Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Internationella rökfria dagen 2012: majoriteten i EU stöder krafttag mot tobak

Bryssel den 30 maj 2012 - Inför Internationella rökfria dagen lägger Europeiska kommissionen fram en EU-undersökning om inställningen till tobak. I genomsnitt stöder 60 % av européerna åtgärder för att göra tobak mindre synligt och attraktivt, t.ex. att förvara tobak utom synhåll i butiker eller begränsa användningen av attraktiva aromer och färger. Samtidigt är andra uppgifter oroande: 28 % av EU-invånarna i åldrarna 15 och äldre röker, medan 70 % av rökarna och ex-rökarna började röka innan de fyllde 18.

Jag är mycket oroad över att de flesta européerna som börjar röka gör det som unga, innan de fyllt 18. Därför betonade jag i dag vid ett möte med dr Nikogosian, chef för sekretariatet för Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, att jag är fast besluten att se till att EU lever upp till sina internationella åtaganden om att begränsa tobak, bland annat genom att göra cigaretter mindre lockande för ungdomar. Det är med den inställningen som EU-kommissionen håller på att utforma ett förslag till ändring av tobaksdirektivet, säger hälso- och konsumentkommissionär John Dalli.

Jag tycker dock att det är uppmuntrande att allmänheten i stort stöder krafttag mot tobak. Det är också glädjande att andelen personer som exponeras för tobaksrök minskat betydligt. Det visar att vi uppnår resultat med de stränga reglerna mot rökning på allmänna platser och informationskampanjer om fördelarna med att inte röka, t.ex. EU:s kampanj ”Ex-rökare är ostoppbara”, tillägger han.

Några resultat från EU-undersökningen om européernas inställning till tobak:

  • Antal rökta cigaretter per dag är 14,2, en liten minskning från den tidigare undersökningen 2009 (14,4 cigaretter om dagen).

  • Hälften av befolkningen i EU har aldrig rökt. Den andelen har inte ändrats de senaste tre åren.

  • Av rökarna har 61 % redan försökt sluta, däribland en av fem under året före undersökningen.

  • Även om andelen personer som exponeras för tobaksrök i restauranger och barer minskat med 17 %, uppgav fortfarande 14 % av EU-invånarna att de utsatts för rök på restauranger och 28 % på caféer och barer de senaste sex månaderna.

  • Av befolkningen i EU vill 73 % införa säkerhetsåtgärder för att hindra olovlig handel med cigaretter, även om det skulle göra dem dyrare.

  • Av rökarna och ex-rökarna i EU uppgav 33 % att hälsovarningar på tobakspaket påverkat deras inställning till och beteende i fråga om rökning.

Bakgrund

Tobak är den största enskilda orsaken till förtida dödsfall i EU. Den vållar omkring 700 000 dödsfall i förtid varje år i EU.

För att minska tobaksförbrukningen i EU driver kommissionen en heltäckande antitobakspolitik.

Antitobakspolitiken upprätthålls och stärks genom ett brett utbud av insatser, åtgärder och initiativ, bl.a. lagstiftning, förebyggande insatser och stöd till dem som vill sluta röka.

Översynen av 2001 års direktiv om tobaksvaror pågår och kommissionen tänker lägga fram ett förslag under andra halvåret 2012. EU och alla EU-länder har ratificerat Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll, som trädde i kraft i februari 2005.

Rådet antog 2009 en rekommendation om rökfria miljöer, där EU-länderna uppmanas att lagstifta för att skydda människor från tobaksrök på allmänna platser inomhus, på arbetet och i offentliga transportmedel. Rådet efterlyser också stärkt rökfrihetslagstiftning för att skydda barn, uppmuntra människor att sluta röka och visa bildvarningar på tobakspaketen.

Som en del av sin informationsverksamhet inledde kommissionen kampanjen ”Ex-rökare är ostoppbara” 2011. Det första året har varigt framgångsrikt, och kampanjen går nu in i ett nytt skede. Grundtanken i kampanjen är fortfarande att den ska åstadkomma förändringar genom att flytta över tonvikten från hälsoriskerna med rökning till fördelarna med att bli ex-rökare och på så sätt motivera människor i hela Europa att sluta röka.

Mer information:

Eurobarometer:
http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm

Webbplats för tobakspolitiken:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Kampanjen Ex-rökare är ostoppbara:
http://www.exsmokers.eu/

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar