Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persmededeling

Consumentenscorebord laat zien waar de consumentenvoorwaarden het beste zijn in Europa

Brussel, 29 mei 2012 – Uit de voorjaarseditie van het consumentenscorebord zoals vandaag gepubliceerd op de Europese consumententop 2012, blijkt dat de situatie in 2011 voor het tweede jaar sinds het najaar van 2009 in veel EU-landen is verbeterd. Consumentenvoorwaarden worden gemeten aan de hand van bijvoorbeeld consumentenvertrouwen in autoriteiten, detailhandelaren en consumentenorganisaties, productveiligheid, doeltreffendheid van geschillenbeslechting en tevredenheid over klachtenbehandeling. Uit het scorebord blijkt ook dat consumenten nog steeds niet even gemakkelijk grensoverschrijdend als binnenlands kunnen winkelen, waardoor ze keuzemogelijkheden en besparingen mislopen en daarmee potentieel een bedrag van 204 miljard EUR per jaar.

John Dalli, commissaris voor Gezondheid en Consumentenbeleid, zei hierover het volgende: "Ik roep nationale beleidsmakers en belanghebbenden op de resultaten van dit scorebord te gebruiken om een hoogwaardige omgeving voor consumenten. Alleen consumenten die hun rechten kennen en weten hoe deze te gebruiken, kunnen het potentieel van de gemeenschappelijke markt voor innovatie en groei volledig benutten; voor deze consumentenkracht de juiste voorwaarden scheppen is cruciaal voor de Europese economie, consumenten en het Europese bedrijfsleven dus cruciaal."

Het scorebord

Het consumentenscorebord laat de prestaties van de interne markt voor de EU-consumenten zien wat keuze, prijzen en bescherming van consumentenrechten betreft, en het attendeert op eventuele tekortkomingen. De voorjaarseditie van het scorebord ("Scorebord van de consumentenvoorwaarden") geeft een beeld van de integratie van de detailhandelsmarkt en de voorwaarden voor consumenten in de verschillende landen. Het omvat de index van de consumentenvoorwaarden, die wordt bepaald door de kwaliteit van de regelgeving voor consumenten en het bedrijfsleven, de doeltreffendheid van geschillenbeslechting en klachtenbehandeling, het consumentenvertrouwen in autoriteiten, detailhandelaren, adverteerders en consumentenorganisaties, en het vertrouwen in de veiligheid van producten op de markt. De lidstaten kunnen met behulp van deze gegevens hun prestaties over een bepaalde periode meten. De gegevens van het scorebord zijn met name gebaseerd op enquêtes bij consumenten en detailhandelaren, gegevens van Eurostat en van lidstaten ontvangen informatie.

Voornaamste bevindingen

Verbetering van de consumentenvoorwaarden in de lidstaten

Uit de index van 2011 blijkt dat de consumentenvoorwaarden voor het tweede jaar sinds het najaar van 2009 zijn verbeterd. De beste consumentenvoorwaarden worden geboden in Luxemburg, het VK, Denemarken, Oostenrijk, Ierland, Finland, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zweden (lidstaten die op dit punt boven het EU-gemiddelde liggen).

De kloof inzake elektronische handel

Uit het scorebord blijkt dat de elektronische handel nog steeds toeneemt, maar grotendeels binnenlands plaatsvindt, ondanks de duidelijke keuze- en besparingsmogelijkheden bij grensoverschrijdende handel. De inspanningen moeten worden opgevoerd om de voordelen van een werkelijk gemeenschappelijke digitale markt ten volle te benutten. Consumenten kunnen meer vertrouwen in het winkelen in andere EU-landen hebben, want hun bedenkingen bij buitenlandse verkopers zijn goeddeels ongegrond gebleken en grensoverschrijdende elektronische handel blijkt minstens zo betrouwbaar als binnenlandse elektronische handel te zijn. De bevindingen wijzen erop dat een doeltreffendere voorlichting over bestaande grensoverschrijdende advies-, handhavings- en verhaalmechanismen (netwerk van nationale handhavingsinstanties1, en de European Consumer Centres (Europese consumentencentra), die aan consumenten die op de gemeenschappelijke markt kopen gratis hulp en advies bieden) een sleutelrol kan spelen.

Kennis over consumentenrechten zorgwekkend laag

Veel consumenten kennen hun rechten niet. Maar 12% van de respondenten in de EU kon vragen beantwoorden over hun consumentenrechten op het gebied van garanties, bedenkperiodes en over wat te doen als zij ongevraagd goederen ontvangen. Veel ondernemingen waren zich niet bewust van hun wettelijke verplichtingen jegens consumenten. Zo wist maar 27% van de detailhandelaren binnen welke periode consumenten producten met gebreken moeten terugsturen.

Oneerlijke handelspraktijken duren voort.

Onwettige handelspraktijken duren voort. Sinds 2010 worden er meer EU-consumenten en detailhandelaren geconfronteerd met misleidende, bedrieglijke of zelfs frauduleuze advertenties en nog veel meer van hen hebben ongevraagd goederen ontvangen.

Dit is 7 jaar na de vaststelling van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken reden tot zorg en moet actiever worden aangepakt. De autoriteiten moeten de reeds bestaande regels voor de bescherming van consumenten, met name kwetsbare consumenten, tegen dit soort praktijken handhaven; consumenten moeten worden aangemoedigd die praktijken te herkennen en te vermijden, en het moet mogelijk zijn snellere, eenvoudigere en goedkopere oplossingen te vinden voor geschillen met handelaren, zowel online als offline (zie IP/11/1461). De Commissie zal kijken naar wegen om de handhaving te versterken, zodat het consumentenvertrouwen in grensoverschrijdende transacties groter wordt. Dit zal in 2012 zijn weerslag vinden in een rapport over de uitvoering van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken2.

De toekomst

De nieuwe EU-consumentenagenda 2014-2020 is erop gericht consumenten mondiger te maken en hun vertrouwen te versterken, door hun de hulpmiddelen te geven die zij nodig hebben om actief aan de markt deel te nemen, hun voordeel daarmee te doen, gebruik te kunnen maken van hun keuzevrijheid, en hun rechten te laten respecteren. Als de voorstellen voor mechanismen voor geschillenbeslechting met handelaren zonder gang naar de rechter (alternatieve en online geschillenbeslechting) eenmaal zijn aangenomen, zullen deze de Europese consumenten bij het oplossen van problemen behulpzaam zijn, ongeacht waar en hoe die consumenten een product of dienst kopen in de EU.

Volledig scorebord:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Meer informatie:

http://ec.europa.eu/consumers/index_nl.htm

MEMO/12/381

Contactpersonen:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Samenwerkingsnetwerk Voor Consumentenbescherming (CPC)

2 :

Richtlijn 2005/29/EG


Side Bar