Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa konkurentsivõrgustiku aruandest selgub, et konkurentsi tagamisest ELis tõuseb kasu kõigile toiduainesektoris osalejatele

Brüssel, 24. mai 2012. Euroopa konkurentsivõrgustik avaldas aruande, millest selgub, et nii põllumajandustootjad, tarnijad kui ka tarbijad on saanud kasu sellest, et konkurentsiasutused on kõikjal Euroopas aktiivselt kontrollinud konkurentsiõiguse rakendamist toiduainesektoris, eelkõige töötlemise ja tootmise tasandil. Aruandest selgub, et toiduainesektor on viimastel aastatel olnud Euroopa konkurentsiasutuste prioriteet ning et nad on tegutsenud aktiivsemalt pärast toiduainete hinnakriisi lahvatamist 2007. aastal. Euroopa konkurentsivõrgustik koondab nii Euroopa Komisjoni kui ka 27 liikmesriigi konkurentsiasutuste esindajaid.

Konkurentsipoliitika küsimuste eest vastutava komisjoni asepresidendi Joaquín Almunia sõnul teevad konkurentsiasutused Euroopas kõva tööd, et toiduaineteturgudest oleks ühtemoodi kasu nii tarnijatele kui ka tarbijatele. „Kui toiduainete tarneahela mis tahes tasandil on tuvastatud konkurentsivastast käitumist, on konkurentsiasutused asunud sellega kiiresti tegelema. Kuid ära saaks teha veelgi rohkem. Mõned tootjad võiksid tõhustamise eesmärgil oma tegevust restruktureerida ja jõud ühendada. Mõnes riigis kehtivad endiselt jaekaubanduses mittevajalikud regulatiivsed tõkked. Konkurentsiasutused on valmis aitama neid küsimusi lahendada ELi ja riikide tasandil,” lisas ta.

Aruandes on esitatud komisjoni ja riiklike konkurentsiasutuste viimastel meetmetel põhinev üksikasjalik teave konkurentsi toimimise kohta toiduainesektoris (vt MEMO/12/373).

Ajavahemikus 2004–2011 on Euroopa konkurentsiasutused uurinud üle 180 kartellijuhtumi, teinud ligi 1 300 koondumist käsitlevat otsust ja võtnud järelevalvemeetmeid rohkem kui sajal korral. Suurem osa juhtumitest oli seotud töötlemise ja tootmisega ning väiksem osa jaekaubandusega. Keelustatud on üle 50 kartelli, mis hõlmasid hinnakokkuleppeid, turu ja klientide jaotamist ning tundliku äriteabe vahetamist. Samuti keelustati välistav praktika, mida kasutati põllumajandustootjate või tarnijate suhtes.

Konkurentsiasutused uurisid turujärelevalvetegevuse raames toiduaineturu toimimist. Selle põhjal on selgunud, et ebasoodsate turuarengute taga on mitmeid tegureid, mis ei ole seotud turul osalejate vahelise konkurentsi puudumisega.

Konkurentsiasutused on ka üles kutsunud muutma või kehtetuks tunnistama seadusi, mis takistavad jaekaupluste arengut, ning võtma vastu seadustikke või seadusi, et lahendada ebaausate kaubandustavadega seotud probleemid.

Konkurentsiasutused on kutsunud tootjaid üles suurendama tõhusust ja tugevdama oma positsiooni väärtusahelas, kasutades selleks muu hulgas ühistute loomist.

Toiduainesektor jääb Euroopa konkurentsiasutuste oluliseks prioriteediks. Neil on praegu käsil umbes 60 kartellijuhtumi uurimine ning täiendavate järelevalvemeetmete rakendamine. Nad jätkavad sarnaselt varasemaga oma tegevuse koordineerimist Euroopa konkurentsivõrgustiku raames ning arendavad edasi sellesisulist koostööd.

Taust

Aruandes antakse vastus Euroopa Parlamendi liikmete esitatud küsimustele meetmete kohta, mida konkurentsiasutused on võtnud toiduainesektoris. Aruande aluseks on ka komisjoni 28. oktoobri 2009. aasta teatis toiduainete tarneahela parema toimimise kohta.

Teatises kutsuti konkurentsiasutusi üles kasutama Euroopa konkurentsivõrgustiku raames ühist lähenemisviisi, et paremini avastada toiduainete turgudele omaseid püsivaid probleeme ja koordineerida edasist tegevust.

The report is available at: http://ec.europa.eu/competition/ecn/documents.html

Kontaktisikud:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar