Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Spotrebiteľská hodnotiaca tabuľka ukazuje, kde v Európe majú spotrebitelia najlepšie podmienky

Brusel 29. máj 2012 – jarná spotrebiteľská hodnotiaca tabuľka, ktorá bola dnes zverejnená pri príležitosti Európskeho spotrebiteľského samitu 2012, ukazuje, že rok 2011 bol po zhoršení zaznamenanom v roku 2009 už druhým rokom, ktorý priniesol zlepšenie v mnohých krajinách EÚ. Podmienky spotrebiteľov sa merajú napríklad tým, do akej miery spotrebitelia dôverujú verejným orgánom, maloobchodníkom a spotrebiteľským organizáciám, akú majú dôveru v bezpečnosť výrobkov, účinnosť riešenia sporov a ako sú spokojní s vybavovaním sťažností. Hodnotiaca tabuľka takisto ukazuje, že aj naďalej spotrebitelia nemôžu za hranicami nakupovať rovnako jednoducho ako doma, a tak prichádzajú o možnosť väčšieho výberu a úspor. Išlo by o potenciálne úspory vo výške 204 miliárd EUR ročne.

John Dalli, komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „Vyzývam politických činiteľov a zainteresované strany na vnútroštátnej úrovni, aby výsledky dnešnej hodnotiacej tabuľky využili na vytváranie kvalitnejšieho prostredia pre spotrebiteľov. Iba spotrebitelia, ktorí sú si plne vedomí svojich práv a vedia, ako ich uplatňovať, môžu v plnej miere využívať potenciál jednotného trhu a podporovať tak inováciu a rast, a preto je nevyhnutné vytvárať podmienky, ktoré umožnia, aby sa tieto nesmierne možnosti využili v prospech európskeho hospodárstva, spotrebiteľov a podnikov.“

Hodnotiaca tabuľka

Spotrebiteľská hodnotiaca tabuľka poskytuje dôkazy a upozornenia týkajúce sa toho, ako sa vnútorný trh vyvíja z perspektívy spotrebiteľov EÚ, pokiaľ ide o výber, ceny a ochranu spotrebiteľských práv. Jarné vydanie („Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských podmienok“) sa venuje integrácii maloobchodného trhu a podmienkam spotrebiteľov v jednotlivých členských štátoch. Zahŕňa index spotrebiteľských podmienok, ktorý bol vypočítaný na základe kvality právnej úpravy týkajúcej sa spotrebiteľov a podnikov, účinnosti riešenia sporov a vybavovania sťažností, dôvery spotrebiteľov k verejným orgánom, maloobchodníkom, zadávateľom reklamy a spotrebiteľským orgánom a miery dôvery v bezpečnosť výrobkov na trhu. Tieto údaje umožňujú členským štátom priebežne porovnávať svoju výkonnosť. Hodnotiaca tabuľka je zostavená predovšetkým na základe prieskumov medzi spotrebiteľmi a maloobchodníkmi, údajov Eurostatu, ako aj informácií poskytnutých členskými štátmi.

Kľúčové zistenia

Pokrok dosiahnutý v súvislosti s podmienkami spotrebiteľov v jednotlivých členských štátoch

Index za rok 2011 ukazuje, že podmienky spotrebiteľov sa už po druhý krát od zhoršenia zaznamenaného v roku 2009 zlepšili. Najlepšie podmienky majú spotrebitelia v Luxemburgu, Spojenom kráľovstve, Dánsku, Rakúsku, Írsku, Fínsku, Holandsku, Belgicku, Nemecku, Francúzsku a Švédsku (tieto členské štáty sú nad priemerom EÚ).

