Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Resultattavlan för konsumentpolitiken visar var man hittar de bästa villkoren för konsumenterna i EU

Bryssel den 29 maj 2012 – I dag publiceras vårens resultattavla för konsumentpolitiken i samband med EU:s konsumentpolitiska toppmöte 2012. För andra året i rad sedan hösten 2009 visar den förbättringar i många EU-länder under 2011. De konsumentvillkor som mäts är t.ex. konsumenternas förtroende för myndigheter, detaljhandlare och konsumentorganisationer, produktsäkerhet, tvistlösningens effektivitet och hur nöjda konsumenterna är med klagomålshanteringen. Resultattavlan visar också att det fortfarande är svårare att handla över gränserna än i det egna landet, vilket innebär att konsumenterna går miste om ett större utbud och om besparingar som kan uppgå till så mycket som 204 miljarder euro per år.

– Jag uppmanar nationella beslutsfattare och berörda parter att använda dagens resultattavla för att se till att konsumenterna får bättre villkor, säger EU:s konsumentkommissionär John Dalli. Bara konsumenter som är medvetna om sina rättigheter och vet hur de ska tillvarata dem kan dra full nytta av den inre marknadens möjligheter till ökad innovation och tillväxt. Det är därför av avgörande betydelse att skapa de rätta förutsättningarna för att utnyttja den kraften till nytta för EU:s ekonomi, konsumenter och företag.

Resultattavlan

Resultattavlan för konsumentpolitiken visar vad den inre marknaden betyder för EU:s konsumenter i fråga om urval, priser och konsumentskydd. I vårens resultattavla för konsumentvillkor granskas integrationen av detaljhandelsmarknaderna och villkoren för konsumenterna i de olika länderna. Resultattavlan innehåller också ett index över konsumentvillkor, beräknat på grundval av lagstiftningens kvalitet för konsumenter och företag, tvistlösningens och klagomålshanteringens effektivitet, konsumenternas förtroende för myndigheter, återförsäljare, annonsörer och konsumentorganisationer samt förtroendet för produktsäkerheten på marknaden. Genom denna information kan EU-länderna mäta sina resultat över tiden. Resultattavlan bygger i huvudsak på undersökningar bland konsumenter och återförsäljare, uppgifter från Eurostat och information från EU-länderna.

De viktigaste resultaten

Bättre villkor för konsumenterna nationellt

2011 års index visar att villkoren för konsumenterna har förbättrats för andra året i rad sedan hösten 2009. De bästa villkoren hittar man i Luxemburg, Storbritannien, Danmark, Österrike, Irland, Finland, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Frankrike och Sverige (över EU-genomsnittet).

Glapp i e-handeln

Resultattavlan visar att näthandeln fortsätter att växa, men att den till stor del fortfarande är inhemsk, trots de stora möjligheter som gränsöverskridande handel kan innebära i fråga om större utbud och ökade besparingar. Det krävs därför ökade insatser för att utnyttja alla möjligheter som erbjuds genom en verklig digital inre marknad. Oron över utländska försäljare visar sig till stor del vara ogrundad, och konsumenterna kan därför känna större förtroende när de köper produkter från andra EU-länder. Den gränsöverskridande näthandeln framstår som minst lika tillförlitlig som inhemsk näthandel. Resultaten tyder på att det viktiga är att ge effektivare information om de mekanismer som finns för gränsöverskridande rådgivning, tillsyn och prövning genom nätverket för nationella tillsynsmyndigheter1 och europeiska konsumentcentrum, som erbjuder kostnadsfri hjälp och rådgivning för konsumenter som handlar på den inre marknaden.

Kunskaperna om konsumenternas rättigheter är oroväckande låga

Många konsumenter känner inte till vilka rättigheter de har. Bara 12 % av de tillfrågade i hela EU visste vilka rättigheter de har när det gäller garantier och ångerfrister eller vad de ska göra när de får varor de inte beställt. Många företag kände inte till vilka rättsliga skyldigheter de har gentemot konsumenterna. Bara 27 % av återförsäljarna visste t.ex. hur länge konsumenterna kan returnera felaktiga produkter.

Otillbörliga affärsmetoder består

Olagliga affärsmetoder finns fortfarande. Jämfört med 2010 har fler konsumenter och detaljhandlare i EU fått vilseledande reklam och erbjudanden, som till och med kan vara av bedräglig natur, och ännu fler har fått varor de inte har beställt.

Detta är särskilt oroväckande med tanke på att det är sju år sedan direktivet om otillbörliga affärsmetoder antogs. Det behövs därför mer aktiva åtgärder. Myndigheterna måste se till att de regler som finns för att skydda konsumenterna mot sådana metoder verkligen tillämpas, särskilt för att skydda utsatta grupper, och konsumenterna måste kunna känna igen och undvika sådana metoder. Det måste också bli möjligt att ha snabbare, enklare och billigare lösning av tvister med näringsidkare, både för näthandel och vanlig handel (se IP/11/1461). Kommissionen kommer att undersöka hur man kan förstärka tillsynen och öka konsumenternas förtroende för handel över gränserna. Under 2012 kommer denna fråga att behandlas i en rapport om genomförandet av direktivet om otillbörliga affärsmetoder2.

Vad händer i framtiden?

EU:s nya strategi för konsumentpolitiken under perioden 2014–2020 har som mål att stärka konsumenternas ställning och att öka deras kunskaper och förtroende. Genom denna strategi ska konsumenterna ges de verktyg de behöver för att delta aktivt på marknaden, så att den fungerar väl och konsumenterna kan dra nytta av det befintliga utbudet och tillvarata sina rättigheter på ett riktigt sätt. När de förslag som nu diskuteras om olika mekanismer för att lösa tvister med näringsidkare utanför domstol (dvs. alternativ tvistlösning och nätbaserade system för tvistlösning) har antagits kommer EU:s konsumenter att få hjälp med de problem de stöter på oberoende av var eller när de köper en vara eller tjänst i EU.

Hela resultattavlan:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Mer information:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm

MEMO/12/381

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24

1 :

Nätverket för konsumentskyddssamarbete.

2 :

Direktiv 2005/29/EG.


Side Bar