Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Ülemaailmne tubakavaba päev 2012: kogu Euroopa Liitu hõlmanud küsitlus näitab, et suurem osa Euroopa kodanikke toetab rangemaid piiranguid tubakatoodete tarbimisele

Brüssel, 30. mai 2012. Ülemaailmse tubakavaba päeva eelõhtul avaldab Euroopa Komisjon ELi uurimuse suhtumise kohta tubakasse. Keskmiselt 60% kodanikest toetab meetmeid, mis muudaksid tubakatooted vähem nähtavaks ja vähem ligitõmbavaks. Siia hulka kuulub näiteks see, et tubakatooted ei ole kauplustes nähtaval, aga ka ligitõmbavate maitsete ja värvide kasutamise kärpimine. Teised uuringus esitatud arvud annavad aga põhjust muretsemiseks. 28% 15aastastest ja vanematest ELi kodanikest suitsetavad ning 70% suitsetajatest ja endistest suitsetajatest tegi suitsetamisega algust enne 18. eluaastat.

Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli sõnas: „See, et suurem osa eurooplasi hakkab suitsetama varases nooruses, enne 18. sünnipäeva, on minu jaoks väga murettekitav. Nagu ma tänasel kohtumisel Maailma Terviseorganisatsiooni tubakakontrolli raamkonventsiooni sekretariaadi juhi, dr Nikogosianiga toonitasin, on see põhjus, miks olen otsustanud kindlalt tagada, et Euroopa täidab tubakatoodete reguleerimise rahvusvahelised kokkulepped ja vähendab muu hulgas sigarettide ligitõmbavust noorte seas. Nende ülesannete valguses koostabki Euroopa Komisjon praegu tubakatoodete direktiivi läbivaatamise ettepanekut.”

Uuringu mõnede positiivsete tulemuste kohta ütles volinik Dalli järgmist: „Mul on hea meel, et suurem osa kodanikke toetab rangemaid piiranguid tubakatoodete tarbimisele. Samuti on julgustav näha, et tubakasuitsuga kokkupuutuvate inimeste arv on märkimisväärselt langenud. See näitab, et ranged eeskirjad avalikus kohas suitsetamise kohta ning teadlikkuse tõstmine mittesuitsetamise eeliste kohta, nagu ELi kampaania „Eks- suitsetajad on peatamatud”, on andnud tulemusi.”

Järgnevalt mõned ELi uurimistulemused eurooplaste suhtumisest tubakasse.

  • Päevas suitsetatud sigarettide arv on 14,2; võrreldes eelmise, 2009. aasta uurimusega on see arv pisut vähenenud (toona 14,4 sigaretti päevas).

  • Pool ELi elanikkonnast pole kunagi suitsetanud: tasakaal ei ole viimase kolme aasta jooksul muutunud.

  • 61% suitsetajatest on juba proovinud suitsetamist maha jätta, uuringu tegemise aastale eelneva aasta jooksul on seda üritanud üks igast viiest suitsetajast.

  • Kuigi restoranides ja baarides suitsuga kokku puutuvate inimeste arv on vähenenud 17%, oli 14% ELi kodanikest viimase kuue kuu jooksul siiski suitsuga kokku puutunud restoranis ja 28% kohvikus või baaris.

  • 73% ELi kodanikest pooldab illegaalse sigaretikaubanduse piiramiseks sigarettidele turvaelementide paigaldamist, isegi kui see teeb sigaretid kallimaks.

  • 33% suitsetajaid ja endiseid suitsetajaid ütlevad, et hoiatused sigaretipakkidel on mõjutanud nende suhtumist suitsetamisse ja käitumist seoses suitsetamisega.

Taust

Tubakas on kõige olulisem välditava surma põhjustaja ELis. See põhjustab ELis igal aastal ligikaudu 700 000 enneaegset surma.

Et vähendada tubakatoodete tarbimist kogu Euroopa Liidus, jätkab komisjon ulatuslikku tubakatoodete tarbimise piiramise poliitikat.

Seda toetab ja tugevdab terve rida erinevaid mehhanisme, tegevusi ja algatusi, sealhulgas ka tubakatooteid reguleerivad õigusaktid ja suitsetamisest loobumise aktsioonid.

Praegu toimub 2001. aasta tubakatoodete direktiivi läbivaatamine ja komisjon kavatseb sellekohase õigusakti ettepaneku esitada 2012. aasta teisel poolel. EL ja kõik liikmesriigid on ratifitseerinud Maailma Terviseorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva raamkonventsiooni, mis jõustus 2005. aasta veebruaris.

Nõukogu soovituses suitsuvaba keskkonna kohta, mis võeti vastu 2009. aastal, innustatakse liikmesriike vastu võtma ja rakendama seadusi, mis kaitseksid inimesi tubakasuitsu eest suletud avalikes ruumides, töökohal ja ühistranspordis. Samuti soovitatakse tõhustada suitsetamisvastaseid seadusi ja toetavaid meetmeid laste kaitsmiseks, teha jõupingutusi suitsetamisest loobumiseks ja panna sigaretipakkidele pilthoiatused.

Teadlikkuse suurendamise kampaania osana algatas komisjon 2011. aastal kampaania „Eks-suitsetajad on peatamatud”. Esimese aasta edukate tulemuste alusel liigub see kampaania edasi uude etappi. Esialgsele strateegiale, et „Eks- suitsetajad on peatamatud” liidetakse juurde uuendatud programm, millega pööratakse rõhk suitsetamisega seotud negatiivsetelt tervisealastelt tagajärgedelt kasule, mida suitsetamisest loobumine annab. Sellega motiveeritakse mehi ja naisi kogu Euroopas suitsetamist maha jätma.

Lisateave:

Eurobaromeeter:

http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm

Tubakapoliitika veebileht:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_et.htm

Kampaania „Eks-suitsetajad on peatamatud”

http://www.exsmokers.eu/

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar