Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

UE kwestionuje ograniczenia w przywozie do Argentyny

Bruksela, 25 maja 2012 r. – Na forum Światowej Organizacji Handlu w Genewie UE wszczęła dziś spór z Argentyną w sprawie stosowanych przez nią ograniczeń w przywozie. Zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów przez WTO Unia Europejska najpierw zwraca się do Argentyny o konsultacje, próbując doprowadzić do zniesienia tych środków, wywierających niekorzystny wpływ na handel i inwestycje UE. Ograniczenia te obejmują obowiązujący w Argentynie system pozwoleń na przywóz, w szczególności procedury ubiegania się o takie pozwolenie, jak też zobowiązanie przedsiębiorstw do zrównoważenia wywozu i przywozu. Dziś rozpoczął się pierwszy etap procedury rozstrzygania sporów w ramach WTO. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w ciągu 60 dni, UE może wystąpić o utworzenie panelu WTO, który rozstrzygnie, czy działania Argentyny są zgodne z prawem.

„Ograniczenia w przywozie do Argentyny naruszają zasady handlu międzynarodowego i muszą zostać zniesione. W konsekwencji tych środków przedsiębiorstwa UE ponoszą realne straty. Ograniczenia te wywierają niekorzystny wpływ na zatrudnienie i całą naszą gospodarkę”, powiedział unijny komisarz ds. handlu, Karel De Gucht. „Klimat dla wymiany handlowej z Argentyną i inwestowania w tym państwie wyraźnie się pogarsza. W tej sytuacji nie mam innego wyboru, jak tylko zakwestionować protekcjonistyczne zasady przywozu wprowadzone przez Argentynę, i dążyć do tego, by były przestrzegane zasady wolnego i uczciwego handlu.”.

UE ma poważne wątpliwości co do wprowadzonych przez Argentynę środków w odniesieniu do przywozu. Są one niezgodne z zasadami WTO dotyczącymi przejrzystego, wolnego i uczciwego systemu handlowego. Są to następujące środki:

  • Wszystkie towary przywożone do Argentyny podlegają systemowi wstępnej rejestracji i wstępnego zatwierdzenia, zwanemu „Declaración Jurada Anticipada de Importación”. Od lutego 2012 r. wymóg wstępnego zatwierdzenia stosowany jest do przywozu wszystkich towarów.

  • W przypadku setek towarów wymagane jest także pozwolenie na przywóz. W ramach tych procedur przywóz jest systematycznie opóźniany lub odmawia się na niego zgody z nieprzejrzystych powodów. Na początku 2011 r. system pozwoleń obejmował ponad 600 rodzajów produktów, w tym maszyny elektryczne, części samochodowe i produkty chemiczne.

  • Argentyna wymaga od importerów, by równoważyli przywóz z wywozem, zwiększali zawartość lokalnych surowców w produktach wytwarzanych w Argentynie, bądź też rezygnowali z transferu zysków za granicę. Te niepisane wymogi są systematycznie egzekwowane w nieprzejrzysty sposób. Zgoda importera na zastosowanie się do nich jest najwyraźniej warunkiem uzyskania pozwolenia na przywóz ich towarów. Wskutek tych środków przywóz towarów jest opóźniany lub blokowany na granicy, co powoduje znaczne straty dla przemysłu w UE i na całym świecie.

Ograniczenia obowiązujące w 2011 r. objęły towary wywiezione w tym roku o wartości ok. 500 mln euro. Od 2012 r., ze względu na rozszerzenie środków na wszystkie produkty, ograniczeniami może być potencjalnie objęty cały wywóz z UE do Argentyny. W 2011 r. jego wartość wynosiła 8,3 mld euro. Dużo poważniejsze są długoterminowe skutki klimatu niesprzyjającego handlowi i inwestycjom.

W ciągu ostatnich lat UE i inni główni partnerzy handlowi na świecie wielokrotnie podnosili ten problem w rozmowach z Argentyną, jednak bezskutecznie.

Kontekst

Fakty i liczby dotyczące wymiany handlowej

Handel towarami (bezpośrednio dotknięty ograniczeniami, będący przedmiotem sporu w WTO)

  • wywóz towarów z UE do Argentyny w 2011 r.: 8,3 mld euro

  • przywóz towarów z Argentyny do UE w 2011 r.: 10,7 mld euro

UE przywozi z Argentyny głównie produkty rolne (żywność i żywe zwierzęta, 53%), produkty chemiczne (16%) i surowce (14%), podczas gdy na wywóz z UE do Argentyny składają się w dużej mierze produkty przemysłowe, takie jak maszyny i urządzenia transportowe, np. samochody i części samochodowe (50%) oraz chemikalia (20%).

Obrót usługami komercyjnymi

  • wywóz usług z UE do Argentyny w 2010 r.: 3 mld euro

  • przywóz usług z Argentyny do UE w 2010 r.: 2,1 mld euro

  • w obrocie usługami z Argentyną UE ma nadwyżkę w wysokości 0,9 mld euro.

Argentyna wprowadza ograniczenia w kolejnych sektorach. W związku z tym UE z uwagą przygląda się również sektorowi usług, aby ocenić, w jakim zakresie jest on objęty środkami ograniczającymi przywóz.

Kolejne etapy procedury rozstrzygania sporów w WTO

Złożenie wniosku o przeprowadzenie konsultacji oznacza formalne wszczęcie sporu w rozumieniu procedury WTO. W ramach konsultacji UE i Argentyna mają możliwość omówienia sprawy i znalezienia zadowalającego rozwiązania bez potrzeby uciekania się do sporu sądowego.

Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w ciągu 60 dni, UE może wystąpić o utworzenie panelu WTO, który rozstrzygnie, czy środki wprowadzone przez Argentynę są zgodne z prawem.

Dodatkowe informacje

Arkusz informacyjny

Stosunki handlowe UE z Argentyną

Statystyki dotyczące handlu UE z Argentyną

Kontakt :

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar