Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Pretmonopola politika: Eiropas konkurences iestāžu tīkla ziņojums liecina, ka visas pārtikas nozares jomas gūst labumu no konkurences nostiprināšanas ES

Briselē, 2012. gada 24. maijā – Eiropas Konkurences iestāžu tīkls (EKT) ir publicējis ziņojumu, kas liecina, ka konkurences tiesību aktīva piemērošana pārtikas nozarē visā Eiropā, jo īpaši pārstrādes un ražošanas līmeņos, ir devusi labumu lauksaimniekiem, piegādātājiem un patērētājiem. Ziņojums liecina, ka pārtikas nozare ir bijusi Eiropas konkurences iestāžu prioritāte dažu pēdējo gadu laikā un ka to darbība ir pastiprinājusies, kopš 2007. gada, kad sākās pārtikas cenu krīze. EKT apvieno Eiropas Komisiju un valstu konkurences iestādes no 27 dalībvalstīm.

Hoakins Almunja, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbildīgs par konkurences politiku, teica: „Konkurences iestādes visā Eiropā smagi strādā, lai nodrošinātu, ka pārtikas tirgus darbojas gan piegādātājiem, gan patērētājiem. Konkurences iestādes ir ātri reaģējušas visos gadījumos, kad konstatēta pret konkurenci vērsta rīcība jebkurā pārtikas piegādes ķēdes līmenī. Taču vēl ir daudz darāmā: atsevišķi ražotāji varētu pārstrukturēt un apvienot savas darbības, lai kļūtu vēl efektīvāki, savukārt dažās valstīs joprojām ir spēkā nevajadzīgi regulējuma radīti šķēršļi mazumtirdzniecības līmenī. Konkurences iestādes ir gatavas palīdzēt risināt šos jautājumus ES un valstu līmenī. "

Ziņojumā sniegta sīka informācija par to, kā konkurence darbojas pārtikas nozarē, pamatojoties uz Eiropas Komisijas un valstu konkurences iestāžu nesenajām darbībām šajā jomā (sk. MEMO/12/373).

No 2004. gada līdz 2011. gadam Eiropas konkurences iestādes ir izmeklējušas vairāk nekā 180 pretmonopola lietu, pieņēmušas tuvu pie 1300 apvienošanās lēmumu un veikušas vairāk nekā 100 uzraudzības darbību. Vairumā gadījumu lietas bija saistītas ar pārstrādi un ražošanu un, mazākā mērā, ar mazumtirdzniecības līmeņiem. Ir aizliegti vairāk nekā 50 karteļi, kas ietvēra cenu fiksēšanu, tirgus un klientu sadali un apmaiņu ar konfidenciālu biznesa informāciju, tāpat kā pret lauksaimniekiem vai piegādātājiem vērstas izslēgšanas darbības.

Tirgus novērošanas darbību ietvaros konkurences iestādes vispirms ir analizējušas, kā darbojas pārtikas tirgi. Liela daļa šā darba ir parādījusi, ka nelabvēlīgai tirgus attīstībai ir daudz citu izskaidrojumu, nevis tikai konkurences trūkums starp tirgus dalībniekiem.

Konkurences iestādes ir aicinājušas reformēt regulējumu, piemēram, grozīt vai atcelt tiesību aktus, kas kavē mazumtirdzniecības veikalu attīstību, un pieņemt kodeksus vai tiesību aktus, lai novērstu negodīgu komercpraksi.

Visbeidzot, konkurences iestādes ir aicinājušas ražotājus palielināt efektivitāti un nostiprināt savas pozīcijas vērtību ķēdē, izmantojot, cita starpā, kooperatīvu izveidi.

Pārtikas nozare joprojām būs Eiropas konkurences iestāžu prioritāte. Tās pašlaik izskata aptuveni 60 jaunas pretmonopola lietas un veic turpmākas uzraudzības darbības. Tāpat kā iepriekš tās turpinās saskaņot savas darbības, izmantojot Eiropas konkurences iestāžu tīklu, un attīstīt šo sadarbību nākotnē.

Priekšvēsture

Ziņojums ir atbilde uz Eiropas Parlamenta locekļu pieprasījumiem sniegt paskaidrojumus par darbībām, ko konkurences iestādes veikušas pārtikas nozarē. Tas ir arī turpinājums Komisijas 2009. gada 28. oktobra paziņojumam par pārtikas piegādes ķēdes darbības uzlabošanu.

Paziņojumā tika rosināts rast kopēju pieeju starp konkurences iestādēm Eiropas Konkurences iestāžu tīklā, lai labāk atklātu pārtikas tirgiem raksturīgās endēmiskās problēmas un koordinētu turpmākās darbības.

The report is available at: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Kontaktpersonas :

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar