Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Tablica wyników dla rynków konsumenckich pokazuje, gdzie w Europie panują najlepsze warunki dla konsumentów

Bruksela, 29 maja 2012 r. - Z wiosennej tablicy wyników dla rynków konsumenckich, opublikowanej dzisiaj przy okazji Europejskiego szczytu konsumentów 2012, wynika, że w 2011 r., a zatem przez kolejny rok po załamaniu w 2009 r., w wielu państwach UE odnotowano poprawę sytuacji. Warunki dla konsumentów są analizowane m.in. pod kątem zaufania konsumentów do władz, sprzedawców i organizacji konsumenckich, a także pod względem przekonania konsumentów o bezpieczeństwie produktów, skuteczności rozwiązywania sporów oraz zadowolenia ze sposobu załatwiania skarg. Z tablicy wynika także, że zakupy transgraniczne nadal nie są dla konsumentów równie łatwe, co zakupy w kraju, przez co tracą oni możliwości większego wyboru i oszczędności, które przyniosłyby potencjalne zyski szacowane na 204 mld euro rocznie.

John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: Wzywam decydentów z państw członkowskich i zainteresowane podmioty, by wykorzystali dane z opublikowanej dziś tablicy w celu zapewnienia sprzyjającego otoczenia dla konsumentów. Tylko konsumenci, którzy są świadomi swoich praw i wiedzą, jak czynić z nich użytek, mogą w pełni wykorzystywać potencjał jednolitego rynku na rzecz zwiększenia innowacyjności i wzrostu gospodarczego. Konieczne jest zatem stworzenie odpowiednich warunków, które pozwolą na uruchomienie tego potencjału z korzyścią dla europejskiej gospodarki, dla konsumentów i przedsiębiorstw w UE.”

Tablica wyników dla rynków konsumenckich

Tablica wyników dla rynków konsumenckich dostarcza informacji i sygnałów ostrzegawczych na temat funkcjonowania jednolitego rynku z punktu widzenia konsumentów w UE pod względem możliwości wyboru, cen i ochrony praw konsumenta. Wiosenna edycja (tablica wyników dla warunków konsumenckich) poświęcona jest integracji rynku detalicznego oraz krajowej sytuacji konsumentów. Tablica ta obejmuje indeks sytuacji konsumentów, obliczany na podstawie jakości uregulowań prawnych dotyczących konsumentów i przedsiębiorstw, skuteczności rozstrzygania sporów i rozpatrywania skarg, zaufania konsumentów do władz, sprzedawców, reklamodawców i organizacji konsumenckich, oraz stopnia zaufania do bezpieczeństwa produktów na rynku. Dane te pozwalają państwom członkowskim na porównywanie swoich wyników w perspektywie czasowej. Tablica opracowywana jest głównie na podstawie badań konsumentów i sprzedawców, danych Eurostatu oraz informacji otrzymanych od państw członkowskich.

Najważniejsze wnioski

Poprawa sytuacji konsumentów w poszczególnych państwach

Indeks za 2011 r. wykazuje poprawę sytuacji konsumentów przez drugi kolejny rok po załamaniu w 2009 r. Najlepsze warunki dla konsumentów panują w Luksemburgu, Zjednoczonym Królestwie, Danii, Austrii, Irlandii, Finlandii, Niderlandach, Belgii, w Niemczech, Francji i Szwecji (państwa członkowskie, których wyniki przekraczają średnią w UE).

Nierównowaga w handlu elektronicznym

Tablica wyników pokazuje, że choć handel elektroniczny ciągle się rozwija, wciąż jednak ogranicza się głównie do rynków krajowych, pomimo oczywistych możliwości większego wyboru i oszczędności, jakie oferuje handel transgraniczny. Należy bardziej skutecznie działać na rzecz osiągnięcia pełnych korzyści z prawdziwie jednolitego cyfrowego rynku. Konsumenci mogą traktować z większym zaufaniem zakupy w innych państwach UE, gdyż okazuje się, że ich obawy dotyczące zagranicznych sprzedawców są w dużej mierze nieuzasadnione, a transgraniczny handel elektroniczny jest co najmniej tak samo rzetelny, jak analogiczne transakcje krajowe. Można z tego wnioskować, że konieczne jest bardziej skuteczne informowanie o istniejących mechanizmach poradnictwa, egzekwowania prawa i dochodzenia roszczeń w zakresie handlu transgranicznego. Informacji takich udziela sieć krajowych organów egzekwowania prawa1 oraz Europejskie Centra Konsumenta, które zapewniają bezpłatną pomoc i porady konsumentom dokonującym zakupów na jednolitym rynku.

Niepokojąco słaba znajomość praw konsumenta

Wielu konsumentów nie zna swoich praw. Tylko 12% ankietowanych w całej UE było w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące praw konsumenta w zakresie gwarancji, okresu, w którym można odstąpić od umowy, oraz praw przysługujących w sytuacji, gdy otrzyma się niezamówione towary. Wiele przedsiębiorstw nie zdawało sobie sprawy ze swoich obowiązków prawnych wobec konsumentów. Na przykład tylko 27% detalistów wiedziało, przez jaki okres konsumenci mają prawo do zwrotu wadliwych produktów.

Utrzymujące się nieuczciwe praktyki handlowe

Nadal zdarza się, że przedsiębiorstwa stosują praktyki niezgodne z prawem. Od 2010 r. wzrosła liczba konsumentów i sprzedawców w UE, którzy zetknęli się z reklamami i ofertami, które wprowadzały w błąd lub nawet zawierały elementy oszustwa. Coraz więcej osób otrzymuje też towary, których nigdy nie zamawiało.

Siedem lat po przyjęciu dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych takie zjawiska są powodem do niepokoju i trzeba im bardziej aktywnie przeciwdziałać. Władze muszą egzekwować już istniejące przepisy chroniące konsumentów, w szczególności tych o słabszej pozycji, przed takimi praktykami, a konsumenci muszą być w stanie wykrywać takie praktyki i ich unikać. Należy też zapewnić szybsze, łatwiejsze i tańsze możliwości rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami, zarówno drogą internetową, jak i poza środowiskiem on-line (zob IP/11/1461). Komisja przeanalizuje możliwości lepszego egzekwowania prawa, dzięki którym wzrośnie zaufanie konsumentów do transakcji transgranicznych. Zostaną one przedstawione w sprawozdaniu z 2012 r. z wdrożenia dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych.2

Perspektywy

Nowy unijny program na rzecz konsumentów na lata 2014-2020 ma na celu wzmocnienie pozycji konsumentów oraz zwiększanie ich świadomości i zaufania poprzez zapewnienie im środków umożliwiających aktywne uczestnictwo w rynku, czerpanie z niego korzyści i korzystanie z możliwości wyboru, a także gwarantujących im właściwe egzekwowanie ich praw. Gdy zostaną przyjęte rozpatrywane obecnie propozycje mechanizmów pozasądowego rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami (alternatywne metody rozstrzygania sporów i internetowy system rozstrzygania sporów), europejscy konsumenci będą mogli łatwiej znaleźć rozwiązanie swoich problemów, niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób zakupili produkt lub usługę w UE.

Pełna tablica wyników:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/consumers/index_pl.htm

MEMO/12/381

Kontakt :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Sieć współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC)

2 :

Dyrektywa 2005/29/WE


Side Bar