Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Správa Európskej siete pre hospodársku súťaž: presadzovanie antitrustových pravidiel v oblasti hospodárskej súťaže prospieva celému potravinárskemu odvetviu

Brusel, 24. mája 2012 - Európska sieť pre hospodársku súťaž (ESHS) uverejnila správu, z ktorej vyplýva, že aktívne presadzovanie právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže v potravinárskom priemysle v celej Európe, a to najmä na spracovateľskej a výrobnej úrovni, prospieva poľnohospodárom, dodávateľom aj spotrebiteľom. Správa tiež poukazuje na to, že potravinársky priemysel bol v posledných rokoch prioritnou oblasťou pre orgány na ochranu hospodárskej súťaže v Európe, ktorých činnosť sa od vypuknutia krízy cien potravín v roku 2007 zintenzívnila. V ESHS sú združení Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže z 27 členských štátov.

Podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže Joaquín Almunia uviedol: „Orgány na ochranu hospodárskej súťaže v celej Európe usilovne pracujú na tom, aby trh s potravinami prinášal prospech dodávateľom aj spotrebiteľom. Ak sa vyskytli prípady správania narúšajúceho hospodársku súťaž na ktorejkoľvek úrovni potravinového reťazca, uvedené orgány sa tým urýchlene zaoberali. V tejto súvislosti by sa mohlo urobiť viac. V záujme zvýšenia efektívnosti by niektorí výrobcovia mohli reštrukturalizovať a združiť svoje činnosti, pričom v niektorých krajinách ešte stále existujú zbytočné regulačné prekážky na úrovni maloobchodu. Orgány na ochranu hospodárskej súťaže sú pripravené pomôcť pri riešení týchto otázok na úrovni EÚ aj jednotlivých štátov.“

Správa uvádza podrobné informácie o tom, ako v potravinárskom priemysle funguje hospodárska súťaž, a to na základe najnovších činností, ktoré v tejto oblasti uskutočnili Európska komisia aj vnútroštátne orgány na ochranu hospodárskej súťaže (pozri MEMO/12/373).

Od roku 2004 do roku 2011 európske orgány na ochranu hospodárskej súťaže vyšetrili viac ako 180 prípadov porušovania antitrustových predpisov, pričom prijali takmer 1 300 rozhodnutí o fúziách a viac ako 100 monitorovacích opatrení. Najväčší počet prípadov sa týkal spracovateľských a výrobných činností a v menšom rozsahu maloobchodu. Bolo zakázaných viac ako 50 kartelov, ktoré spočívali v stanovení pevných cien, rozdelení trhu a spotrebiteľov, ako aj výmene citlivých obchodných informácií alebo praktikách namierených voči poľnohospodárom alebo dodávateľom, ktorých následkom je ich vylúčeniu z trhu.

V rámci svojich monitorovacích činností orgány na ochranu hospodárskej súťaže najprv analyzovali fungovanie trhov s potravinami. Často sa pritom ukázalo, že za nepriaznivým vývojom na trhu bolo viacero iných príčin, ako nedostatok hospodárskej súťaže medzi aktérmi na trhu.

Orgány na ochranu hospodárskej súťaže zároveň požadujú uskutočniť reformu právnej regulácie, ako je napríklad zmena a doplnenie alebo zrušenie právnych predpisov brániacich budovaniu maloobchodných predajní, a prijať kódexy alebo právne predpisy zamerané na odstránenie nekalých obchodných praktík.

Výrobcov vyzvali, aby, okrem iných možností, zvýšili svoju efektivitu a posilnili svoju pozíciu v rámci reťazca tvorby hodnoty potravín zakladaním družstiev.

Potravinársky priemysel zostane pre orgány na ochranu hospodárskej súťaže v Európe aj naďalej významnou prioritou. V súčasnosti vedú vyšetrovanie v približne 60 prípadoch porušenia antitrustových predpisov a uskutočňujú ďalšie monitorovacie opatrenia. Rovnako ako v minulosti budú aj naďalej svoje činnosti koordinovať prostredníctvom Európskej siete pre hospodársku súťaž, pričom budú túto spoluprácu ďalej rozvíjať.

Súvislosti

Správa je reakciou na žiadosti členov Európskeho parlamentu o poskytnutie vysvetlení k opatreniam, ktoré orgány na ochranu hospodárskej súťaže prijali v potravinárskom priemysle. Nadväzuje tiež na oznámenie Komisie o lepšom fungovaní potravinového reťazca z 28. októbra 2009.

Oznámenie obsahovalo požiadavku, aby orgány na ochranu hospodárskej súťaže v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž uplatňovali spoločný prístup s cieľom zlepšiť odhaľovanie endemických problémov typických pre trhy s potravinami a koordinovať budúce opatrenia.

The report is available at: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Kontaktné osoby :

Antoine Colombani (+32 22974513)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


Side Bar