se postupu při nadměrném schodku.

Předseda Barroso uvedl: „Komise dnes přijala důležitá rozhodnutí, která stanoví další postup, jež je třeba uskutečnit v zájmu konkurenceschopnosti EU, stimulace růstu a zaměstnanosti a zásadního posílení hospodářské a měnové unie jak na vnitrostátní úrovni, tak a na úrovni EU. Odrážejí zásadní úlohu Komise v jádru správy ekonomických záležitostí v Evropě. Tato doporučení jsou uzpůsobena pro každý členský stát, ale tvoří součást koherentního přístupu k vyvážení evropského hospodářství. Již jsme dosáhli značného pokroku: veřejné finance se zlepšují a nerovnováha se začíná srovnávat. Směr je jasný. V zájmu dalšího a ještě rychlejšího pokroku nyní musíme zdvojnásobit úsilí jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni.“

Z tohoto druhého souboru ročních doporučení pro jednotlivé země lze vyvodit řadu důležitých signálů. Pokud jde o veřejné finance, členské státy obecně provádějí nezbytná opatření k obnovení udržitelnosti, ale v několika případech by konsolidace měla být příznivější pro růst. Nezaměstnanost, a zejména nezaměstnanost mladých lidí, je vážný problém – a přestože rychlé řešení neexistuje, měla by být podniknuta okamžitá opatření s cílem zvýšit produktivitu, lépe sladit dovednosti a odbornou přípravy a reagovat na potřeby trhu práce. V mnoha členských státech probíhají významné strukturální reformy, které se mimo jiné dotýkají i jejich trhů práce. Tyto reformy přispívají k posílení konkurenceschopnosti a k nápravě makroekonomické nerovnováhy v Evropě. V celé EU je však zapotřebí mnohem většího úsilí o naplnění růstového potenciálu, vytvoření příležitostí k rozvoji podnikání a o využití potenciálu odvětví služeb, energetiky a digitálního hospodářství k tvorbě pracovních míst.

Komise určila hlavní kroky směrem k plné hospodářské a měnové unii, včetně bankovní Unie, integrovaného finančního dozoru a jednotného systému pojištění vkladů. Tento proces bude muset zohlednit právní otázky, jako je Smlouva a ústavní změny, a zároveň dát větší demokratickou legitimitu a odpovědnost dalším integračním krokům.

Obsah dnešního balíčku opatření

Balíček sestává ze tří různých, ale vzájemně propojených součástí. Zaprvé, existuje 27 souborů doporučení pro jednotlivé země a jeden pro eurozónu jako celek. Tato doporučení se věnují rozpočtové a hospodářské politice. Analýza, na níž jsou uvedená doporučení založena, je rozvedena ve 28 pracovních dokumentech útvarů Komise. Zastřešující politická témata jsou shrnuta ve sdělení o opatřeních pro stabilitu, růst a zaměstnanost.

Za druhé, Komise zveřejňuje výsledky hloubkových přezkumů zahájených počátkem tohoto roku v případě 12 členských států, u nichž se mělo za to, že je ohrožuje makroekonomická nerovnováha. Závěrem Komise je, že všech dvanáct států trpí nerovnováhou, ale u žádného z nich tato nerovnováha není v současné době nadměrná. Pokyny pro preventivní opatření jsou zahrnuty v doporučeních pro jednotlivé země.

Za třetí, Komise doporučuje Radě, aby zrušila postup při nadměrném schodku v případě Bulharska a Německa. Také navrhuje rozhodnutí Rady se závěrem, že Maďarsko podniklo účinné kroky k nápravě nadměrného schodku a že pozastavení jeho závazků Fondu soudržnosti na rok 2013 lze zrušit.

1. Doporučení pro jednotlivé země na rok 2012 (viz MEMO/12/386)

Doporučení pro jednotlivé země, jež dnes Komise předložila, poskytují operativní pokyny pro členské státy při přípravě jejich rozpočtových politik a hospodářských reforem, které by měly být v zájmu posílení konkurenceschopnosti a usnadnění tvorby pracovních míst v průběhu nadcházejících 12 měsíců realizovány. Přijetí doporučení znamená závěrečnou fázi evropského semestru koordinace hospodářské politiky, který byl zahájen dne 23. listopadu 2011 roční analýzou růstu vypracovanou Komisí (IP/11/1381, MEMO/11/821). Měla by být schválena Evropskou radou ve dnech 28. a 29. června a formálně přijata na zasedání Rady v červenci.

Základem těchto doporučení je důkladné posouzení provádění doporučení přijatých v loňském roce, kombinované s podrobnou analýzou národních programů reforem či programů stability a konvergenčních programů1, které členské státy předložily do 30. dubna 2012. Analýza, na níž jsou doporučení založena, je rozvedena ve 28 pracovních dokumentech (jeden pro každý členský stát a jedem pro eurozónu). Letos poprvé doporučení odrážejí také výsledky dvanácti hloubkových přezkumů provedených v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze (viz níže).

Doporučení zahrnují širokou škálu otázek, včetně veřejných financí a strukturálních reforem v oblastech, jako jsou např. daně, důchody, veřejná správa, služby a otázky trhu práce, zejména nezaměstnanost mladých lidí. Země účastnící se programu (Řecko, Portugalsko, Irsko a Rumunsko) dostávají pouze jedno doporučení: provést opatření dohodnutá v jejich programu.

2. Závěr 12 hloubkových přezkumů (viz MEMO/12/388)

Hloubkové přezkumy jsou součástí postupu při makroekonomické nerovnováze, který byl zaveden s cílem předcházet makroekonomické nerovnováze a napravovat ji. Tento postup je letos prováděn poprvé. Hloubkové přezkumy pokrývají dvanáct členských států, které byly označeny ve zprávě mechanismu varování ze dne 14. února 2012 (IP/12/132, MEMO/12/104) jako dávající důvod k další ekonomické analýze s cílem stanovit, zda existuje makroekonomická nerovnováha nebo zda existuje riziko, že vznikne. Mezi tyto členské státy patří Belgie, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. Každý z dvanácti hloubkových přezkumů se zabývá původem, povahou a závažností případné makroekonomické nerovnováhy. Posuzují, zda je daná země je ovlivněna nerovnováhou, či nikoli, a pokud ano, o jaký druh nerovnováhy jde.

Přezkumy potvrzují, že dotčených dvanáct členských států čelí makroekonomické nerovnováze, kterou je nutno napravit a důkladně sledovat. Došly také k závěru, že obecně úprava hospodářské nerovnováhy postupuje, což se odráží ve snižování schodků běžného účtu, konvergenci jednotkových pracovních nákladech, v omezení úvěrových toků nebo opravách cen bydlení. Nicméně v některých případech není jasné, do jaké míry je úprava úplná a trvalá a zda je její rychlost dostačující. V mnoha případech kumulovaná vnitřní a vnější nerovnováha představuje i nadále velkou výzvu, např. s ohledem na zadluženost soukromého a veřejného sektoru.

3. Návrhy týkající se postupu při nadměrném schodku (viz MEMO/12/385)

Spolu s doporučeními pro jednotlivé země a se závěry hloubkových přezkumů Komise dnes rovněž podává tři návrhy Radě v souvislosti s postupem při nadměrném schodku (EDP).

Za prvé, Komise doporučuje, aby Rada zrušila postup při nadměrném schodku pro Bulharsko a Německo, jak je uvedeno v čl. 126 odst. 12 Smlouvy. V březnu Bulharsko a Německo oznámily, že jejich celkový schodek veřejných financí je nižší než 3 % HDP. Po validaci těchto údajů Eurostatem dne 23. dubna 2012 a rovněž s přihlédnutím k tomu, že jarní prognóza Komise pro rok 2012 ukazuje, že tyto schodky financí zůstanou trvale pod 3 % HDP, dospěla Komise k závěru, že oprava nadměrných schodků je zajištěna.

Za druhé, Evropská komise poté, co došla k závěru, že Maďarsko přijalo nezbytná opatření k nápravě svého nadměrného schodku v souladu s doporučením Rady ze dne 13. března 2012, přijala návrh na rozhodnutí Rady o zrušení pozastavení závazků z Fondu soudržnosti pro tuto zemi. Konkrétně Komise dospěla ve svém hodnocení k závěru, že cílový schodek rozpočtu na rok 2012 ve výši 2,5 % HDP bude splněn a že v roce 2013 bude schodek rozpočtu podle očekávání výrazně pod referenční hodnotou 3 % HDP, a to navzdory mírnému oslabení makroekonomického prostředí, jak Komise uvedla ve své jarní prognóza pro rok 2012. Komise bude i nadále podrobně sledovat rozpočtový vývoj v Maďarsku v souladu s Paktem o stabilitě a růstu.

Podrobnější informace:

Internetová stránka strategie Evropa 2020 (doporučení pro jednotlivé země):

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Simon O’Connor (+32 22967359)

Olivier Bailly (+32 22968717)

Amadeu Altafaj Tardio (+32 22952658)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Audrey Augier (+32 22971607)

1 :

Programy stability předkládají členské státy eurozóny a konvergenční programy předkládají členské státy mimo eurozónu. Tyto programy stanoví plány pro udržitelné veřejné finance. Národní programy reforem představují klíčová politická opatření k posílení růstu a tvorby pracovních míst a k dosažení cíle strategie Evropa 2020.


Side Bar