Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Antitrustlagstiftning: Rapport från Europeiska konkurrensnätverket visar att tillämpningen av konkurrensreglerna i hela EU gynnar samtliga parter i livsmedelssektorn

Bryssel den 24 maj 2012. Europeiska konkurrensnätverket har offentliggjort en rapport som visar att en aktiv kontroll av att konkurrensreglerna efterlevs inom livsmedelssektorn i hela EU, särskilt vad gäller bearbetning och framställning, har gynnat jordbrukarna, leverantörerna och konsumenterna. Av rapporten framgår att livsmedelssektorn har prioriterats av konkurrensmyndigheterna i EU under de senaste fem åren och att de har intensifierat sin verksamhet sedan livsmedelspriskrisen bröt ut 2007. Europeiska konkurrensnätverket består av Europeiska kommissionen och de 27 EU-ländernas konkurrensmyndigheter.

– Konkurrensmyndigheterna i hela EU anstränger sig till det yttersta för att livsmedelsmarknaderna ska fungera för både leverantörerna och konsumenterna, sade Joaquín Almunia som är kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrenspolitiken. Varje förekomst av konkurrensbegränsade beteende i någon del av livsmedelskedjan har snabbt åtgärdats av konkurrensmyndigheterna, fortsatte han. Men mycket återstår att göra: En del producenter skulle kunna omstrukturera och slå samman sina verksamheter för att öka effektiviteten. Vissa länder har onödiga rättsliga hinder på detaljhandelsnivå. Konkurrensmyndigheterna kan hjälpa till att lösa dessa problem på EU-nivå och nationell nivå, tillade han avslutningsvis.

Rapporten innehåller detaljerad information om konkurrenssituationen inom livsmedelssektorn som sammanställts av såväl Europeiska kommissionen som de nationella konkurrensmyndigheterna under de senaste åren (se MEMO/12/373).

Mellan 2004 och 2011 har konkurrensmyndigheterna i EU utrett över 180 antitrustärenden, fattat nästan 1 300 beslut om företagssammanslagningar och vidtagit över 100 övervakningsåtgärder. Majoriteten av ärendena rörde bearbetning och framställning, och i begränsad utsträckning även detaljhandelsledet. Över 50 karteller, med otillbörlig prissamverkan, marknads- och kundunderlagsuppdelning och utbyte av känslig affärsinformation har förbjudits liksom utestängande metoder riktade mot jordbrukare eller leverantörer.

Konkurrensmyndigheterna har i samband med sin övervakning av marknaderna först analyserat hur livsmedelsmarknaderna fungerar. Enligt många av dessa finns det flera andra förklaringar till den ogynnsamma utvecklingen på marknaderna än bristande konkurrens mellan marknadsaktörerna.

Konkurrensmyndigheterna har även efterlyst en lagstiftningsreform, bl.a. att de lagar som hämmar utvecklingen av butiker ändras eller upphävs och att det införs koder eller stiftas lagar i syfte att komma tillrätta med otillbörliga affärsmetoder.

De har dessutom uppmanat producenterna att öka sin effektivitet och stärka sin position i mervärdeskedjan genom att bl.a. starta kooperativ.

Livsmedelssektorn fortsätter att prioriteras av EU:s konkurrensmyndigheter. Omkring 60 nya antitrustärenden undersöks för närvarande, och nya övervakningsåtgärder vidtas. Liksom tidigare fortsätter de att samordna sina insatser via Europeiska konkurrensnätverket, och de kommer även att vidareutveckla detta samarbete.

Bakgrund

Rapporten är ett svar på önskemål från ledamöter i Europaparlamentet om en förklaring av de åtgärder som vidtagits av konkurrensmyndigheterna inom livsmedelssektorn. Den följer på kommissionens meddelande om en bättre fungerande försörjningskedja för livsmedel av den 28 oktober 2009.

I meddelandet efterlyses ett gemensamt tillvägagångssätt bland konkurrensmyndigheterna inom Europeiska konkurrensnätverket för att lättare upptäcka endemiska problem som är specifika för livsmedelsmarknaderna och samordna framtida åtgärder.

The report is available at: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Kontaktpersoner :

Antoine Colombani +32 22974513

Marisa Gonzalez Iglesias +32 22951925


Side Bar