Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto: kilpailusääntöjen täytäntöönpano EU:ssa hyödyttää kaikkia elintarvikealan toimijoita

Bryssel 24. toukokuuta 2012 – Euroopan kilpailuviranomaisten verkosto on julkaissut toiminnastaan raportin, joka osoittaa, että niin maanviljelijät, elintarviketoimittajat kuin kuluttajatkin ovat hyötyneet siitä, että EU:n kilpailulainsäädäntöä pannaan aktiivisesti täytäntöön.

Euroopan kilpailuviranomaisten verkostoon kuuluu komission ja EU:n 27 jäsenvaltion kilpailuviranomaisten edustajia. Tänään julkaistusta raportista ilmenee, että Euroopan kilpailuviranomaiset ovat kiinnittäneet elintarvikealaan erityistä huomiota viime vuosina ja että ne ovat tehostaneet toimintaansa elintarvikkeiden hintakriisin puhjettua vuonna 2007.

Kilpailupolitiikasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Joaquín Almunian mukaan ”kilpailuviranomaiset koko Euroopassa työskentelevät lujasti sekä elintarviketoimittajien että kuluttajien kannalta toimivien elintarvikemarkkinoiden varmistamiseksi. Kun sopimattomia kaupallisia menettelyjä on esiintynyt jossakin toimitusketjun vaiheessa, kilpailuviranomaiset ovat puuttuneet niihin nopeasti. Vielä enemmän olisi tehtävissä. Osa tuottajista voisi muuttaa rakenteitaan ja yhdistää toimintojaan tuotannon tehostamiseksi. Joissakin maissa vähittäismyynnille on vielä tarpeettomia lainsäädännöllisiä esteitä. Kilpailuviranomaiset ovat valmiita auttamaan näiden kysymysten ratkaisemisessa EU:n ja kansallisella tasolla.

Euroopan komission ja kilpailuviranomaisten uusimpia toimia esittelevässä raportissa esitetään yksityiskohtaisia tietoja ja havaintoja siitä, kuinka kilpailu toimii elintarvikealalla (katso MEMO/12/373).

Euroopan kilpailuviranomaiset tutkivat vuosina 2004–2011 yli 180 epäiltyä kartellitapausta, antoivat lähes 1 300 sulautumapäätöstä ja ryhtyivät seurantatoimiin yli 100 kertaa. Suurin osa tapauksista koski valmistus- ja tuotantovaihetta, ja vähäisempi määrä vähittäismyyntiä. Tänä aikana kiellettiin yli 50 kartellia, joissa oli sovittu hinnoista, markkinoiden ja asiakkaiden jakamisesta sekä luottamuksellisten liiketoimintaa koskevien tietojen vaihdosta. Lisäksi kiellettiin syrjiviä käytäntöjä, joista koitui haittaa maanviljelijöille ja toimittajille.

Kilpailuviranomaiset analysoivat markkinoiden seurantatoimien yhteydessä elintarvikemarkkinoiden toimintaa. Tutkimustulokset viittaisivat siihen, että markkinoiden epäsuotuisalle kehitykselle oli monia muitakin selityksiä kuin markkinatoimijoiden välisen kilpailun puute.

Kilpailuviranomaiset ovat myös suositelleet sääntelyn uudistamista esimerkiksi tarkistamalla tai kumoamalla vähittäismyymälöiden kehittämistä estävä lainsäädäntö ja hyväksymällä käytäntöjä tai lakeja sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin puuttumiseksi. Lisäksi kilpailuviranomaiset ovat kehottaneet tuottajia tehostamaan toimintaansa ja vahvistamaan asemiaan arvoketjussa muun muassa perustamalla osuuskuntia.

Euroopan kilpailuviranomaiset kohdistavat jatkossakin erityistä huomiota elintarvikealaan. Tällä hetkellä niillä on tutkittavanaan yli 60 epäiltyä kartellitapausta, ja ne toteuttavat parhaillaankin monia valvontatoimia. Toimintaa koordinoidaan vastaisuudessakin kilpailuviranomaisten verkoston avulla ja yhteistyötä kehitetään entisestään.

Tausta

Raportissa vastataan Euroopan parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin, joissa pyydettiin selittämään kilpailuviranomaisten elintarvikealalla toteuttamia toimia. Raportin laatiminen perustuu myös 28. lokakuuta 2009 annettuun komission tiedonantoon elintarvikeketjun tehokkaammasta toiminnasta.

Tiedonannossa kilpailuviranomaisten verkoston jäseniä kehotettiin yhdenmukaistamaan lähestymistapaansa, jotta ne havaitsisivat helpommin elintarvikemarkkinoille ominaiset paikalliset ongelmat ja koordinoisivat tulevia toimia tehokkaammin.

The report is available at: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar