Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kuluttajien tulostaulu osoittaa kuluttajien kannalta parhaat tilanteet Euroopassa

Bryssel 29. toukokuuta 2012 – Tänään European Consumer Summit 2012 ‑kuluttajakonferenssin yhteydessä julkaistu kuluttajien tulostaulu osoittaa, että vuonna 2011 monissa EU-maissa oli nähtävissä parannuksia – jo toisena peräkkäisenä vuonna vuoden 2009 laskun jälkeen. Kuluttajatilannetta mitataan esimerkiksi sillä, miten kuluttajat luottavat viranomaisiin, vähittäismyyjiin ja kuluttajajärjestöihin sekä tuotteiden turvallisuuteen, miten tehokkaasti kiistoja ratkaistaan ja miten tyytyväisiä valitusten käsittelyyn ollaan. Tulostaulusta käy myös ilmi, että kuluttajat eivät edelleenkään voi tehdä ostoksia yhtä helposti rajojen yli kuin kotimaassaan, minkä vuoksi heidän valinnanvaransa ei lisäänny eivätkä he saa säästöjä, joiden mahdollinen suuruus voisi olla jopa 204 miljardia euroa vuodessa.

”Kehotan jäsenvaltioiden poliittisia päättäjiä ja sidosryhmiä tutustumaan tänään julkaistun tulostaulun tuloksiin ja käyttämään niitä perustana pyrittäessä luomaan laadukas toimintaympäristö kuluttajille. Vain kuluttajat, jotka ovat tietoisia oikeuksistaan ja osaavat käyttää niitä, voivat hyödyntää sisämarkkinoiden potentiaalia täysimääräisesti innovaatioiden ja kasvun vahvistamiseksi. Niinpä onkin olennaisen tärkeää luoda oikeanlaiset olosuhteet, joissa tämä voima voidaan valjastaa niin, että siitä on hyötyä Euroopan taloudelle, kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille”, totesi terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli.

Tulostaulu

Kuluttajien tulostaulu osoittaa, miten sisämarkkinat toimivat EU:n kuluttajien kannalta valinnanvaran, hintojen ja oikeuksien suojelun osalta. Kevään julkaisussa (”kuluttajatilanteen tulostaulu”) tarkastellaan vähittäismarkkinoiden yhdentymistä ja kuluttajien tilannetta jäsenvaltioissa. Siihen sisältyy kuluttajatilanneindeksi, joka on laskettu ottaen huomioon kuluttajia ja elinkeinonharjoittajia koskevan sääntelyn laatu, kiistojen ratkaisun ja valitusten käsittelyn tehokkuus, kuluttajien luottamus viranomaisiin, vähittäismyyjiin ja kuluttajajärjestöihin sekä luottamus tuotteiden turvallisuuteen markkinoilla. Tietojen perusteella jäsenvaltiot voivat vertailla suoriutumistaan eri aikoina. Tulostaulu perustuu pääasiassa kuluttajia ja vähittäismyyjiä koskeviin kyselyihin, Eurostatin tietoihin sekä jäsenvaltioilta saatuihin tietoihin.

Keskeiset havainnot

Kuluttajatilanteen paraneminen jäsenvaltioissa

Vuoden 2011 indeksi osoittaa, että kuluttajien tilanne on parantunut jo toisena peräkkäisenä vuonna vuoden 2009 laskun jälkeen. Paras tilanne kuluttajilla on Luxemburgissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Itävallassa, Irlannissa, Suomessa, Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa, Ranskassa ja Ruotsissa (nämä jäsenvaltiot ovat EU:n keskiarvon yläpuolella).

Sähköisen kaupankäynnin puutteet

Tulostaulu osoittaa, että vaikka sähköinen kaupankäynti on kasvussa, se on edelleen pitkälti kotimaista huolimatta rajatylittävän kaupan selkeästä valinnanvaraan ja säästöihin liittyvästä potentiaalista. Toimia on tehostettava, jotta voitaisiin hyödyntää täysimittaisesti todellisia digitaalisia sisämarkkinoita. Kuluttajat voivat suhtautua luottavaisemmin ostosten tekemiseen muista EU-maista, koska ulkomaisiin myyjiin kohdistuvat epäilykset osoittautuivat tulostaulun mukaan suureksi osaksi perusteettomiksi ja valtioiden rajat ylittävä verkkokauppa vaikuttaa olevan yhtä luotettavaa kuin kotimainen verkkokauppa. Havaintojen perusteella avainasemassa on tehokkaampi tiedottaminen nykyisestä rajatylittävään kauppaan liittyvästä neuvonnasta, täytäntöönpanon valvonnasta ja valitusmekanismeista (kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten verkosto1 ja Euroopan kuluttajakeskukset, jotka antavat maksutonta apua ja neuvontaa sisämarkkinoilla asioiville kuluttajille).

Tietoisuus kuluttajien oikeuksista huolestuttavan vähäistä

Monet kuluttajat eivät tunne oikeuksiaan. Vain 12 prosenttia vastaajista koko EU:ssa osasi vastata kysymyksiin kuluttajien oikeuksista, jotka liittyvät takuuseen ja harkinta-aikaan, ja tiesi, mitä tehdä, jos he saavat tavaroita, joita eivät ole tilanneet. Monet yritykset eivät olleet tietoisia laillisista velvoitteistaan kuluttajia kohtaan. Esimerkiksi ainoastaan 27 prosenttia vähittäismyyjistä tiesi, minkä ajan kuluessa kuluttajien on palautettava vialliset tuotteet.

Sopimattomat kaupalliset menettelyt jatkuvat

Laittomia liiketoimintakäytäntöjä esiintyy sitkeästi. Vuoteen 2010 verrattuna useammat EU:n kuluttajat ja vähittäismyyjät ovat saaneet mainoksia ja tarjouksia, jotka olivat harhaanjohtavia ja petollisia tai jopa vilpillisiä, ja vielä useammat ovat saaneet tavaroita, joita he eivät ole tilanneet.

Tämä on huolestuttavaa seitsemän vuotta sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin hyväksymisen jälkeen, ja asiaan on puututtava aktiivisemmin. Viranomaisten on pantava täytäntöön nykyiset säännöt, joilla jo suojataan kuluttajia, etenkin heikommassa asemassa olevia kuluttajia, tällaisilta käytännöiltä. Kuluttajille on myös annettava vaikutusmahdollisuuksia, että he pystyvät havaitsemaan ja välttämään tällaiset käytännöt, ja kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten – sekä perinteisiin liiketoimiin että verkkokauppaan liittyvien – kiistojen ratkaisuun on löydettävä nopeampia, helpompia ja edullisempia ratkaisuja (ks. IP/11/1461). Komissio pyrkii löytämään tapoja, joilla täytäntöönpanoa voidaan tehostaa niin, että saadaan lisättyä kuluttajien luottamusta rajatylittävään kauppaan. Asiaa käsitellään vuonna 2012 raportissa, joka koskee sopimattomista kaupallisista käytännöistä annetun direktiivin2 täytäntöönpanoa.

Tulevat toimet

Uudella EU:n kuluttaja-asioiden toimintaohjelmalla vuosiksi 2014–2020 pyritään parantamaan kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja vahvistamaan tietämystä ja luottamusta antamalla heille välineitä, joilla he voivat osallistua aktiivisesti markkinoiden toimintaan, saada ne toimimaan itselleen suotuisalla tavalla, harjoittaa valintamahdollisuuksiaan ja edellyttää oikeuksiensa asianmukaista noudattamista. Kunhan käsiteltävänä olevat ehdotukset mekanismeista, joilla kuluttajariidat saadaan ratkaistua ilman tuomioistuinkäsittelyä (vaihtoehtoinen riidanratkaisu ADR ja verkkovälitteinen vaihtoehtoinen riidanratkaisu ODR), saadaan hyväksyttyä, Euroopan kuluttajien on helpompi ratkaista ongelmansa riippumatta siitä, missä tai miten he ovat ostaneet tuotteen tai palvelun EU:ssa.

Tulostaulu kokonaisuudessaan:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm

MEMO/12/381

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Kuluttajansuojaa käsittelevä yhteistyöverkosto (CPC-verkosto).

2 :

Direktiivi 2005/29/EY.


Side Bar