Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Światowy Dzień bez Papierosa 2012: Z ogólnoeuropejskiego sondażu wynika, że większość obywateli UE popiera surowsze środki zwalczania palenia tytoniu

Bruksela, dnia 30 maja 2012 r. – w przededniu Światowego Dnia Bez Papierosa Komisja Europejska opublikowała wyniki ogólnoeuropejskiego sondażu na temat nastawienia do palenia tytoniu. Średnio 60% obywateli popiera środki mające na celu zmniejszenie widoczności i atrakcyjności wyrobów tytoniowych, takie jak umieszczanie ich poza zasięgiem wzroku w sklepach lub ograniczenie stosowania atrakcyjnych smaków i kolorów. Jednakże inne dane są niepokojące: 28% obywateli UE w wieku 15 lat i starszych pali, a 70% osób palących i byłych palaczy rozpoczęło palenie przed 18 rokiem życia.

Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: „Jestem głęboko zaniepokojony faktem, że większość Europejczyków rozpoczyna palenie we wczesnej młodości, przed 18 rokiem życia. Właśnie dlatego, jak podkreśliłem na dzisiejszym spotkaniu z Dr Nikogosianem, kierownikiem sekretariatu Ramowej Konwencji Antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia, będę dążył do tego, aby Europa wypełniała swoje międzynarodowe zobowiązania dotyczące regulacji wyrobów tytoniowych, obejmujące zmniejszenie atrakcyjności papierosów w oczach młodzieży. To właśnie w tym celu Komisja Europejska pracuje nad wnioskiem w sprawie zmiany dyrektywy o wyrobach tytoniowych”.

Komentując pewne pozytywne wyniki sondażu komisarz John Dalli dodał „Szerokie poparcie obywateli dla surowszych środków zwalczania palenia tytoniu napawa mnie optymizmem. Optymistyczny jest również znaczny spadek liczby osób narażonych na działanie dymu tytoniowego, co świadczy o tym, że surowe przepisy w zakresie palenia w miejscach publicznych oraz kampanie promujące zalety niepalenia tytoniu, takie jak unijna kampania „Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma” przynoszą rezultaty.”

Wśród wyników sondażu ogólnoeuropejskiego na temat nastawienia Europejczyków wobec palenia tytoniu znajdują się następujące informacje:

  • codziennie wypala się 14,2 papierosa, co stanowi nieznaczny spadek w porównaniu do wyników poprzedniego sondażu z 2009 r. - 14,4 papierosa dziennie,

  • Połowa ludności UE nigdy nie paliła: dane te nie zmieniły się w ciągu ostatnich trzech lat,

  • 61% obecnych palaczy próbowało już rzucić palenie, a co piąty podjął taką próbę w roku poprzedzającym sondaż,

  • pomimo iż odnotowano 17% spadek liczby osób narażonych na działanie dymu tytoniowego w restauracjach i barach, 14% obywateli UE zgłosiło, że było nadal narażonych na działanie dymu w restauracjach, a 28% - w kawiarniach i barach, w ciągu ostatnich 6 miesięcy,

  • 73% obywateli UE opowiada się za wprowadzeniem zabezpieczeń w celu ograniczenia nielegalnego handlu papierosami, nawet jeśli podnosi to ich cenę,

  • 33% osób palących i byłych palaczy w UE twierdzi, że ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów tytoniowych mają lub miały wpływ na ich postawę i zachowanie w stosunku do palenia.

Kontekst

Tytoń jest najczęstszą przyczyną możliwych do uniknięcia zgonów w UE. Z jego powodu co roku w UE przedwcześnie umiera 700 000 osób.

Aby ograniczyć palenie tytoniu w Unii Europejskiej, Komisja kontynuuje kompleksową politykę walki z tytoniem.

Szeroki wachlarz mechanizmów, działań i inicjatyw, w tym przepisy dotyczące walki z tytoniem, działania wspierające zapobieganie paleniu i zrywanie z nałogiem służą dalszej realizacji i wzmocnieniu polityki walki z tytoniem.

Przegląd dyrektywy z 2001 r. o wyrobach tytoniowych jest w toku i Komisja planuje przedłożenie swojego wniosku w drugiej połowie 2012 r. UE i wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały Ramową Konwencję Antytytoniową Światowej Organizacji Zdrowia (FCTC), która weszła w życie w lutym 2005 r.

Zalecenie Rady w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego przyjęte w 2009 r. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia i wdrożenia przepisów chroniących obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach publicznych, miejscach pracy i transporcie publicznym. W zaleceniu tym znalazł się też apel o zaostrzenie przepisów zakazujących palenia wraz ze środkami wspierającymi ochronę dzieci, zachęcanie do rzucania palenia i umieszczenie ostrzeżeń graficznych na opakowaniach papierosów.

W ramach podnoszenia świadomości na ten temat Komisja rozpoczęła w 2011 r. kampanię „Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma”. Kampania wkracza teraz w nową fazę w oparciu o sukces w pierwszym roku jej istnienia. Nowy program wpisuje się w pierwotną strategię kampanii „Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma” zakładającą, że powinna ona wywołać zmiany poprzez położenie większego nacisku na korzyści płynące z rzucenia palenia, zamiast podkreślania negatywnych skutków palenia dla zdrowia, motywując w ten sposób mężczyzn i kobiety w całej Europie do rzucenia palenia.

Dodatkowe informacje:

Eurobarometr:

http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm

Strona internetowa poświęcona polityce antynikotynowej:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_pl.htm

Kampania „Ekspalacze. Nic ich nie zatrzyma.”:

http://www.exsmokers.eu/pl-pl/index

Kontakt :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar