Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Antitrust: Rapport European Competition Network toont aan dat handhaving mededingingsregels in hele EU aan alle delen van voedingssector ten goede komt

Brussel, 24 mei 2012 – Het European Competition Network ("ECN") heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat een actieve handhaving van het mededingingsrecht in de voedingsmiddelensector, in het bijzonder op het niveau van de verwerking en de productie van levensmiddelen, in heel Europa aan landbouwers, leveranciers en consumenten ten goede is gekomen. Het rapport leert ook dat de mededingingsautoriteiten in Europa de voedingsmiddelensector de laatste jaren als een prioriteit hebben behandeld en dat zij sinds het uitbreken van de voedselprijzencrisis in 2007 hun activiteiten in deze sector hebben versterkt. Het ECN brengt de Europese Commissie en de mededingingsautoriteiten van de 27 lidstaten bijeen.

Joaquín Almunia, vicevoorzitter van de Commissie en belast met het mededingingsbeleid: "Mededingingsautoriteiten in heel Europa stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de voedselmarkt zowel voor leveranciers als voor consumenten op dezelfde wijze functioneert. De mededingingsautoriteiten hebben concurrentieverstorend gedrag op de verschillende niveaus van de voedselvoorzieningsketen snel aangepakt. Er kan nog meer worden gedaan: sommige producenten zouden hun efficiëntie kunnen verbeteren door hun activiteiten te herstructureren en te poolen, terwijl in een aantal landen op het niveau van de detailhandel nog steeds overbodige belemmeringen in de regelgeving bestaan. De mededingingsautoriteiten zijn bereid deze kwesties te helpen aanpakken op EU-niveau en op nationaal niveau."

Het rapport geeft gedetailleerde informatie over hoe de mededinging in de voedingsmiddelensector functioneert. Daarvoor gebruikt het als basis de meest recente activiteiten op dit gebied van zowel de Europese Commissie als de nationale mededingingsautoriteiten (zie MEMO/12/373).

Tussen 2004 en 2011 hebben de Europese mededingingsautoriteiten meer dan 180 antitrustzaken onderzocht, bijna 1 300 concentratiebesluiten vastgesteld en meer dan 100 monitoringinitiatieven ondernomen. De meeste zaken hielden verband met de verwerking en de productie van levensmiddelen en, in mindere mate, met de detailhandel. Meer dan 50 kartels die afspraken maakten over het vaststellen van prijzen, het verdelen van markten of klanten en het uitwisselen van bedrijfsgevoelige informatie zijn verboden, alsook uitsluitingspraktijken ten aanzien van landbouwers of leveranciers.

Bij hun marktmonitoring hebben de mededingingsautoriteiten eerst gekeken hoe de voedselmarkt functioneert. Veel van die marktmonitoringinitiatieven toonden aan dat er heel wat andere verklaringen voor ongunstige marktontwikkelingen bestonden dan een gebrek aan concurrentie tussen de marktspelers.

De mededingingsautoriteiten hebben ook gepleit voor een hervorming van wet- en regelgeving, zoals het wijzigen of intrekken van wetten die de ontwikkeling van detailhandelszaken belemmeren en het aannemen van regels of wetten tegen oneerlijke handelspraktijken.

Tot slot hebben de mededingingsautoriteiten producenten opgeroepen hun efficiëntie op te voeren en hun positie in de waardeketen te versterken, onder meer door het oprichten van coöperaties.

De voedingsmiddelensector blijft een hoge prioriteit houden voor de Europese mededingingsautoriteiten. Momenteel hebben zij nog ongeveer 60 antitrustzaken in onderzoek en ondernemen zij nog monitoringinitiatieven. Net als in het verleden zullen zij hun initiatieven via het ECN blijven coördineren en hun samenwerking in de toekomst verder uitdiepen.

Achtergrond

Het rapport geeft gehoor aan verzoeken van leden van het Europees Parlement om toelichting bij de initiatieven die de mededingingsautoriteiten in de voedingsmiddelensector hebben ondernomen. Het bouwt eveneens voort op de mededeling van de Commissie betreffende een beter werkende voedselvoorzieningsketen van 28 oktober 2009.

In die mededeling werd opgeroepen tot een gemeenschappelijke aanpak door de mededingingsautoriteiten binnen het ECN voor een betere detectie van hardnekkige problemen die eigen zijn aan voedselmarkten en een betere coördinatie van toekomstige initiatieven.

The report is available at: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar