Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η ΕΕ θέτει υπό αμφισβήτηση τους περιορισμούς που επέβαλε η Αργεντινή στις εισαγωγές

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2012 – Σήμερα, η ΕΕ προσέβαλε ενώπιον του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη Γενεύη τους περιορισμούς που επέβαλε η Αργεντινή στις εισαγωγές. Στο πλαίσιο των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ, η ΕΕ κατ’ αρχάς ζητεί διαβουλεύσεις με την Αργεντινή επιδιώκοντας την άρση των μέτρων, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά το εμπόριο της ΕΕ και τις επενδύσεις της. Τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το καθεστώς έκδοσης αδειών εισαγωγών της Αργεντινής και κυρίως τις διαδικασίες απόκτησης άδειας εισαγωγής καθώς και την υποχρέωση των εταιρειών να διατηρούν την ισορροπία των εισαγωγών με τις εξαγωγές. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο στο σύστημα διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ. Αν δεν βρεθεί λύση εντός 60 ημερών, η ΕΕ μπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας του ΠΟΕ η οποία θα αποφασίσει σχετικά με τη νομιμότητα των μέτρων της Αργεντινής.

«Οι περιορισμοί που επέβαλε η Αργεντινή στις εισαγωγές παραβιάζουν τους κανόνες διεθνούς εμπορίου και πρέπει να καταργηθούν. Τα εν λόγω μέτρα προκαλούν σημαντική ζημία στις εταιρείες της ΕΕ, με αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση και την οικονομία μας συνολικά», δήλωσε ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για θέματα εμπορίου, κ. Karel De Gucht. «Στην Αργεντινή οι συνθήκες όσον αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις σαφώς επιδεινώνονται. Αυτό δεν μου αφήνει άλλη επιλογή από την προσβολή του καθεστώτος προστασίας των εισαγωγών της Αργεντινής και την εξασφάλιση ότι τηρούνται οι κανόνες ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου.»

Η ΕΕ ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό για τα μέτρα της Αργεντινής όσον αφορά τις εισαγωγές, τα οποία είναι αντίθετα προς τους κανόνες του ΠΟΕ για διαφανές, ελεύθερο και δίκαιο εμπορικό σύστημα. Συγκεκριμένα τα μέτρα που εφαρμόζει η Αργεντινή περιλαμβάνουν:

  • Η Αργεντινή υποβάλλει την εισαγωγή όλων των εμπορευμάτων σε σύστημα προκαταχώρισης και προέγκρισης, που ονομάζεται «Declaración Jurada Anticipada de Importación». Από τον Φεβρουάριο του 2012, η απαίτηση προέγκρισης εφαρμόζεται σε όλες τις εισαγωγές.

  • Εκατοντάδες εμπορευμάτων χρειάζονται επίσης άδεια εισαγωγής. Με βάση τις εν λόγω διαδικασίες, οι εισαγωγές καθυστερούνται συστηματικά ή απορρίπτονται με αδιαφανή αιτιολόγηση. Στις αρχές του 2011, αυτό το σύστημα αδειών αφορούσε περισσότερα από 600 είδη προϊόντων, όπως ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα αυτοκινήτων και χημικά προϊόντα.

  • Η Αργεντινή απαιτεί από τους εισαγωγείς να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών, ή να αυξήσουν το τοπικό περιεχόμενο των προϊόντων που κατασκευάζουν στην Αργεντινή, ή να μην μεταφέρουν εισοδήματα στο εξωτερικό. Η πρακτική αυτή είναι συστηματική, δεν υπάρχει εγγράφως και είναι αδιαφανής. Η αποδοχή της εφαρμογής αυτής της πρακτικής από τους εισαγωγείς φαίνεται ότι είναι προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας που επιτρέπει τις εισαγωγές των προϊόντων τους. Τα εν λόγω μέτρα καθυστερούν ή σταματούν τα εμπορεύματα στα σύνορα και προκαλούν σημαντικές απώλειες στη βιομηχανία της ΕΕ και παγκοσμίως.

Οι περιορισμοί που ίσχυαν το 2011 επηρέασαν εξαγωγές ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ το ίδιο έτος. Από το 2012, η επέκταση των μέτρων οδήγησε σε αύξηση του όγκου των εξαγωγών της ΕΕ στην Αργεντινή, που ενδεχομένως επηρεάζεται από τα μέτρα αυτά, ύψους 8,3 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2011. Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες των αρνητικών συνθηκών στο εμπόριο και τις επενδύσεις είναι σαφώς μεγαλύτερες.

Η ΕΕ, από κοινού με άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους παγκοσμίως, έθεσε το ζήτημα αυτό στην Αργεντινή επανειλημμένα τα προηγούμενα έτη, χωρίς αποτέλεσμα.

Ιστορικό

Γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία για το εμπόριο

Εμπορευματικές συναλλαγές (που επηρεάζονται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα και αποτελούν αντικείμενο της παρούσας υπόθεσης ΠΟΕ)

  • εξαγωγές προϊόντων της ΕΕ στην Αργεντινή το 2011: 8,3 δισεκατομμύρια ευρώ

  • εισαγωγές προϊόντων στην ΕΕ από την Αργεντινή το 2011: 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ

Οι εισαγωγές της ΕΕ από την Αργεντινή αποτελούνται κυρίως από αγροτικά προϊόντα (τρόφιμα και ζώντα ζώα, 53%), χημικά προϊόντα (16%) και πρώτες ύλες (14%), ενώ οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Αργεντινή είναι κυρίως βιομηχανικά εμπορεύματα όπως μηχανές και εξοπλισμός μεταφορών, αυτοκίνητα και εξαρτήματα αυτοκινήτων (50%) και χημικά προϊόντα (20%).

Εμπόριο υπηρεσιών

  • εξαγωγές υπηρεσιών από την ΕΕ στην Αργεντινή το 2010: 3 δισεκατομμύρια ευρώ

  • εισαγωγές υπηρεσιών από την Αργεντινή στην ΕΕ το 2010: 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ

  • Η ΕΕ παρουσιάζει εμπορικό πλεόνασμα ύψους 0,9 δισεκατομμυρίων ευρώ στο εμπόριο υπηρεσιών με την Αργεντινή

Τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η Αργεντινή επεκτείνονται σε όλο και περισσότερους τομείς. Για τον λόγο αυτόν, η ΕΕ παρακολουθεί επίσης στενά των τομέα των υπηρεσιών και αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο έχει πληγεί.

Επόμενα στάδια των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ

Η αίτηση διαβούλευσης κινεί επίσημη διαδικασία επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ για την επίλυση των διαφορών. Οι διαβουλεύσεις παρέχουν την ευκαιρία στην ΕΕ και την Αργεντινή να συζητήσουν το ζήτημα και να βρουν ικανοποιητική λύση χωρίς προσφυγή σε δικαστήρια.

Αν με τις διαβουλεύσεις αυτές δεν επιτευχθεί ικανοποιητική λύση εντός 60 ημερών, η ΕΕ μπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας του ΠΟΕ η οποία θα αποφασίσει σχετικά με τη νομιμότητα των μέτρων της Αργεντινής.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο πληροφοριών

Σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με την Αργεντινή

Στατιστικές εμπορικών συναλλαγών ΕΕ-Αργεντινής

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)


Side Bar