Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie europejskiej sieci konkurencji wskazuje, że egzekwowanie przepisów prawa konkurencji w UE przynosi korzyści całemu sektorowi spożywczemu

Bruksela, dnia 24 maja 2012 r. – Europejska sieć konkurencji opublikowała sprawozdanie, z którego wynika, że aktywne egzekwowanie prawa konkurencji w sektorze spożywczym w całej Europie, w szczególności w zakresie przetwórstwa i produkcji, przynosi korzyści rolnikom, dostawcom i konsumentom. Ze sprawozdania wynika, że sektor żywności jest od kilku lat priorytetem organów ds. konkurencji w Europie, które zintensyfikowały swoje działania od czasu kryzysu cen żywności w 2007 r. W skład europejskiej sieci konkurencji wchodzi Komisja Europejska i krajowe organy ds. konkurencji z 27 państw członkowskich.

Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę konkurencji, stwierdził: „Organy ds. konkurencji w całej Europie dokładają wszelkich starań, aby sytuacja na rynkach żywności była korzystna tak dla dostawców, jak i dla konsumentów. W przypadku gdy dochodzi do naruszeń konkurencji na którymkolwiek szczeblu łańcucha dostaw żywności, organy ds. konkurencji natychmiast podejmują odpowiednie działania. Można jednak zrobić więcej: niektórzy producenci mogliby zrestrukturyzować i połączyć swoją działalność, tak aby zwiększyć wydajność, natomiast niektóre państwa utrzymują nadal zbędne bariery regulacyjne w handlu detalicznym. Organy ds. konkurencji są gotowe do rozwiązania tych problemów na szczeblu unijnym i krajowym”.

Wspomniane sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje na temat konkurencji w sektorze spożywczym, zebrane na podstawie najnowszych działań prowadzonych w tym zakresie przez Komisję Europejską i krajowe organy ds. konkurencji (zob. MEMO/12/373).

W latach 2004–2011 europejskie organy ds. konkurencji zbadały ponad 180 spraw związanych z naruszeniem prawa konkurencji, podjęły około 1 300 decyzji dotyczących połączeń oraz przedsięwzięły ponad 100 działań polegających na monitorowaniu. Najwięcej spraw dotyczyło przetwórstwa i produkcji, natomiast mniej – handlu detalicznego. Zakazano działalności ponad 50 karteli zajmujących się ustalaniem cen, podziałem rynków i klientów oraz wymianą poufnych informacji handlowych, podobnie jak praktyk wyłączających, działających na niekorzyść rolników lub dostawców.

W ramach monitorowania rynku organy ds. konkurencji przeanalizowały sposób funkcjonowania rynków żywności. Wiele z tych działań wykazało istnienie wielu przyczyn niekorzystnej sytuacji na rynku, niezwiązanych z brakiem konkurencji pomiędzy jego uczestnikami.

Organy ds. konkurencji wezwały także do reformy otoczenia regulacyjnego, między innymi do zmiany lub uchylenia przepisów prawnych utrudniających rozwój punktów sprzedaży detalicznej oraz do przyjęcia kodeksów lub ustaw mających na celu walkę z nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Ponadto organy ds. konkurencji wezwały producentów do zwiększenia wydajności oraz wzmocnienia swojej pozycji w łańcuchu wartości, między innymi poprzez tworzenie spółdzielni.

Sektor spożywczy pozostanie absolutnym priorytetem dla europejskich organów ds. konkurencji. Badają one obecnie około 60 kolejnych spraw związanych z naruszeniem prawa konkurencji i podejmują dalsze działania polegające na monitorowaniu. Będą one, jak dotychczas, koordynować swoje działania za pomocą europejskiej sieci konkurencji i rozszerzać tę współpracę w przyszłości.

Przebieg procedury

Sprawozdanie jest odpowiedzią na wnioski posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy zwracali się o wyjaśnienia dotyczące działań podjętych przez organy ds. konkurencji w sektorze żywności. Jest ono również następstwem komunikatu Komisji w sprawie poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw żywności z dnia 28 października 2009 r.

W komunikacie tym wezwano do ustanowienia wspólnej strategii działania organów ds. konkurencji, w ramach europejskiej sieci konkurencji, tak aby zapewnić lepsze wykrywanie wewnętrznych problemów właściwych dla rynków żywności i lepszą koordynację przyszłych działań.

Sprawozdanie jest dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Kontakt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar