Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU ifrågasätter Argentinas importrestriktioner

Bryssel den 25 maj 2012 – EU anmäler i dag Argentinas importrestriktioner till Världshandelsorganisationen (WTO) i Genève. Enligt WTO:s tvistlösningsregler begär EU först samråd med Argentina för att få importrestriktionerna upphävda, eftersom de drabbar EU:s handel och investeringar. Restriktionerna omfattar bl.a. Argentinas system med importlicenser, särskilt rutinerna för att få importlicens, samt företagens skyldighet att balansera import mot export. Detta är första steget i WTO:s system för tvistlösning. Om man inte kommer fram till någon lösning inom 60 dagar kan EU begära att WTO tillsätter en panel som ska undersöka om Argentinas restriktioner är lagliga.

– Argentinas importrestriktioner strider mot reglerna för världshandeln och måste bort. Åtgärderna skadar EU:s näringsliv högst påtagligt: de leder till färre jobb och de drabbar ekonomin som helhet, säger EU:s handelskommissonär Karel De Gucht. Det är uppenbart att handels- och investeringsklimatet i Argentina försämras, så jag har inget annat val än att ta itu med Argentinas protektionistiska importregler och se till att reglerna för fri och rättvis handel följs.

EU har tydliga invändningar mot Argentinas importregler, eftersom de strider mot WTO:s regler för ett öppet, fritt och rättvist handelssystem. Det är fråga om bl.a. följande restriktioner:

  • Argentina kräver att import av alla varor ska registreras och godkännas på förhand genom en s.k. Declaración Jurada Anticipada de Importación (beedigad importdeklaration på förhand). Sedan februari 2012 gäller detta krav på förhandstillstånd för all import.

  • Hundratals varuslag kräver också importlicens. Rutinerna för importlicenser innebär i praktiken att import systematiskt försenas eller vägras på oklara grunder. I början av 2011 omfattades mer än 600 varuslag av licenskravet, t.ex. elmaskiner, bildelar och kemikalier.

  • Argentina kräver att importörer ska balansera sin import mot sin export eller öka det lokala innehållet i produkter de tillverkar i Argentina, eller så får de inte föra intäkter utomlands. Detta sker systematiskt, rutinerna är inte skriftliga och insynen är obefintlig. Det verkar som om importörerna måste åta sig att följa de här kraven för att få licens att importera merparten av sina varor. De här restriktionerna försenar eller stoppar varor vid gränsen och orsakar stora förluster för näringslivet i EU och övriga världen.

De restriktioner som gällde 2011 drabbade export värd omkring 500 miljoner euro. I och med att restriktionerna utökades 2012 kan de drabba hela EU:s export till Argentina, som 2011 uppgick till 8,3 miljarder euro. Dessutom är de långsiktiga konsekvenserna av ett negativt handels- och investeringsklimat avsevärt större.

EU har tillsammans med andra tunga aktörer inom världshandeln tagit upp frågan med Argentina flera gånger de senaste åren, men utan resultat.

Bakgrund

Fakta om handel

Varuhandel (påverkas direkt av restriktionerna och ingår i det här WTO-ärendet)

  • EU:s varuexport till Argentina 2011: 8,3 miljarder euro

  • EU:s varuimport från Argentina 2011: 10,7 miljarder euro

EU:s import från Argentina utgörs främst av jordbruksprodukter (livsmedel och levande djur, 53 %), kemikalier (16 %) och råvaror (14 %), medan EU främst exporterar tillverkade varor som maskiner, bilar och bildelar (50 %) och kemikalier (20 %) till Argentina.

Tjänstehandel

  • EU:s tjänsteexport till Argentina 2010: 3 miljarder euro

  • EU:s tjänsteimport från Argentina 2010: 2,1 miljarder euro

  • EU har ett överskott i sin tjänstehandel med Argentina på 0,9 miljarder euro.

Argentinas restriktioner utökas till allt fler sektorer. Därför bevakar EU även tjänstesektorn för att se i vilken mån den drabbas.

Nästa steg i tvisten i WTO

Begäran om samråd utgör inledningen av en tvist enligt WTO:s regler för tvistlösning. Samrådet ger EU och Argentina tillfälle att diskutera frågan och finna en tillfredsställande lösning utan att det blir rättssak av frågan.

Om ingen tillfredsställande lösning nås inom 60 dagar kan EU begära att WTO tillsätter en panel som ska avgöra om Argentinas restriktioner är lagliga.

Mer information

Faktablad

EU:s handel med Argentina

Handelsstatistik EU-Argentina

Kontaktpersoner:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar