Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Tarbijate tulemustabel näitab, kus Euroopas on tarbijatel parimad tingimused

Brüssel, 29. mai 2012. Täna Euroopa tarbijate 2012. aasta tippkohtumise puhul avaldatud kevadine tarbijate tulemustabel näitab, et 2011. aastal paranes olukord mitmes Euroopa Liidu riigis. Paranemine jätkus juba teist aastat pärast langust 2009. aastal. Tarbijatingimuste puhul mõõdetakse tarbijate usaldust ametiasutuste, jaemüüjate ja tarbijaorganisatsioonide ning toodete ohutuse, vaidluste tõhusa lahendamise ja kaebuste rahuldava käsitlemise vastu. Tulemustabelist selgub ka, et tarbijad ei saa ikka veel teha piiriüleseid oste sama kergelt kui kodus, mistõttu nad ei saa kasutada suuremat säästuvõimalust, millega võiksid võita aastas kuni 204 miljardit eurot.

Euroopa Komisjoni tervishoiu- ja tarbijapoliitika volinik John Dalli ütles: „Ma kutsun liikmesriikide poliitikuid ja huvirühmi üles kasutama tänaseid tulemustabeli tulemusi ja looma tarbijatele kõrgetasemeline keskkond. Ainult tarbijad, kes teavad oma õigusi ja oskavad neid kasutada, võivad täielikult rakendada ühtse turu võimalusi edendada innovatsiooni ja majanduskasvu. Seega on väga oluline luua õiged tingimused, et rakendada see jõud Euroopa majanduse, tarbijate ja äritegevuse heaks.”

Tulemustabel

Tarbijaturu tulemustabel näitab, millised on ELi tarbija jaoks ühtse turu toimimise eelised ja puudused, võttes arvesse kaubavalikut, hinda ning tarbijate õiguste kaitset. Tarbijaturu tulemustabeli kevadväljaandes jälgitakse jaeturu integreerumist ja tarbijate olukorda riigiti. See hõlmab tarbijatingimuste indeksit, mis arvutatakse tarbijaid ja ettevõtlust käsitlevate õigusaktide, vaidluste ja kaebuste lahendamise tõhususe alusel, tarbijate usalduse alusel ametiasutustesse, jaemüüjatesse, reklaamijatesse ja tarbijakaitseorganisatsioonidesse, ning usalduse alusel turulolevate toodete ohutusse. Nende andmete alusel saavad liikmesriigid oma arengut mõõta. Tulemustabeli andmed põhinevad tarbijate ja jaemüüjate küsitlustel, Eurostati andmetel ning samuti liikmesriikide andmetel.

Põhijäreldused

Tarbijate olukorra areng riigiti

2011. aasta indeks näitab, et tarbijate tingimused paranevad teist aastat järjest pärast langust 2009. aastal. Parimad tarbijatingimused on Luksemburgis, Ühendkuningriigis, Taanis, Austrias, Iirimaal, Soomes, Madalmaades, Belgias, Saksamaal, Prantsusmaal ja Rootsis, mis kõik ületavad ELi keskmise taseme.

Lõhe e-kaubanduses

Tulemustabel näitab, et kuigi e-kaubandus kasvab, on see suures osas riigisisene, hoolimata sellest, et piiriüleselt on suurem valik ja paremad säästuvõimalused. Tuleb teha jõupingutusi, et ära kasutada tõeliselt ühtse digitaalse turu eeliseid. Tarbijad võivad julgemini osta teistest ELi riikidest, kuna tabelist selgub, et nende kartused välismaiste müüjate ees on suures osas põhjendamatud ning piiriülene internetikaubandus on vähemalt sama usaldusväärne kui riigisisene internetikaubandus. Tulemuste põhjal võib järeldada, et äärmiselt oluline on anda paremat teavet piiriülest kaubandust käsitlevate juhiste ning jõustamise ja hüvitamise mehhanismide kohta (riiklike jõustamisasutuste võrgustik1 ning Euroopa tarbijate keskused, kes annavad tasuta abi ja nõu ühisturul oste tegevatele tarbijatele).

Tarbijate teadmised on murettekitavalt väikesed

Paljud tarbijad ei tea oma õigusi. Ainult 12% vastanutest üle kogu ELi oskasid vastata küsimustele tarbijaõiguste kohta seoses garantiide ja tagastamisajaga ning selle kohta, mida teha juhul, kui nad on saanud kauba, mida pole tellinud. Paljud ettevõtted ei olnud teadlikud oma juriidilistest kohustustest tarbijate ees. Näiteks teadis ainult 27% jaemüüjatest, kui pika aja jooksul on tarbijatel õigus defektseid kaupu tagastada.

Ebaausad kaubandustavad kestavad

Illegaalsed kaubandustavad kestavad. Alates 2010. aastast on rohkem ELi tarbijaid ja jaemüüjaid kohanud eksitavaid ja petlikke või isegi kuritahtlikke reklaame ja pakkumisi ning palju enam inimesi on saanud kaupu, mida nad pole tellinud.

Seitse aastat pärast ebaausate kaubandustavade direktiivi vastuvõtmist tekitab see muret ja sellega tuleb aktiivsemalt tegelda. Ametiasutused peavad tarbijate, eelkõige haavatavate tarbijate kaitsmiseks jõustama juba olemasolevad eeskirjad ebaausate kaubandustavade vastu. Tarbijatele tuleb anda võimalus selliseid kaubandustavasid märgata ja vältida ning peab leidma kiiremad, kergemad ja odavamad viisid vaidluste pidamiseks kauplejatega nii interneti teel kui ka otse (vt IP/11/1461). Komisjon hakkab uurima viise, kuidas tugevdada eeskirjade jõustamist, et suureneks tarbijate usaldus piiriüleste tehingute suhtes. Kõik see pannakse kirja ebaausate kaubandustavade direktiivi2 rakendamise 2012. aasta aruandesse.

Vaadates tulevikku

Uue ELi tarbijakaitse tegevuskavaga aastateks 2014-2020 tahetakse anda tarbijale rohkem õigusi ja tõsta nende teadlikkust ja usaldust, andes neile vahendid, millega turul aktiivselt osaleda, turg enda heaks tööle panna, kasutada valikuvõimalust ja oma õiguse täide viia. Praegu arutusel olevad ettepanekud selle kohta, kuidas lahendada vaidlused kauplejatega ilma kohtusse minemata, aitavad Euroopa tarbijatel lahendada probleeme kogu ELis, olenemata sellest, mis moel või kus nad oma kaupu või teenuseid ostavad.

Täielik tulemustabel:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm#5CMS

Täiendav teave:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/editions/cms7_en.htm

MEMO/12/381

Kontaktisikud :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Tarbijakaitsealase koostöö võrgustik.

2 :

Direktiiv 2005/29/EÜ


Side Bar