Nedostatky v oblasti elektronického obchodu

Z hodnotiacej správy vyplýva, že napriek tomu, že elektronický obchod je na vzostupe, stále zostáva obmedzený na domáci trh, aj napriek jasnému potenciálu, ktorý predstavuje z hľadiska výberu a úspor pri cezhraničnom obchodovaní. Treba zvýšiť úsilie, aby sa plne využívali výhody skutočne jednotného digitálneho trhu. Spotrebitelia môžu s väčšou dôverou nakupovať z iných krajín EÚ, pretože ich obavy v súvislosti so zahraničnými predajcami sa ukázali byť zväčša neopodstatnené a cezhraničný elektronický obchod sa zdá byť prinajmenšom taký spoľahlivý ako domáci elektronický obchod. Zistenia naznačujú, že kľúčovú úlohu zohráva účinnejšia informovanosť o existujúcom cezhraničnom poradenstve a mechanizmoch presadzovania práva a mechanizmoch nápravy (sieť vnútroštátnych orgánov presadzovania práva1 a európske spotrebiteľské centrá, ktoré poskytujú pomoc a poradenstvo spotrebiteľom nakupujúcim na jednotnom trhu).

Znalosti o spotrebiteľských právach sú znepokojujúco malé

Mnohí spotrebitelia nepoznajú svoje práva. Iba 12 % respondentov v celej EÚ vedelo odpovedať na otázky týkajúce sa ich spotrebiteľských práv v súvislosti so zárukami, čakacími dobami a prípadmi, keď im je doručený tovar, ktorý si nikdy neobjednali. Mnohé podniky si neboli vedomé svojich zákonných povinností voči zákazníkom. Napríklad iba 27 % maloobchodníkov vedelo, aká dlhá je lehota, počas ktorej majú spotrebitelia nárok na vrátenie chybných výrobkov.

Pretrvávajú nekalé obchodné praktiky

Nezákonné obchodné praktiky stále existujú. V porovnaní s rokom 2010 sa viac spotrebiteľov EÚ stretlo s reklamami a ponukami, ktoré boli zavádzajúce a klamlivé alebo dokonca išlo o podvod, a mnohým bol doručený tovar, ktorý si nikdy neobjednali.

Skutočnosť, že takéto praktiky pretrvávajú aj 7 rokov po prijatí smernice o nekalých obchodných praktikách, je dôvodom na znepokojenie a k riešeniu tohto problému treba pristupovať aktívnejšie. Orgány musia presadzovať predpisy, ktoré už existujú, aby pred takýmito praktikami chránili spotrebiteľov, najmä zraniteľných spotrebiteľov. Spotrebitelia musia mať lepšiu pozíciu na to, aby takéto praktiky dokázali odhaliť a mohli sa im vyhnúť, a treba mať k dispozícii rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie riešenia, pokiaľ ide o spory s obchodníkmi pri obchodovaní na internete aj mimo neho (pozri IP/11/1461). Komisia preskúma spôsoby, akými možno urýchliť presadzovanie práva, aby sa posilnila dôvera spotrebiteľov v cezhraničné transakcie. Táto problematika bude zahrnutá do správy za rok 2012 o vykonávaní smernice o nekalých obchodných praktikách.2

Perspektívy do budúcnosti

Nová spotrebiteľská agenda EÚ na roky 2014 – 2020 je zameraná na posilnenie pozície spotrebiteľov a zvyšovanie ich informovanosti a dôvery tým, že budú mať k dispozícii nástroje, vďaka ktorým sa budú môcť aktívne podieľať na trhu, využívať jeho výhody vo svoj prospech, uplatňovať svoje právo výberu a náležite presadzovať svoje práva. Prostredníctvom prijatia návrhov týkajúcich sa mechanizmov na riešenie sporov s obchodníkmi mimosúdnou cestou (Alternatívne a on-line riešenie sporov - ADR/ODR), o ktorých sa v súčasnosti rokuje, sa európskym spotrebiteľom zabezpečí pomoc pri riešení ich problémov, kdekoľvek a akokoľvek si v rámci EÚ zakúpia výrobok alebo službu.

Kompletná hodnotiaca tabuľka:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm

MEMO/12/381

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľov (CPC)

2 :

Smernica 2005/29/ES


Side Bar