Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Světový den bez tabáku 2012: Podle výsledků celoevropského průzkumu většina občanů EU podporuje přísnější opatření pro boj proti kouření

Brusel 30. května 2012 − V předvečer Světového dne bez tabáku Evropská komise zveřejnila studii EU týkající se postojů k tabáku. V průměru 60 % občanů podporuje opatření usilující o menší viditelnost a atraktivitu tabáku: například umísťování tabákových výrobků v prodejnách na málo viditelných místech nebo omezení užívání atraktivních příchutí a barev. Jiné údaje jsou však znepokojující: 28 % občanů EU starších 15 let kouří a 70 % kuřáků a bývalých kuřáků si navyklo kouřit před dosažením 18 let.

Evropský komisař John Dalli, který je pověřen politikou v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele, uvedl: „Jsem hluboce znepokojen skutečností, že většina Evropanů začíná kouřit v raném mládí, ještě před 18. narozeninami. Z tohoto důvodu, jak jsem zdůraznil na dnešní schůzi s Dr. Nikogosianem, vedoucím sekretariátu Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku, jsem odhodlán zajistit, aby Evropa dodržela své mezinárodní závazky v oblasti regulace tabákových výrobků, včetně snižování přitažlivosti cigaret pro mladé lidi. V tomto duchu Evropská komise v současné době utváří návrh revize směrnice o tabákových výrobcích.“

Komisař Dalli okomentoval některé pozitivní výsledky průzkumu a přitom dodal: „Jsem povzbuzen širokou podporou občanů pro přísnější opatření na omezování spotřeby tabáku. Je rovněž potěšující vidět, že se podstatně snížil počet lidí, kteří jsou vystaveni tabákovému kouři. To ukazuje, že přísné předpisy omezující kouření na veřejných místech a opatření na zvyšování povědomí o výhodách nekouření – jako je kampaň EU „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ – již přinášejí výsledky.“

Zjištění vyplývající z průzkumu EU o postojích Evropanů k tabáku zahrnují:

  • Počet denně vykouřených cigaret činí 14,2, což představuje mírný pokles ve srovnání s předchozím průzkumem z roku 2009 (14,4 cigarety/den).

  • Polovina obyvatel EU nikdy nekouřila: míra prevalence se v posledních třech letech nezměnila.

  • 61 % současných kuřáků se již pokusilo přestat kouřit; každý pátý se o to pokusil v roce před zahájením průzkumu.

  • Přestože došlo k 17% poklesu počtu lidí, kteří jsou vystaveni tabákovému kouři v restauracích a barech, 14 % občanů EU stále uvedlo, že byli za posledních 6 měsíců vystaveni tabákovému kouři v restauracích a 28 % v kavárnách a barech.

  • 73 % občanů EU je pro zavedení ochranných prvků k omezení nezákonného obchodu s cigaretami, a to i kdyby to mělo vést k jejich zdražení.

  • 33 % kuřáků a bývalých kuřáků v EU uvádí, že zdravotní varování na baleních tabákových výrobků mají či měla vliv na jejich postoje a chování vůči kouření.

Souvislosti

Tabák je v EU nejčastější příčinou úmrtí, kterým by se dalo předejít. Každoročně si v EU vyžádá okolo 700 000 předčasných úmrtí.

Ke snížení spotřeby tabáku v celé Evropské unii prosazuje Komise nadále komplexní politiku boje proti tabáku.

K zachování a posílení politiky boje proti tabáku slouží široká škála mechanismů, aktivit a iniciativ včetně prevence, podpory odvykání a právních předpisů v oblasti regulace tabáku.

Probíhá přezkum směrnice o tabákových výrobcích z roku 2001 a Komise zamýšlí předložit svůj návrh ve druhé polovině roku 2012. EU a všechny členské státy ratifikovaly Rámcovou úmluvu WHO o kontrole tabáku, která vstoupila v platnost v únoru 2005.

Doporučení Rady o nekuřáckém prostředí, které bylo přijato roku 2009, vyzývá členské státy, aby přijaly a uplatňovaly předpisy zaměřené na ochranu občanů před expozicí tabákovému kouři na uzavřených veřejných místech, na pracovišti a ve veřejné dopravě. Toto doporučení také vyzývá k posílení zákonů omezujících kouření prostřednictvím podpůrných opatření zaměřených na ochranu dětí, podporu snah o odvyknutí kouření a umisťování obrazových varování na balíčcích cigaret.

Komise jako součást své informační činnosti zahájila v roce 2011 svou kampaň „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“. Kampaň nyní vstupuje do nové fáze, přičemž naváže na úspěch z prvního roku. Obnovený program vychází z původní strategie: kampaň „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“ by měla přinést změnu přesunutím důrazu z negativních zdravotních následků spojených s kouřením na pozitivní výhody toho, že se někdo stane „ ex-kuřákem“, a motivovat tak muže a ženy v celé Evropě, aby přestali kouřit.

Další informace:

Eurobarometr:

http://ec.europa.eu/health/eurobarometers/index_en.htm

Internetové stránky týkající se politiky v oblasti tabáku:

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Kampaň „Ex-kuřáci jsou nezastavitelní“:

http://www.exsmokers.eu/

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar