Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Ochrona bioróżnorodności: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Polsce za nieprzestrzeganie przepisów UE dot. chronionych odmian materiału siewnego warzyw

BRUKSELA, 26 stycznia 2012 r. – Komisja Europejska postanowiła dziś skierować do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce z powodu niepodjęcia przez nią działań w celu ochrony bioróżnorodności i zachowania „starych” odmian materiału siewnego warzyw. Dyrektywa 2009/145/WE, dotycząca chronionych odmian materiału siewnego warzyw, nakazuje ustanowienie bardziej uproszczonych wymogów dotyczących ich wprowadzania do obrotu niż obowiązujące w przypadku materiału siewnego uprawianego na potrzeby intensywnej produkcji rolnej. Polska nie wprowadziła przepisów dyrektywy w odpowiedni sposób do swojego porządku prawnego, a więc nie dopełniła swoich zobowiązań wynikających z prawa UE.

Bioróżnorodności i zachowaniu odmian materiału siewnego warzyw uprawianych tradycyjnie w poszczególnych regionach zagraża erozja genetyczna.

Dlatego też w dyrektywie o chronionych odmianach materiału siewnego warzyw ustanowiono uproszczony mechanizm, umożliwiający bardziej elastyczne testowanie, kontrolę i rejestrację odmian materiału siewnego, który nie jest przeznaczony do masowego obrotu handlowego.

Ochrona i zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej regionów UE to sprawa wielkiej wagi, podobnie jak uchronienie gatunków w UE przed wymarciem. Rozmaite odmiany materiału siewnego warzyw muszą koniecznie być stosowane i zachowane dla przyszłych pokoleń. Ochrona tego dziedzictwa oznacza również poszanowanie tradycyjnych, regionalnych metod uprawy, które przeważnie nie są wymagane w produkcji rolnej do celów handlowych; to z kolei oferuje konsumentom większy wybór różnych produktów wysokiej jakości.

Brak transpozycji dyrektywy przez Polskę oznacza, że „stare” odmiany materiału siewnego warzyw nie będą mogły korzystać z uproszczonych procedur wprowadzania do obrotu i nie będą mogły być w Polsce wprowadzane do obrotu i sprzedawane.

Państwa członkowskie były zobowiązane do wdrożenia dyrektywy do dnia 31 grudnia 2010 r. W czerwcu 2011 r. Komisja zwróciła się do Polski z uzasadnioną opinią, czyli formalnym żądaniem pełnego zastosowania się do wymogów UE (zob. IP/11/707). Polska jednak nie spełniła tego żądania, dlatego też Komisja postanowiła przekazać sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Więcej informacji na temat odmian chronionych można znaleźć na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/conservation_varieties/index_en.htm (w jęz. ang.)

Szczegółowe informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajdują się na stronie:

MEMO/12/42

Kontakt :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar